Wanneer Christene geroep word om te haat

Die eerste en belangrikste verskil tussen die wêreldse en Bybelse definisie van haat is dat Bybelse haat nie onredelik of onbeheerd is nie. Die Bybel is baie duidelik oor wat gehaat moet word en hoekom. Die Woord van die Here vertel ons spesifiek dat ons nie ons naaste moet haat nie en beveel ons om ons vyande lief te hê. (Mat. 5:43-48) Bybels mag ons nie in ons persoonlike verhoudings haat met haat vergeld nie. Die Bybelse definisie van opregte Christelike haat het te doen met ons houding teenoor ‘n persoon se omgewing of iets wat ons nie kan verdra nie omdat dit God en Sy mense openlik teëstaan of verwerp of wat in ‘n openlike rebellie teen God staan. Dit het te doen met hoe ons veronderstel is om met iets of iemand te deel wat aktief die Woord van God teëstaan tot op ‘n punt waar so ‘n verhouding of enige verbintenis met hierdie mense ons kan besoedel. Wanneer die Skrifte ondersoek word met betrekking tot die woord “Haat” word baie dinge duidelik.

 

Die grootste voorwerp van Bybelse haat is nie die algemene sonde en gevalle natuur van die wêreld nie, nee, die primêre doel van haat in verhouding met die Bybel se leer het meer te doen met diegene wat daarop aanspraak maak dat hulle deel van die Koninkryk is terwyl dit wat hulle leer en lewe in direkte teenoorgestelde daarvan is. Die wortel van Bybelse haat kan gekarakteriseer word as ‘n intense weerstand teen skynheiligheid, teruggevallenheid en valse

lering. Mense in die Wêreld met ‘n Haat vir God. Om te verstaan wat ons moet haat moet ons iets verstaan van die natuur van haat wat alreeds bestaan in dinge wat te doen het met God, en dit is: Die mens se neiging tot afgodery- om dinge of mense die voorwerp van aanbidding te maak in plaas van God- dit is een van God se eerste definisies van iemand wat Hom haat.
 

“Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou

voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die

vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou. (Eks. 20:4-6) Van die begin af en regdeur die hele Woord van die Here is die herhalende verklaring van haat:- Ongehoorsaamheid aan die Woord van God, terwyl die bewys van liefde te doen het met gehoorsaamheid aan God.

 

 

Net soos wat die bewys van ‘n Bybelse liefde nie net lippe taal is nie maar deur die toepassing daarvan, net so is die bewys van haat die dade van iemand wat God haat. Regdeur die Skrifte is die bewys van iemand se haat vir God hulle ongehoorsaamheid om na God te luister en om nie te doen wat Hy sê nie. Die bewys van iemand wat God haat is die volgende:

 

Hulle haat Bybelse kennis. (Spr. 1:22, 28-30)

 

Hulle haat dit om deur die Woord van God getugtig te word. (Spr. 5:12-13; 9:8; 15:10; Amos 5:10)

 

Dit is vir hulle moeilik om die waarheid te praat. (Spr. 26:24, 28)

 

Hulle haat Christene wat deur hulle lewens wandel ‘n voorbeeld van getrouheid aan die Woord van die Here stel. (Spr. 29:10)

 

Dit is vir hulle moeilik om ander regverdig te behandel. (Miga 3:1-3)

 

Hierdie is verskillende aspekte van die verwerping van die Woord van God, nie lighartig nie, maar uit die hart, siel en denke. Hulle rebellie teen die waarheid van die Woord van die Here en hulle haat vir God word uitgedruk in hulle gedrag teenoor ander mense, vernaamlik Christene met die doel om die Waarheid uit die weg te ruim.

 

“Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.” (Joh 3:20) Hulle sal sekere vorms van afgodery bedryf in hulle pogings om God uit hulle lewe te probeer kry en in hulle uitdrukking van hulle haat vir God sal hulle die wat vashou aan die Here minagtend behandel. “Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.” (Joh. 7:7) “En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Mat. 10:22) “Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.” (Luk. 21:16-17) “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.” (Joh.15:18-19) Ons is nie geroep om hierdie mense te haat nie, maar ons moet bewus wees van hulle rebellie en haat wat op ons gekonsentreer word. Dit is in hierdie opset dat ons geroep is om aardse voorbeelde van God se liefde te wees en so sal hulle daaraan herinner word dat hulle rebellie teen die Woord van die Here en teen God Self is, en wat met hulle gaan gebeur as hulle nie tot bekering wil kom nie. “Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.” (Joh. 17:14)

 

Dinge wat God algemeen Haat

 

Daar is karaktertrekke in die mens wat vir God ‘n gruwel is, dit maak nie saak of dit gelowiges of ongelowiges is nie, om hierdie dinge te verstaan is die fondasie van wat God van alle mense verwag.

