Algemene Sinode 2013 – Dag 4

 

Besluite

6.1 Die Algemene Sinode bevestig opnuut dat die volgehoue stryd teen armoede en ongeregtigheid ’n hoë prioriteit op die kerk se agenda moet wees. Derhalwe versoek die Algemene Sinode die Kerklike Maatskaplikediensteraad (KMDR) en Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG) om:

6.1.1 verder navorsing te doen oor die impak van kerklike programme op armoede en ongeregtigheid;

6.1.2 navorsing te doen oor die verhouding en samewerking tussen gemeentes en kerklike maatskaplike diensorganisasies ten opsigte van die stryd teen armoede, werkloosheid en ongeregtigheid;

6.1.3 navorsing te doen oor die verband tussen arbeidsverwante wetgewing en die optrede van vakunies aan die een kant en werksverliese, armoede en sosiale ongeregtigheid aan die ander kant

6.1.4 die riglyne in die verslag verder te ontwikkel in strategie wat deur gemeentes geïmplementeer kan word;

6.1.5 Hugenote Kollege te betrek om gepaste kursusse te ontwikkel wat gemeentes in die uitvoering van hulle diakonale roeping kan ondersteun.

Gister het ons afgesluit met ‘n ernstige debat oor die Bediening van Bevryding en Homoseksualiteit. Die besluite hieroor word hieronder weergegee:

2. Bediening van Bevryding

Besluite:

Die Algemene Sinode vervang die huidige punt 7 van die 2011-besluit met die verbeteringsvoorstel (aangepas) wat die Oostelike Sinode in hul beswaarskrif stel, te wete:

Die AS aanvaar die werklikheid dat daar ʼn wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose.

1. In die lig van al die onderwerpe wat gedien het by leerstellige- en aktuele sake by die Algemene Sinode van 2013 is die behoefte baie duidelik identifiseer aan ʼn indringende gereformeerde hermeneutiek wat verantwoordbaar en prakties toepaslik is.

2. In die lig van ons luisterproses wil ons aanbeveel dat die Algemene taakspan vir leerstellige- en aktuele sake bruikbare materiaal (Bybelstudiemateriaal) uitbring met praktiese voorbeelde aangaande die lees, verstaan en vertolking van skrif en belydenisskrifte ten opsigte van leer- en etiese sake.

3. Die bestaande besluite van die kerk oor Skrifgesag en Skrifgebruik en vertolking van belydenisskrifte moet daarin gereflekteer word.

4. Dit moet aan elke sinode beskikbaar gestel word vir bespreking en gesprekvoering.

Die Sinode oordeel dat die bewering in die beskrywingspunt van Vryheid-Wes nie reg is dat daar in besluite van die Sinode afgewyk word van ons Gereformeerde geloof in die krag van God se Woord wat mense bevry nie. Die standpunt van die sinode propageer nie allerlei slagspreuke of formules vir bevryding nie.

Vandag is die gesprek oor Homoseksualiteit afgehandel.

3. Homoseksualiteit

Besluite:

Die Algemene Sinode

1.5.1 bevestig dat die besluit van 2007 oor homoseksualiteit geneem is na ʼn deeglike eksegetiese en teologiese studie.

1.5.2 gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007-verslag oor homoseksualiteit ʼn studie te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en Gereformeerde tradisie.

1.5.3 besluit dat homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op legitimasie.

1.5.4 verbind hom ook in die hantering van die saak aan die waardes van die seisoen van menswaardigheid.

Hierdie besluite vervang 1.5 van die huidige besluite (van 2007)

Die volledige besluit oor homoseksualiteit lui dus soos volg:

Die Algemene Sinode besluit soos volg:

1. Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer.

2. Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense.

3. Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar. Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.

4. Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ’n huwelik beskou kan word.

5. (sien nuwe punt 5 hierbo – word hier ingevoeg).

6. Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike nie as ’n alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.

7. Die verlening van predikantsbevoegdheid is ’n funksie van die Algemene Sinode. Die sinode besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat ’n selibate lewenstyl beoefen tot die predikantsamp toegelaat word.

