Die Tabernakel (5#10)

 

Die Woord van God help die gelowige om ʼn rein lewe te ly – ons kan onself reinig in die lig van die Woord van God. Natuurlik kan die Woord nie sondaars van hulle sonde reinig nie, want dit gebeur by die Altaar/die Kruis, sondaars word van hul sonde gereinig deur die bloed van Jesus. Die Waskom praat van die feit dat “sonder heiligheid niemand God sal sien nie” – so selfs nadat ons van ons sondes gewas is deur die bloed van Jesus moet ons daagliks gereinig word deur die Woord van God. Reiniging deur die bloed gebeur slegs eenmaal, maar reiniging deur die Woord gebeur daagliks. (As gevolg van ons sondige natuur sondig ons nog steeds elke dag en daarom het ons die Woord nodig om in reinheid te wandel). Water is ʼn simbool van die Woord van God.

Eph 5:25  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het

Eph 5:26  om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

Eph 5:27  sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

 

Die priesters in die uitvoering van hulle take rondom die Altaar, het hulle hande en voete vuil geword en kon hulle nie die Heiligdom binnegaan in ʼn toestand van onreinheid nie. Hulle moes hulself eers was by die Waskom voordat hulle die Heiligdom kon binne gaan.

Isa 52:11  Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die HERE!

 

In die Nuwe Testament is ons as gelowiges die priesters wat God dien en Hy wil hê dat ons ten alle tye rein moet wees. Natuurlik is ons gedurig bloot gestel aan die wêreld, ons is swak in die vlees en word gedurig, deur die satan versoek en dit veroorsaak dat ons nog steeds sondig, maar God wil hê ons moet rein wees voor Hom, so deur die bestudering van Sy Woord en die belydenis van ons sondes op ʼn daaglikse basis, reinig ons, ons self sodat ons Hom kan dien en meer soos Jesus kan word.

Ons lees dat die water in die Waskom daar was vir die priesters om julle hande en voete te was. Hande – verteenwoordig werk of dit wat ons doen, ons getuienis vir Christus. Voete – verteenwoordig ons loop deur die lewe. So, besmetting wat in ons getuienis en lewe gebeur moet gereinig word in die water, dit is Die Woord van God. Aaron en sy seuns is geheel en al gewas in die water toe hulle ingelyf is as priesters.

Exo 29:4  Dan moet jy Aäron en sy seuns laat nader kom na die ingang van die tent van samekoms en hulle met water was.

Nadat hulle heeltemal gewas is met die water het hulle net daaglikse reiniging van die hande en voet nodig gehad.

Joh 13:6  Hy kom toe by Simon Petrus en dié sê vir Hom: Here, gaan U my voete was?

Joh 13:7  Jesus antwoord en sê vir hom: Wat Ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan.

Joh 13:8  Petrus sê vir Hom: U sal my voete in der ewigheid nie was nie! Jesus antwoord hom: As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie.

Joh 13:9  Simon Petrus sê vir Hom: Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof.

Joh 13:10  Jesus sê vir hom: Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie.

 

Let wel Jesus sê hier “deel aan My” wat verwys na gemeenskap met waar “deel in My” verwys na eenheid.

Wanneer ons gewas is in die bloed van Christus, is ons totaal/heeltemal gewas en is ons in eenheid met Christus, maar vir ons daaglikse gemeenskap met Christus benodig ons daaglikse reiniging. Toe Petrus vir Jesus sê was my heeltemal, se Jesus vir hom die wat reeds gewas is hoef nie weer gewas word nie, sulkes hoef net die hande en voete te was.

Tit 3:5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees

 

Ons sien dat die priesters nie maar net hulle hande en voete in die water gedoop het nie maar wel ordentlik gewas het tot dat dit skoon was. Daarom om ons self te reinig gebeur nie net deur die Bybel te lees nie, dit in sig self is nie genoeg nie, ons moet dit ook toepas in ons lewens en daar volgens lewe.

Job 5:17  Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie.

