Ses belangrike riglyne om ‘n Herlewingsprediker of Evangelis te toets!


Toets met die volgende vrae:

1. Word Jesus afgeskilder asof Hy so pas onder ons gekruisig is?

Meeste naïewe christene is tevrede as die naam van Jesus volop soos konfetti gestrooi word gedurende die preek. Jesus se naam word soms alternatiewelik vir God gebruik sonder dat die vergrootglas werklik op Christus en Sy versoeningswerk geplaas word. As die naam van Jesus met die van God vervang sou word, sou dit geen betekenis verandering aan die preek gebring het nie. Ander praat van die Here, ‘n Here so vaag dat niemand kan uitmaak watter ‘Here’ dit is nie? Daar is baie ‘Lords’! Is dit ‘Lord’ Hare Krishna, ‘Lord’ Allah of is dit die Here Jesus Christus?
 

Oppervlakkig geluister klink alles so goed, maar daar word nie uit daardie diens gekom met ‘n groter bewondering en waardering van “what a Christ, what a Christ…!” God word tog in Sy Seun verheerlik. (Joh 14:13) Die vraag moet dus wees: ‘Is Christus so werklik, so entosiasties en so passievol afgeteken asof so pas te midde van die hoorders, terwille van die hoorders, gekruisig?’ (Gal 3:1) Is mense so aangegryp en stomgeslaan deur God se unieke, geen-alternatiewe verlossingsplan in Christus? Het die prediking mense so wakker gemaak met ‘n waardering en nuwe begrip en verstaan van waarhom Hy daar gehang het? Dat toe Christus daar gehang het, Hy dit onder my naam gedoen het, namens my gely het, namens my klaar gestraf is en ek daarom nou met God versoen kan word? Voordat mense nie hierdie Heilige Gees gewerkte waardering vir die Seun van God het nie, sal al die mooi klinkende Bybelse raad oor die huwelik, geloof, priesterskap van die man, die toestand van land, ens. slegs oppervlakkig en tydelik wees. Christus is die esensie van die saak, die spilpunt waarom alles draai.

 

2. Watter Jesus word verkondig?

Daar is meer as een Jesus op die geestelike mark.
 

” Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of  ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.”( 2Co 11:4)

Hoe lyk die ander Jesus?

a.  Jesus Christus het altyd na Sy Vader verwys. Nie minder as 58 keer praat Jesus van ‘my Vader’, bv: “As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.” (Joh 14:28) Dit was nie ‘n Jesus los van of buite die konteks van die Drie-eenheid, sonder die Vader en die Gees nie (Lees die boek van T. A. Smail: “The Forgotten Father”). By ander sê Jesus kan ons praat van ‘n “twee-eenheid”; dit is net Jesus en die Gees wat altyd ter sprake is. ‘n Jesus wat op sy eie figureer is ‘n kultiese Jesus, ‘n ander Jesus.

b. Die ander Jesus is ‘n sentimentele Jesus. Onder ongelowiges word die ander Jesus eensydig bemark as “Jesus loves you” of God het u lief sonder om die anderkant te stel. Die bedoeling is goed nl. om verlore mense tot geloof te bring, maar dit dra die verkeerde boodskap aan ongelowiges wat in sonde leef oor. Die boodskap is dat ‘n liefdevolle Nuwe Testamentiese God sondaars nie sal straf of hel toe stuur nie.

Dit is waar dat God liefde is, maar die verlore mens moet verstaan hoe sy sonde sy verhouding met God raak. Dat sy sonde hom ‘n vyand van God maak en ‘n skeidingsmuur tussen hom en God is.

Voordat mense nie verstaan dat hy van nature ‘n kind van die toorn is nie en dat sy sonde hom ‘n vyand van God maak (en nie net iemand is wat God lief het nie!), sal daar by die mense geen erenstige en desperate begeerte en poging wees om sy verwoeste verhouding met God reg te stel deur met die sonde te breek nie. Daarom is mense nie meer bang vir God nie. Die vrees van die Here het ‘n vreemde begrip geword gekoppel aan “Fire and brimstone”- predikers en is ‘n etiket vir fundamentaliste. Judas (1:23) gee die erns waarmee mense gewaarsku moet word, nl. “maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.”

Dié ‘sentimentele liefdevolle Jesus’ verskil hemelsbreed van die regverdige God wat daarop aandring dat ‘n sondaar sy weg moet verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en dat hulle hul tot die Here moet bekeer (Jes 55:7), omdat hy nou die tye van onkunde oorgesien het (Hand 17:30). Dit verkondig ‘n vreemde en on-Bybelse godsbegrip. Waar is die geroepe boodskappers van God wat so preek dat mense weer ‘n heilige respek en eerbied vir God sal hê?

c. Die ander evangelie is ‘n goedkoop evangelie. Spesiale ‘afslag’ kenmerk dié ‘discount gospel’. Die kenmerk is ‘n gebrek aan ‘n voorwaarde tot ‘n breuk en ‘n afstand doen van van sonde. Dit is ‘n evangelie sonder die noodsaaklike kosteberekening. (Luk 14:28)