 

“…U haat al die werkers van ongeregtigheid.” (Ps. 5:5)

 

“…sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. ” Ps. 11:5) “.. omdat jy bloed nie gehaat het nie, sal bloed jou vervolg. ” (Eseg. 35:6) “Al hulle boosheid is byeen in Gilgal, want daar het Ek hulle begin haat weens die boosheid van hulle handelinge;..” (Hos. 9:15) “En julle moet nie mekaar se onheil in jul hart versin nie, en nie die valse eed liefhê nie. Want dit alles haat Ek, spreek die HERE…” (Sag.8:17)

 

Let op dat die voorwerp van God se onverdraagsaamheid te doen het met hoe mense mekaar behandel. In Spreuke lees ons:

 

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel: Trotse oë, ‘n leuenagtige tong,- Hande wat onskuldige bloed vergiet, ‘n Hart wat onheilsplanne beraam,-

Voete wat haastig na die kwaad toe loop, Een wat as Valse getuie leuens uitstrooi en- Tussen broers tweedrag saai. (Spr. 6:16-19)

 

Wat die Bybel vir ons reguit sê is dat ons die sonde moet haat en die sondaar moet liefhê. Daar is diegene wat God aktief verwerp in hulle najaag om iemand of iets in Sy plek te aanbid. Daar is ook diegene wat die Woord van die Here verwerp in hulle najaag van aardse verhoudings met ander mense. In hierdie gevalle beskryf die woord “haat” iets wat te doen het met diep persoonlike teleurstellings wat mense laat kies het om hulle eie pad te loop terwyl hulle blind is vir die nagevolge van sonde en waar hulle gaan eindig. Hier is dit ook belangrik om op te let dat God nie hierdie mense oordeel oor hoe hulle Hom behandel nie maar hoe hulle ander mense behandel.

 

“Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe.” 1 Joh. 1:9)

“Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.” (1 Joh. 3:15) “As iemand sê: Ek het God lief–en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?” (1 Joh. 4:20) Mense in die Kerk met ‘n Haat vir God. Daar is ‘n ander tipe mens waarvoor ons versigtig moet wees en dit is mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Christene is wat hulle nie is nie. Mense wie se werke hulle verraai en wat lewe soos die ongereddes in wie die Woord van die Here nie teenwoordig is nie. Maar terwyl ongeredde mense nie voorgee wat hulle nie is nie lewe hierdie mense in ‘n skynheilige front en verdraai die Woord van die Here om hulle self as Christene te regverdig.

“Die haters van die HERE sou kruipende na Hom toe kom; maar húlle tyd sou vir ewig wees.” (Ps. 81:15) (“Those who hate the LORD would pretend obedience to Him, and

their time of punishment would be forever.) Bybelse karaktertrekke van hierdie mense is dat hulle voorgee dat hulle aan God gehoorsaam is maar ten spyte van al God se waarskuwings om hulle te bekeer gaan hulle voort en doen wat hulle wil. (Spr. 5:12-13; 12:1; 15:10; Amos 5:10) Dit is ook baie duidelik uit die Woord van die Here dat daar ‘n tyd gaan kom wanneer hulle nie meer sal kan omdraai nie.

 

 

“Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie; Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en- Die vrees van die HERE nie verkies het nie, Van my raad nie wou weet nie, Al my teregwysinge verag het, Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel- En versadig word van hulle planne.” (Spr. 1:28-31) Daar is toepaslike Skrifte wat deel met mense wat die Naam van Christus in hulle onbybelse aanbidding praktyke misbruik. Die Bybel definieer verkeerde aanbidding praktyke nie as per

ongeluk of uit onkunde nie, maar as iets wat doelbewus beplan word wat in die werklikheid niks anders is as om God te haat nie. “As die HERE jou God die nasies waar jy na toe gaan om hulle uit die besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon, neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? –dat ek ook so kan doen. So mag jy nie handel met die HERE jou God nie; want alles wat vir die HERE ‘n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode”. (Deut.12:29-31)

“Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die HERE jou God haat, oprig nie.” (Deut.16:22)

“Julle nuwemane en julle feestye haat my siel; hulle is My ‘n oorlas. Ek is moeg om dit te dra.” (Jes. 1:14) “Want Ek, die HERE, het die reg lief; Ek haat die roof met onreg, en- Ek sal hulle getrou hul loon gee en- ‘n Ewige verbond met hulle sluit.”

