Boodskap van die ASM aan sinodes van die NG Kerk

Daarom moet ons as lidmate ons stem deurdag en met groot wysheid uitoefen, om toe te sien dat ons stede en dorpe bestuur sal word deur eerbare, bekwame mense. Hulle moet die integriteit hê om almal se belange op die hart te dra, veral sover dit die armes en die weerloses onder ons, diegene wat vasgevang is in ‘n armoedekultuur, aangaan.

 

Die stemming vir ‘n plaaslike regering bring ons as burgers se konstitusionele reg nader aan ons voordeure; op voetsoolvlak waar ons elke dag skouer skuur.

 • Dit gaan hier oor dienslewering,
 • Dit gaan hier oor infrastruktuur,
 • Oor hoe ons elke dag met mekaar leef in ‘n bepaalde geografiese konteks.

Hierdeur bepaal ons direk ons toekoms in hierdie land, individueel, maar dan ook deur die proses, kollektief.

 

Daarom moet ons onsself die volgende soort praktiese vrae afvra:

 • Is ons strate skoon en veilig?
 • Het ons almal toegang tot die basiese dienste van ‘n normale huishouding (water, elektrisiteit, vullis-verwydering, gesondheidsorg, ens)?
 • Hoe word omgesien na die armes en kwesbares in ons gemeenskap?
 • In watter mate word al die sektore van die plaaslike gemeenskap doeltreffend betrek by die ontwikkeling van die dorp/stad en al sy mense?
 • Hoe lyk die gemeenskaps-ontwikkelingsprogramme van die plaaslike owerheid en –
 • In watter mate sal die mense op die nominasielys uitvoering gee aan hierdie behoeftes?

 

Die antwoord op hierdie vrae, behoort ons te help om te weet waar om ons kruisie te trek. Dit is ons demokratiese reg. Dit is ons konstitusionele reg – ook om aktief daarvoor te organiseer.

 

Heel waarskynlik leef van ons in ‘n gebied waar ons oorweldig voel deur die meerderheidsparty se verteenwoordiging. Ander van ons leef dalk in ‘n gebied waar die uitslag nie so voor die hand liggend is nie. In alle gevalle moet ons daarom ons tweede stem, naamlik vir onafhanklike wyksverteenwoordigers, baie ernstig opneem.

 

‘n Hele paar praktiese vrae is waarskynlik in hierdie verband relevant:

 • Hoe het jou huidige wyksraadslid hom/haar van sy/haar taak gekwyt om die belange van die totale gemeenskap doeltreffend op die hart te dra?
 • Het hulle gereeld vergaderings met die wyk gereël?
 • Het julle gereeld inligting ontvang as kieser in ‘n bepaalde wyk van die projekte rondom ontwikkeling van die infrastruktuur en/of dienste?
 • Leef/woon hy/sy binne die wyk wat hulle verteenwoordig?
 • Is die name op die kieserslys mense wat bekend is vir hulle gemeenskapsbetrokkenheid en kundigheid? Kan ‘n mens daaroor inligting bekom?
 • Was van hulle betrokke by korrupsie of twyfelagtige transaksies?

Die antwoorde op hierdie soort vrae behoort vir ons ‘n aanduiding te gee waar ’n mens op ‘n verantwoordelike wyse jou kruisie kan trek.

 

Ons moet dus verstaan dat ons werklik hier ‘n praktiese verskil kan maak aan die kwaliteit van ons lewens in en rondom ons huise. Daarom is dit so ‘n groot verantwoordelikheid ten opsigte van ons en ons kinders om vir ons ‘n goeie toekoms te beding in hierdie land.

 

Ons as Gereformeerdes verstaan ons Christelike roeping so dat ons God se heerskappy moet soek en bevorder op elke terrein van die samelewing. Met vanjaar se plaaslike verkiesing kan ons verder hieraan praktiese uitvoering gee.

 

Laat ons nie net as ‘n geloofsgemeenskap saam met ons mede-burgers stem nie, maar ook saam bid vir ‘n vreedsame en geseënde uitkoms van hierdie verkiesing op hande. Daarom kan ons ook gelowig en biddend die oploop, die verloop en die afloop van hierdie verkiesing in die hande van God plaas.

 

Vriendelike groete

 

Die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk

(in sitting 10-11 Maart 2011).

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.