Rituele wassing/Reiniging (deel 1 van 2)


 

Levitiese Onreinheid

Op hierdie stadium moet ʼn paar fundamentele opmerkings aangaande rituele onreinheid of reiniging soos deur Moses voorgeskryf, gemaak word. Hierdie onderwerp op sigself is uiters kompleks, nie te min kan die simboliese boodskap wat daardeur uitgedra word, baie eenvoudig verduidelik word, indien daar eerstens vasgestel word dat Levitiese onreinheid in sy breedste vorm tot ʼn groot mate verbind word met die dood en geboorte. Dit is deur hierdie simboliese boodskap wat die volgende twee fundamentele Bybelse doktrine, wat veral duidelik in die Nuwe Testament openbaar word, voorberei is:

1.         Mense word gebore in sonde. Dit beteken hulle kom in die wêreld met ʼn sondige, gedegenereerde en onreine natuur, wat hulle van Adam geërf het, wat hulle dryf na boosheid sodat hulle gewoond raak daaraan om sonde te doen. (Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het Psa 51:5 (51:7) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Job 14:4 Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie een nie!)

2.        Die dood is die loon van die sonde. (Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.)

Oor die algemeen gesproke leer Levitiese onreinheid vir ons dat sonde die mens onrein en veil maak. Die betekenis van rituele reiniging onder die Wet van Moses wys in simboliese taal na God se manier/plan van verlossing wat ons uitlei van die onreinheid van sonde na gemeenskap met die Ewige God.

Die Betekenis van Rituele Reiniging

Gedurende die tyd van die Tweede Tempel, is reinheid bewerkstellig deur te was, deur al die klere te verwyder en in ʼn bad van 40 Se’ah (292 liter) water totaal en al onder die water in te gaan/onderdompel.

Daar was ʼn Rabbiniese voorskrif betreffende die bou van rituele baddens (Mikvah’s) en die samestelling van die water wat gebruik kon word vir reiniging. Slegs deur aan hierdie vereistes te voldoen kon die water as rein beskou word. Die “doktrine van reiniging” deur middel van sulke reinigings baddens (Mikvah) het fundamenteel behoort aan Judaïsme. (Heb 6:1 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, Heb 6:2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.)

Die Twee Wee

Hier bo sien ons een van die oorspronklike rituele baddens naby die Monumentale Trappe en langs dit ʼn voorbeeld van ʼn moderne rituele of Mikvah bad, let op die skeiding in die trappe. Dit word geskei in ʼn “breë weg en ʼn noue weg”. Wanneer ʼn persoon die bad binne gegaan het om hom of haarself te reinig het die persoon na die water afgegaan langs die “breë weg” in ʼn onreine toestand en na totale onderdompeling onder die water het die persoon ʼn 180° draai gemaak en in ʼn reine toestand uit die bad geklim langs die “noue weg”. Die verband tussen hierdie gebruik en die woorde van Jesus tydens die Bergpredikasie is ooglopend. (Mat 7:13  Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Mat 7:14  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.) Daar is veral baie van hierdie baddens gevind wat dateer rondom die tweede Tempel periode.

Reiniging Deur Die Woord Van God

In Efesiërs 5 word die verband tussen die simboliese betekenis van die rituele bad en die reiniging van die Christen kerk deur Christus verduidelik. (Eph 5:25  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het Eph 5:26  om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, Eph 5:27  sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.)

Volgens Efesiërs 5:25 is die water van reiniging ʼn beeld van God se Woord. Wanneer ons die Bybel lees, ontbloot God ons sondes en onreinhede deur sy Woord. Dit behoort ons gedurig daartoe te lei om ons sondes te bely voor God in ooreenstemming met 1 Johannes 1. (1Jn 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.)

ʼn Persoon moet ʼn volledige 180° omkeer maak wanneer hy afgestap het langs die breë weg van onreinheid deur ʼn doelbewuste, eens en vir altyd besluit te maak en dan terug te keer na God langs die noue weg wat lei na die lewe. Die Skrif noem dit “bekering” en die oorspronklike woord beteken letterlik om weg te draai van die sonde i.e. jou rug op die sonde te draai na God toe. Maar selfs die gelowige moet oor en oor sy lewe toets in die teenwoordigheid van God en reggestel word deur die Bybel. Paulus noem dit “om ʼn mens self te ondersoek” of om ʼn mens self te oordeel”. (1Co 11:31  Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.)

Net soos die rituele reiniging behoort het aan die algemene daaglikse lewe van Judaïsme, (Heb 9:10  omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling.),  so is self ondersoek en daaglikse reiniging in die lig van die Bybel deel van die normale lewe van ʼn Christen.

Reiniging Deur Die Bloed Van Jesus

Die water van die Mikvah bad wys na die Woord van God wat sonde ontbloot aan die een kant, maar aan die ander kant ook na die bloed van Christus wat reinig van sonde. (1Jn 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.) Die verbintenis tussen water en bloed is baie nou, aangesien bloed bestaan uit ʼn groot persentasie van water. Sodoende kan die volgende Skrifgedeelte in die Nuwe Testament wat verwys na rituele reiniging beter verstaan word. In die openings hoofstuk van die laaste boek van die Nuwe Testament word die seevierende Verlosser deur sy mense geloof met woorde wat direk tot die hart spreek. (Rev 1:5b Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed Rev 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.)

In die tweede gedeelte van Openbaring 7 sien Johannes ʼn groot menigte verloste mense van alle nasies, stamme en tale. Dit was aan hom verduidelik wie die mense was: (Rev 7:14b Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.)

In die Joodse rituele wassing/reiniging was dit nie net die hele liggaam wat gewas is nie, maar ook die rituele onreine klere. As gevolg hiervan moet daar veral gelet word op die gedeelte hierbo uit Openbaring 7, aangesien die aspek van die was of reiniging van die klere daar genoem word. Klere simboliseer ons uiterlike opmerkbare karakteristieke en ons daaglikse gewoontes. Selfs hierdie gebied van menslikheid is deurdrenk met onreinheid (Jud 1:23  maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.) en  Goddelike reiniging deur die verlossings werk van die Here Jesus is dus nodig.

Die Wassing van Wedergeboorte

In Titus 3 word die vernuwing van ʼn persoon by sy wedergeboorte gekoppel aan die beeld van rituele wassing/reiniging. (Tit 3:4  Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het— Tit 3:5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees Tit 3:6  wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; Tit 3:7  sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.)

Toegang tot God se Teenwoordigheid na Rituele Wassing/Reiniging

In Hebreërs 10 word die persoon wat deur Christus verlos is, aangemoedig om in te gaan in die direkte teenwoordigheid van God in die hemelse Tempel/heiligdom, wat die heeltyd moontlik is deur middel van gebed. Selfs hier word die reiniging van die besoedeling van sonde verduidelik deur die beeld van die Mikvah. (Heb 10:19 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus Heb 10:20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, Heb 10:21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, Heb 10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.