 

Party maal kan dit seer maak om van ons sondes ontslae te raak, party “gewoonte” sondes gaan nie so maklik weg nie en ons moet hard “skrop” om daarvan ontslae te raak en asof dit nie genoeg is nie, soos ons met ons daaglikse lewe aangaan kan ons dit soms nie help om gedurig met sondige dinge in aanraking te kom nie, dinge wat ons sien en hoor. Menige keer neem ons hierdie dinge saam met ons en dit moet ontslae van geraak word. (ons lag partykeer vir ʼn grap wat ons nie veronderstel is om voor te lag nie, of ons kyk na prente in boeke of koerante wat ons nie veronderstel is om na te kyk nie – daar is duisende sulke goed rondom ons elke dag) Baie van hierdie goed kom oor ons pad elke dag en ons het nie beheer daaroor nie. Ons moet dan weet dat God ons nie daarvoor blameer nie, maar God wil ook nie hê dat ons oor die goed talm nie i.e. om sulke gedagtes verder te voer, om aan te hou kyk as ons weet dit is verkeerd, om aan te hou luister wanneer dit verkeerd is om te luister ens.

Exo 30:20  As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle hul met water was, sodat hulle nie sterwe nie; of as hulle naby die altaar kom om te dien deur ‘n vuuroffer aan die HERE aan die brand te steek.

Exo 30:21  Hulle moet dan hul hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie. En dit moet vir hulle ‘n ewige insetting wees, vir hom en sy nageslag in hulle geslagte.

 

Ons sien dat die instelling om te was, nie ʼn opsie was nie, maar ʼn moet. As ons dit op ons self toepas vandag beteken dit dat as ons, ons self nie daagliks reinig met die Woord van God nie, ons nie fisies sal sterf nie, maar ons verloor gemeenskap met Christus. Dit beteken nie dat Christus Sy rug op ons draai nie, nee dit beteken ons draai ons rug op Hom. Hy is getrou en sal ons altyd deur middel van die Heilige Gees bewus maak van ons sonde en Hy staan altyd gereed om ons terug te ontvang as ons, ons sonde bely.

Dit is interessant om te noem dat God nie afmetings vir die Waskom gegee het nie. Het God dan vergeet? Nee God het nie vergeet nie, Hy het dit doelbewus gedoen want daar is geen einde aan ons reinigings proses nie. Dit is ʼn aanhoudende proses wat daagliks moet gebeur tot die dag dat ons, ons Verlosser ontmoet.

Exo 38:8  Hy het ook die koperwaskom gemaak met sy kopervoetstuk, uit die spieëls van die diensdoende vroue wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het.

 

Nou kom ons by iets baie interessant.

Daar is twee opinies oor hoe die spieëls gebruik is om die Waskom te maak:

1.            Die spieëls is gesmelt om die Waskom mee te maak of;

2.            Die Waskom is gemaak en die spieëls is daaraan vasgeheg.

Wat ook al die geval mag gewees het, ons weet dat die Woord van God dien as ʼn spieël vir ons – ons lees in Jakobus:

Jas 1:23  Want as iemand ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n dader nie, dié is soos ‘n man wat sy natuurlike gesig in ‘n spieël sien;

Jas 1:24  want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.

 

Ons sien dus dat die Woord van God vir ons dien as ʼn spieël waarin ons nie ons fisiese self mee kan aanskou nie maar wel ons geestelike toestand. Daarom kan ons weet wat ons geestelike toestand is, nie deur ons self met ander te vergelyk nie maar deur ons self met die Woord van God te vergelyk. Baie maal dink ons, ons is goed maar wanneer ons na die Woord van God kyk besef ons hoeveel ons tekort kom.

Wanneer die hoe priester die Waskom nader, kon hy sy eie weerkaatsing sien in die Waskom en hy kon die glorie en skoonheid van sy priesterlike gewaad aanskou, maar ons weet ook van die vorige reeks dat die priesterlike gewaad ʼn voorstelling van Christus is. So wanneer ons die skoonheid en glorie van Christus wil aanskou moet ons kyk in die Woord van God.

As ons kyk na die reinigings aspek van ons Christelike lewe, sien ons dat ons totale reiniging nodig het om tot diens van God te kan wees.

Isa 52:11  Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die HERE!

Psa 24:3  Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek?

Psa 24:4  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.

Psa 24:5  Hy sal seën wegdra van die HERE en geregtigheid van die God van sy heil.

Job 17:9  Nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hande is, neem toe in krag.

Job 22:29  As dié afdraand loop, dan sê jy: Boontoe! En hom wat neerslagtig is, verlos Hy.

Job 22:30  Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie: ja, hy word gered deur die reinheid van jou hande.

Psa 26:6  Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom u altaar, o HERE,

Psa 26:7  om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel.

2Sa 22:21  Die HERE het met my gehandel na my geregtigheid; na die reinheid van my hande het Hy my vergelde.

 

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.