‘Ware soeke na God se wil’

* Saamwoon: Oor buite-egtelike saamwoonverhoudings gaan die NG Kerk gevra word om ’n betreklik behoudende standpunt in te neem. Die voorstel lui gelowiges noem tereg die huwelik ’n gawe van God en dat seksuele gemeenskap buite so ’n vaste, formele ooreenkoms nie aan Christelike riglyne voldoen nie. Die kerk word gevra om gelowiges wat saamwoon aan te moedig “om die verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte ook agtermekaar te kry”.

* Doop: In die agenda word bevestig dat die Christelike verbondsdoop onherhaalbaar is. Dit sluit die moontlikheid vir oordoop of grootdoop uit. Wanneer gemeentes wel “doopvierings” wil bedien waarin reeds gedoopte volwassenes hul kinderdoop in herinnering bring, word dié gemeentes aangemoedig om dit “doopherdenkings” te noem sodat verwarring nie kan ontstaan dat dit ’n tweede doop is nie. 
Daar word voorgestel dat enige praktyk wat die suggestie skep dat die handeling wat uitgevoer word eintlik ’n herdoop of weerdoop is, afgewys word.

(Na verwagting sal ’n voorstel as beskrywingspunt ingedien word ingevolge waarvan sekere gemeentes vra dat ’n tweede, “bekeringsdoop” vir volwassenes toegelaat moet word.)

* Bevryding (die uitdryf van duiwels): Dié voorstel, wat op die algemene sinode in 2007 ’n omstrede gesprekspunt was, word weer aangeroer. Aandag word gegee aan die vraag of Satan as ’n persoon bestaan, maar ruimte word gelaat vir verskillende interpretasies van wie of wat die Bose is.

Die NG Kerk word gevra om te erken dat sommige predikante duiwels uit mense dryf, maar vra dat dit “as ’n buitengewone bediening beoefen sal word en nie as deel van ’n roetine-pastoraat nie”. 
Verdere beperkings word gevra. Dit moet onder toesig van ’n kerkraad en ring gebeur. Mense uit wie die duiwels verjaag word, moet eers mediese evaluering ondergaan om te verseker die “besetenheid” is nie ’n verklaarbare siektetoestand nie.

* Kerkeenheid: Die kerk gaan gevra word om ’n eenwordingsproses met die oorwegend Indiese Reformed Church in Africa (RCA) en oorwegend swart NG Kerk in Afrika (NGKA) goed te keur ingevolge waarvan die RCA en NGKA sinodes van die NG Kerk word met die drie gereformeerde belydenisskrifte as grondslag.

* Heidelbergse Kategismus: Die sinode gaan gevra word om ’n voetnota by die Heidelbergse Kategismus te voeg om woorde daarin te versag wat vir Katolieke kwetsend kan klink. 
In dié belydenisskrif word na die Roomse mis verwys as “afgodery wat vervloek is”, maar die NG Kerk word nou gevra om aan te dui dat dié beskrywing nie die eietydse verstaan van die Katolieke nagmaal verteenwoordig nie.

Bron:  www.rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.