Sinodenuus 2

 

Die sinode het na uitvoerige bespreking gestem.

 

Net voor die uitslag van die stemming bekendgemaak is, het ds Lucas Plaatjie, moderator van die VGKSA-Kaapland, die sinode toegespreek en die groete oorgedra.

 

Hierna het die voorsitter die uitslag van die stemming bekend gemaak. Die voorstel is met 544 stemme vir en 124 teen aanvaar (meer as 80% van die stemme uitgebring).

 

 

VERKIESING VAN MODERATUUR

Die verkiesing van die moderatuur (leierskap) van die vergadering het vandag verder voortgegaan en met “ter perse gaan” van hierdie SinodeNuus was die volgende lede verkies:

 

Voorsitter (moderator): Braam Hanekom (Stellenberg Gemeente, Bellville)

Onder-voorsitter (assessor): Nelis Janse van Rensburg (Welgemoed Gemeente, Bellville)

Aktuarius: Quintus Heine (Parke Gemeente, Kraaifontein)

Skriba: Monty Sahd (Stellenbosch-Welgelegen Gemeente, Stellenbosch)

 

Ons wens elkeen van hierdie persone baie sterkte toe met die groot taak vorentoe!

 

Belangrike sake word ook deur middel van VrydagNuus aan gemeentes en ander belangstellendes gekommunikeer. By www.ngkerk.org.za/wesensuidkaap/nuus.asp kan VrydagNuus ook aanlyn gelees word.

 

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.