Sinodeinligting I – Algemene Sinode 2011

VERKIESING VAN MODERATUUR

Voor die verkiesing van die moderatuur (wat uit drie persone sal bestaan: voorsitter (moderator), onder-voorsitter (assessor) en aktuarius (kenner van kerkorde), is daar ‘n orde-besluit geneem om die Kerkorde so te wysig dat die verkiesing van hierdie persone slegs vir die duur van die vergadering van toepassing sal wees.

 

Na afloop van die sinode funksioneer die moderamen as dagbestuur van die sinode om die besluite van die sinode tot uitvoering te bestuur. Die moderamen bestaan uit verteenwoordigers van die tien sinodes en hulle sal dan ‘n dagbestuur (moderatuur) kies om die leiding verder te neem.

 

NELUS NIEMANDT AS MODERATOR VERKIES

Prof Nelus Niemandt, dosent in Sendingwetenskap aan die Universiteit van Pretoria se Teologiese Fakulteit (en gekoppel aan die NG Gemeente Weltevreden van die Hoëveld Sinode) is verkies tot moderator van die 14de Algemene Sinode van die NG Kerk.

Op die foto verskyn Prof Niemandt (links) saam met dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk. (Foto: Neels Jackson).

 

Dr Braam Hanekom (NG Gemeente Stellenberg, Wes-en-Suid-Kaap Sinode) was op die tweetal saam met hom. Die verkiesing van assessor en aktuarius gaan vanoggend met die eerste sitting voort.

 

Ons hartlike gelukwensing aan Nelus met hierdie verkiesing. Danie Mouton skryf so oor die nuwe moderator se openbare profiel:

 

“Nelus Niemandt skryf gereeld rubrieke vir Beeld. In sy jongste rubriek het hy oor leierskap wat ‘n verskil maak geskryf, vanuit die diepe oortuiging dat die lewende God nie sy skepping versaak nie. Wanneer mense hoop verloor, is God juis op onwaarskynlike plekke en deur onwaarskynlike mense aan die werk. Dit is nie helde wat ons gaan red nie. God werk deur die duisende dade van gewone gelowiges se gehoorsaamheid.”

 

Volg nuus oor die sinode gerus op Kerkbode se webblad (www.kerkbode.co.za) sowel as Facebook en Twitter. Nuus word ook daagliks deur middel van die NG Kerk se amptelike webblad www.ngkerk.org.za gedra.

 

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.