8. Die AS erken die diskresie van Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer.

4. Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling

Besluite:

1. Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om binne die raamwerk van die verslag voort te gaan om op so veel as moontlike vlakke versoening en sinvolle oplossings te bemiddel.

2. Die Algemene Sinode verwys die verslag na die onderskeie sinodes om dit na goeddunke en binne konteks op die tafel van gemeentes te plaas, in die hoop dat dit die NG Kerk se sinvolle bydrae op voetsoolvlak/gemeentevlak sal verhoog. (Verslag is beskikbaar by http://www.kaapkerk.co.za/wp/index.php/dokumente/kerk-en-samelewing/).

3. Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om, as NG Kerkfamilie en ekumeniese vennote, die aangeleenthede in die verslag waaroor ernstige kommer heers dringend met die Nasionale Regering op te neem.

4. Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die morele verval in die land, maar veral binne die landbousektor (sien punt 4.6.1.4 in verslag). Dit behoort as ’n prioriteit binne die NG Kerkfamilie hanteer te word – met ’n duidelik geformuleerde uitkomsgebaseerde omkeer-strategie.

5. Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die impak wat veral bogrondse mynbedrywighede in sekere vrugbare dele van die land op die landbou en die omgewing het en doen ’n beroep op die regering om deur streng wetstoepassing en volhoubare gemeenskapsontwikkeling ’n einde daaraan te maak.

6. Die Algemene Sinode doen ’n beroep op lidmate in die landbousektor om die gesins- en familielewe van hulle werkers te koester, hulle onderwys te verseker en kerklik met hulle mee te leef.

7. Die Algemene Sinode versoek sy Taakspan vir Ekologie om die moderamen dringend met advies oor hidrobreking te voorsien met die oog op standpuntformulering.

5. Media-polemiek

Besluite:

1. Die AS neem met sorg kennis van ’n groeiende tendens dat lidmate en leraars wat vanuit hulle persoonlike perspektiewe en oortuigings verskil met kerklike prosesse, besluite, uitsprake, benaderings en ampsdraers, kies om elektroniese kommunikasie en publieke forums te gebruik om veldtogte van verdagmaking, beskuldiging en selfs karakterskending te loots.

2. Terwyl die AS verbind bly tot openhartige publieke gesprek, betreur ons dit dat sommige van hierdie persone met sodanige veldtogte nie skroom om afbrekend, vervolgend en negatief te wees en selfs vergaderings en mede-gelowiges se integriteit af te kraak nie. Sodoende is en word mede-gelowiges diep seergemaak en die Liggaam van Christus leed aangedoen.

3. Omdat die AS begrip het daarvoor dat daar altyd uiteenlopende perspektiewe en verskille in die kerk was, is en sal wees, wil die AS ’n ernstige beroep op alle lidmate en leraars doen om op ’n Christelike manier met mekaar in gesprek te tree sodat die uitkoms van uitklarende gesprekke tot opbou van die kerk van Christus sal wees.

4. Die AS verklaar daarom aan alle lidmate en leraars dat hulle sal weet dat die NG Kerk in al sy strukture en ampsdraers altyd oop en toeganklik is vir uitklarende gesprekke oor enige aangeleentheid in die gesindheid en styl van ons Here Jesus Christus. (vlg Matt 18). Derhalwe word lidmate genooi om van geleenthede gebruik te maak en deur die beskikbare kanale aan gesprekke t.w.v. uitklaring deel te neem.

5. In die lig van reeds afgelope gebeure van misverstand, konflik en ongelukkigheid en ook nog moontlike sodanige insidente in die toekoms, versoek die AS die ASM om ’n ad hoc taakgroep aan te wys wat herstellende gesprekke in die gees en met die waardes van die luisterseisoen met en tussen betrokkenes kan bemiddel, sodat die kerk daadwerklik haar roeping tot en belydenis van die bediening van versoening kan uitleef.

Dit is nou die laaste SinodeInligting uit Port Elizabeth.

Volg nuus oor die sinode gerus op Kerkbode se webblad by www.kerkbode.co.za, sowel as Facebook en Twitter. Nuus word ook steeds deur middel van die NG Kerk se amptelike Algemene Sinodesitting webblad www.as2013.co.za gedra.

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.