Sinodenuus 3

DIVERSITEIT EN GESLAGSGELYKHEID

Dit is baie erg om onder andere te moet hoor:

  1. Suid-Afrika het die hoogste voorkoms van geweld op vroue in die wêreld.
  2. Suid-Afrika het die hoogste voorkoms van verkragting in die wêreld.
  3. Seksuele geweld impakteer op meer as ‘n derde van SA-meisies voor die ouderdom van 18 jaar.
  4. Daar’s ‘n noue verband tussen armoede en geweld.
  5. Suid-Afrika is ‘n dominante patriargale gemeenskap, is oorwegend Christelik (nagenoeg 79% van die bevolking sien hulleself as Christene), maar bogenoemde is van ons land waar. Wat sê dit vir ons oor die verband tussen hierdie feite?

 

Die volgende mosie is hieroor deur die sinode aanvaar:

 

As sinode van die NG Kerk spreek ons ons ten sterkste uit teen alle vorme van pornografie en materiaal in die media wat vroue en kinders degradeer of seksueel uitbuit – ook die ongekontroleerde vertoning daarvan oor die openbare TV-senders soos tans deur E.TV.  Daar heers ernstige kommer oor die geweldige hoë voorkoms van geweld en seksuele geweld teen vroue en kinders in die Suid-Afrikaanse samelewing. Pornografie en seksuele stereotipering van vroue lewer ‘n groot bydrae tot die probleem.

 

Die gesprek hieroor sal verder gevoer word op ‘n latere punt in die vergadering.

 

Hierna het genl Sharon Jephta, sedert April 2011 die nuwe adjunk provinsiale polisiekommissaris van die Wes-Kaap, die sinode op uitnodiging besoek. Dit was opvallend hoeveel mense sy geken het – en hoeveel haar herken het. Heelwat oud-polisiemanne het op haar uitnodiging opgestaan. Daarna is sy in ’n aangrypende gebaar Laat Heer u seën oor haar daal toegesing.

 

Die gesprek oor die doop word vanmiddag voortgesit. Nuus hieroor, asook verdere moontlike reaksie op die diversiteit-gesprek, word onder meer in ’n volgende SinodeNuus verskaf.

 

VERKIESING VAN MODERATUUR

Die verkiesing van die moderatuur (leierskap) van die vergadering is Dinsdagaand afgehandel. Die volledige moderatuur sien as volg daar uit:

 

Voorsitter (moderator): Braam Hanekom (Stellenberg Gemeente, Bellville)

Onder-voorsitter (assessor): Nelis Janse van Rensburg (Welgemoed Gemeente, Bellville)

Aktuarius: Quintus Heine (Parke Gemeente, Kraaifontein)

Skriba: Monty Sahd (Stellenbosch-Welgelegen Gemeente, Stellenbosch)

Addisionele lid: Rene Potgieter (Gamkavallei Gemeente, Beaufort-Wes)

Addisionele lid: Elize Morkel (Helderberg Gemeente, Somerset-Wes)

 

Ons goeie wense aan elkeen van hierdie persone!

 

Belangrike sake word ook deur middel van VrydagNuus aan gemeentes en ander belangstellendes gekommunikeer. By www.ngkerk.org.za/wesensuidkaap/nuus.asp kan VrydagNuus aanlyn gelees word.

 

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.