Baie min evangeliste en predikers preek vandag nog bekering van sonde. Mense word genooi om te kom vir genesing, of om ‘n oorgawe te maak of-/en gedoop te word sonder die appél om eers met hul sonde te breek. Duisende steek hul hande op vir ‘n sentimentele ‘Jesus aanneem’- seremonie sonder hartgrondige berou en ‘detail’ belydenis van spesifieke sondes. Die onbybelse “sondaarsgebed” waar mense voorgesê word wat hul moet bid, het vir baie ‘n valse gerustheid gegee dat hulle op grond van so ‘n gebed met God versoen is. Sulke mense word mislei en gehelp in ‘n valse oorgawe, en daarna salig of gered verklaar op grond van ‘n gebed wat hulle gebid het. Na hul sg. bekering of oorgawe verander niks nie! Hulle bly nog in hul ou gewoontes en verslawende sondes. Hulle lyk en ruik nog soos die ongeredde wêreld.
 

Jesus stuur die rykjongman weg om eers sy sonde uit te sorteer voordat Hy hom kan help. Paulus sê dieselfde.Daarom, koning Agríppa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judéa en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer (metanoia) moet kom en hulle tot God bekeer (metanoia) deur werke te doen wat by die bekering (metanoia) pas.” (Hand 26:19)
 

“Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek (eng.- dung, shit) beskou, om Christus as wins te verkry en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is. (Fil 3:7-9)
 

Evangelisasie is nie om vir mense te sê: “Kom na God net soos julle is! Kom met julle drek!” nie.  Nee! Bekering is om my rug te draai op die dinge wat God se Gees bedroef. Dit kan beteken om uit ‘n verkeerde verhouding pad te gee of om met verslawende sondes te breek. Dit kan restitusie beteken of om sondige praktyke te laat staan of om met slegte gewoontes te breek. Dit kan selfs beteken om my te bekeer van my idee om deur my goeie werke in die hemel te kom. “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom”. ( Hand 3:19)
 

Word sonde by die naam genoem? Sondeprediking moet tot sy reg kom. Mense moet uit die Bybel ingelig word dat God die sonde haat en dat sonde ‘n muur tussen God en mens bring en predikers moet sorg dat mense duidelik oor sonde ingelig word. As hy nie bereid is om dit op God se manier te doen nie, laat hy eerder stilbly. Daar is nie afslag vir sekere predikers dat hulle die pyn gespaar word om nie oor sonde te preek nie omdat hul bediening sg. anders is!?
 

Sekere sondes gee niemand aanstoot nie soos sekere algemene sosiale ongerymdhede wat nie noodwendig op tone trap nie. Ander sondes sal baie ander woedend maak al word dit net genoem. Probeer maar om vir ‘n Karate instrukteur te sê Karate is verkeerd! Probeer om vir iemand wat sy lewe maak uit alternatiewe genesing soos Homeopatie, Refleksiologie, Joga ea. te sê dat hy met ‘n okkultiese praktyk besig is! Die duiwel is los as jy dit doen!
 

Omdat sommige evangeliste sonde versigtig hanteer uit vrees dat dit aanstoot by die hoorders kan gee, is die resultaat massa bekerings, groot kerke en populêre predikers. Jesus sê: “Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.” (Joh 7:7) “Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.” (Joh 15:20)
 

“As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het.” (Joh 15:18)
 

“Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.” (Joh 3:20)

 

3. Is die appél op die hoorder se logika of op sy emosies?

“Ek het hoendervleis gekry, ek kon my emosies nie beheer toe…! Baie het trane afgevee. Dit was ‘n wonderlike belewenis saam met so baie Christene…” …ens.

Ons leef in ‘n tyd van geestelike depressie en van finansiële resessie. Mense het ‘n geweldige groot behoefte om beter te voel, om ‘n “kick” te ervaar, eerder as om in die regte verhouding met God te kom. ‘n Emosionele ervaring wat iemand tydelik beter laat voel, kan maklik vertolk word as ‘n geestelike ervaring en ontmoeting met God. Dit is ‘n vorm van misleiding. Dit is die waarheid wat mense vrymaak. Die werking van die Heilige Gees en ware herlewing mag nooit losgemaak word van die Bybelse Woord m.b.t Jesus Christus en die uitleg daarvan nie. Jesus het gesê in Joh 6:63: “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.”

Paulus noem in Rom 1:16 die Evangelie die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In Ef 1:13 verwys Paulus na die evangelie as die “woord van die waarheid, die evangelie van julle redding.” Die Gees werk deur die Woord! Niks kan die lewendmakende krag van die Skrif vervang nie – nie mooi musiek, genesings, sprekers charisma of wonderwerke nie! DIE LEWENDE WOORD IS EN BLY DIE ONVERGANKLIKE SAAD WAARDEUR GOD BEPAAL HET dat DIE MENS GEWEDERBAAR SAL WORD (1 Pet 1:23) Mense moet verstaan, sê Jesus in Matt 13:19: “As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is – dit is hy by wie langs die pad gesaai is.” Ef. 1:17-19 : “…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte…”
 

As mense nie werklik deur die werking van die Heilige Gees verstaan en ‘n waardering vir die gekruisigde en opgestane Christus het nie, sal geen blywende verandering van lewens so ‘n reeks dienste kenmerk nie. Oppervlakkige en kortstondige bekering is gewoonlik die vrug van verganklike saad (mooi musiek, genesings, sprekers charisma of wonderwerke) wat gesaai is.
 

