Sinodebesluit oor doop Mei 2011

 

1.       Die sinode is oortuig daarvan dat die verbondsdoop ’n uitdrukking is van die grondwaarheid van die evangelie dat God se getrouheid groter is as ons ontrou, dat sy genade ons geloof voorafgaan – daarvoor is ons die Here innig dankbaar.

2.       Die sinode het by die sitting van 9-13 Mei 2011 daarvan kennis geneem dat daar lidmate van die NG Kerk is wat ander oortuigings en ervarings oor die doop het, by name dat die doop na belydenis van geloof vir hulle seën gebring het. Verder, dat hierdie oortuigings terselfdertyd vir baie getroue lidmate van die NG Kerk pyn meegebring het deurdat hulle onder die indruk gebring is dat hulle om daardie rede onwelkom in die kerk is – daarvoor vra die sinode hierdie lidmate om verskoning. Die sinode het ook daarvan kennis geneem dat sommige lidmate van die kerk hulle siening van die doop so op die spits dryf dat dit skeuring in gemeentes veroorsaak en pleit by al sy lidmate om oor hierdie kwessie groter wedersydse respek aan die dag te lê.

3.       Die sinode het nie alle kennis in pag nie. Dit is dus noodsaaklik om met nederigheid en openheid te luister na die getuienisse van gelowiges met ander oortuiginge oor die doop as ons eie – daarom is die sinode oortuig van die dringende noodsaaklikheid daarvan dat op alle vlakke van ons kerkregering, met name streeksinodes en die Algemene Sinode van ons kerk, weer eens nagedink sal moet word oor die doop.

4.       Derhalwe versoek die sinode die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (SKLAS) om voort te gaan met nadenke, studie en gesprekke oor die doop, en dat die insigte wat tydens die gesprekke by die sinode van Mei 2011 bekom is, verreken sal word.

5.       Derhalwe versoek die sinode die Algemene Sinode om met nadenke en studie oor die doop, die verbondsdoop asook die belydenisdoop, leiding te gee en in die besonder by sy sitting in Oktober 2011 uitsluitsel te gee oor die vraag of die regte opvatting van die doop ’n kernwaarheid van die evangelie is, ‘n saak waaroor daar geen verskille onder gelowiges kan wees nie.

6.       Ten einde hierdie nadenke te stimuleer, lê die sinode van Wes-en-Suid-Kaap aan die Algemene Sinode die volgende opsies voor om vir NG-lidmate wat ’n ander doop-oortuiging as die verbondsdoop huldig, in die kerk ruimte te gee. Ons versoek dat die volgende opsies by die Algemene Sinode van Oktober 2011 bespreek sal word:

a.       Opsie 1: “Ons verstaan dat mense verskillende standpunte oor die doop kan huldig.” Aanvaar deur Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

b.       Opsie 2: “Niemand sal verplig word om hulle kinders te laat doop nie.”

Aanvaar deur Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

c.       Opsie 3: “Die kerk sal nie tugstappe onderneem teen lidmate wat die belydenisdoop ondergaan het, of oortuig is dat hulle, as gevolg van ’n ander siening van die doop, nie hulle kinders ten doop moet bring nie.”

Aanvaar deur die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap.

d.       Opsie 4: “Die kerk laat spesiale kategorie-gemeentes toe om, onder toesig van ringe, die belydenisdoop te bedien”.

Geen besluit deur die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap nie.

e.       Opsie 5: “Lidmate word by wyse van uitsondering spesiale verlof gegee om die belydenisdoop te ondergaan”.

Geen besluit deur die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap nie.

f.        Opsie 6: “Lidmate het die reg om ’n keuse uit te oefen of hulle die belydenisdoop wil ondergaan”.

Geen besluit deur die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap nie.

7.       Die sinode voeg by die SKLAS-voorlegging kommentaar deur belangegroepe, wat voor 30 Mei 2011 by SKLAS ingehandig moet word.

8.       Die sinode versoek die skribaat van die Algemene Sinode om alle tersaaklike rolspelers, byvoorbeeld die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis (ADD) en die Algemene Diensgroep Gemeenteontwikkeling (ADGO), te vra om kommentaar, wat by die voorlegging gevoeg moet word.

 

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.