 

(Jes. 61:8)“En Ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te sê: Moet tog nie hierdie gruwelike saak wat Ek haat, doen nie. Maar hulle het nie geluister en geen

gehoor gegee om hulle van hul boosheid te bekeer nie, om vir ander gode geen rook te laat opgaan nie.”(Jerm. 44:4) “Ek haat, Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie.” (Amos. 5:21) Daar is mense wat dink dat al hierdie deurlopende besprekings oor die Kerk Groei Bewegings, die Doel Gedrewe agenda, die Opreisende Kerk beweging, die oploop na die ekumeniese beweging en baie ander verwante benaderings oor hoe ‘n kerk bedryf moet word, dit maar net die denke is van een man versus die ander man. Maar is dit so?

 

Terwyl God Self verkeerde aanbidding praktyke haat en dieselfde haat in ons vir hierdie dinge gegee het, wil mense nou beweer dat dit maar net ‘n verskil is van opinie? In elke historiese en Bybelse tydperk waar valse bewegings ontstaan het- het dit begin by ‘n verdraaiing van die Evangelie, dinge wat Bybels gedefinieer word as om God te haat, want as hulle Hom lief gehad sou hulle dit nie gedoen het nie. “…wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. ” (Joh. 4:23-24)

 

Die vraag is nou hoe moet ons optree teen hierdie valse of verdraaide aanbidding praktyke as God dit as haat definieer? Die Voorbeeld van Dawid. Een van die uitstaande voorbeelde van Bybelse gedrag is Dawid, hy het vir ons ‘n voorbeeld gestel van die toepassing van “haat” in die lewe van ‘n gelowige. Hy sê: “Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie.” (Ps. 26:4-5) “Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die HERE.” (Ps. 31:6) “Ek stel geen lae ding voor my oë nie; die dade van afvalliges haat ek; dié sal my nie aankleef nie.” (Ps. 101:3) Daar is ‘n gesegde wat sê, “Jy is die hardste teenoor jou eie soort.” Ons sien dit in die leer van Dawid omdat die mense na wie ons die meeste opsien diegene is wat daarop aanspraak maak dat hulle onder dieselfde kerk vaandel dien as ons maar met ‘n ander agenda. Die fermste en die mees onbuigbare Christelike standpunt wat ons kan inneem is teen mense wat voorgee wat hulle nie is nie- “die afvalliges”. As die Bybelse definisie van “haat” ontoegeeflikheid van iets beteken, dan is daar absoluut geen plek vir politieke korrektheid wanneer dit te doen het met die Liggaam van Christus.

 

Ek glo nie dit is ‘n lisensie vir enige persoon om onbeheerd op mense te skreeu nie, ook is dit nie aan ons gegee om die grense van liefde te oorskry in ons haat vir die valsheid nie, dit maak ook nie vir ons deure oop om mense te vervolg of te verdruk wat innerlik teen die Woord van die Here gekant is nie. Dit word egter van ons verwag om ferm te staan vir dit wat ons glo volgens die Woord van die Here. Daar word van ons verwag om hierdie mense in liefde te konfronteer en hulle laat verstaan om af te sien van hulle valse lering en onbybelse praktyke. Dit is nie ‘n oproep om met mense te veg nie maar om ‘n standpunt in te neem. (‘n Ander goeie woord studie is die woord verdraagsaamheid, wat nie ‘n Christen eienskap is wat vertroetel moet word nie.)

 

“Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie.” (Lev. 19:17)

 

Maar: — “ Alles het sy bepaalde uur, ‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat,” (Pred. 3:1, 8a) Die Bybelse voorwerp van ons haat en onverdraagsaamheid is met ons, en as ons toelaat dat

politieke korrektheid en valse idees van verdraagsaamheid ons oorval dan loop ons die gevaar om te verval in ‘n valse liefde in die naam van politieke korrektheid.

In Sy Liefde.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.