4.  Van wanneer af is die waarheid gewild?

Ons sê maklik: ‘Dis herlewing.’ Is dit werklik herlewing? Wanneer die Bybel die laaste dae beskryf as ‘n tyd van groot afval en misleiding, kan ons maklik nog aanvaar: “Dis herlewing…?” Populariteit en groot getalle is nie noodwendig herlewing nie en is nie sinoniem met die waarheid nie. A. W. Tozer het die opmerking gemaak: “It is scarcely possible in most places to get anyone to attend a meeting where the only attraction is God.” 

Daarom moet enige populêre prediker wat dit reg kry om groot massas mense te trek, getoets en bevraagteken word. “Jesus has always had more fans than followers, and many people attracted by his personality, fascinated by his power or impressed by his teaching have never truly submitted to him as the Lord of their lives.” (J Blanchard & Dan Lucarini: Can We Rock The Gospel)
 

Ons het die een na die ander ‘profeet’ gesien wat die afgelope jare gekom en dan na ‘n tyd weer verdwyn het. Sommige was meer en ander minder herkenbaar as twyfelagtige predikers of valse profete. Elke keer word hulle vir ‘n tyd deur die aandag in die sensasionele media gedra. Elke keer is mense maar weer mislei. Wanneer gaan ons leer om met die maatstaf van die Bybel, die predikers te toets?
 

5.   Is die prediker onder gesag?

Die grootste verantwoordelikheid wat aan enige mens toevertrou kan word, is die verkondiging van die woord. Tog vind ons dat baie predikers die bediening betree met min en in sommige gevalle met geen Bybelskool opleiding nie. Dit hoef geen probleem te wees nie indien hy onder die sambreel van die meerdere kennis van ander Christene werk. Paulus maan Timothius in 2 Tim 2:15 om hom beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie en hy waarsku Timotheus teen die dwaalleer wat Himeneus en Filetus verkondig het.
 

Enigeen kan dwaal. Daarom is dit nodig vir elke prediker, evangelis of  ‘profeet’ om onder gesag, toesig of ‘n sambreel te werk. Waar hierdie beskerming nie bestaan nie, ontstaan die teelaarde vir hoogmoed, arrogansie en dwaalleer. Dit is die waarde van ‘n span dat hulle vir mekaar ‘n korrektief kan wees. ‘n Belangrike vraag moet dus altyd wees: ‘Onder wie se toesig werk hy?’ Is die prediker ‘n “Lone ranger”?  Is dit net hy wat preek en vir die siekes bid? Is hy alleen die begaafde kanaal van die Heilige Gees?  Is dit net sy naam in tydskrifte en reklame borde? Is sy bediening nie maar net ‘n ‘ego-trip’ nie?
 

Daar is baie voorbeelde van sulke “Humpty-dumpty’s”, situasies waar so ‘n ‘annointed’, gesalfde of begaafde hoog op ‘n troontjie gesit word en vir ‘n tyd al die aandag en reklame geniet, maar die einde blyk “a great fall” te wees.
 

6.  Is hy radikal ‘charismaties’?

Binne die charismatiese beweging is daar ‘n vuil stroom water wat baie naiëwe christene siek maak, mislei en onder die mag en invloed van ‘n ander gees bring. Hierdie ‘gees’ maak mense los van die Woord van God deurdat nuwe dinge as Bybels en deel van ‘n herlewing verkondig word. Dit is egter eerder ‘n herlewing van die okkulte.

Huise en ander voorwerpe word met olie gesalf. Retha Wiid vertel in die media hoedat sy haar man wat ’rondgeloop’ het se skoene en onderklere gesalf het om hom uit sy sondige lewenstyl te kry. Dit is ‘white magic’ en nie Bybels nie. John Hagee praat van die ‘popcorn’ Christene. Dit is die mense wat soos springmielies opspring in ‘n diens en dan neerslaan. Tenspyte van talle christene se waarskuwings teen sekere van die TBN predikers soos Benny Hinn, … , kan baie naïewes nie glo dat daar iets verkeerd geleer word nie. Die probleem is moderne gemakstoel Christene wat voor TBN sit ipv. meer voor die Bybel te sit soos dit Bybelstudente pas nie! Bybelstudie is harde werk terwyl TBN klaar voorbereide kitskos aanbied. Dit is Christene wat nie meer vra wat sê die Woord nie, maar wat sê Rodney H Brown en andere…!
 

Jer 17:5 So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.

“Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!” (Gal 1:9)


Bron:  www.met.org.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.