Die hek van die tabernakel (#3 v 10)

Wanneer ons na die hek kyk is daar een ding wat ons opval. Daar was net een hek, net so is daar net een weg na verlossing en dit is deur ons Heer en Verlosser Jesus Christus en verlossing is vir almal.

Act 4:12  En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

 

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

 

Iets baie interessant omtrent die hek is, al is dit daar vir almal, is dit veral bedoel vir sondaars. By verre die meeste offers wat gebring is in die Tabernakel was sonde offers. So die hek of Jesus is veral bedoel vir sondaars.

Mar 2:17  En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

 

Wie is hierdie regverdiges dan wat hier van gepraat word, as die Bybel vir ons sê niemand is regverdig nie? Dit is hulle wat dink hulle is regverdig. As n mens nie dink dat hy siek is nie sal hy nie na die dokter toe gaan nie. Net so sal iemand wat dink dat hy regverdig is nie verlossing soek nie en dit is presies wat vandag aan die gebeur is. Baie vandag dink daar is meer as een waarheid wanneer dit kom by die Woord van God, met ander woorde volgens hulle daar is meer as een hek om deur in te gaan, maar ongelukkig is dit nie so nie. Net soos in Jesus se tyd is hierdie mense ook vandag se Fariseërs, gewoonlik die “geleerdes” of die wat dink hulle is geleerd. “Hulle het n vorm van goddelikheid maar ontken die krag daarvan”.  Jy sal dit nooit vind by dood gewone eenvoudige Christene nie. Wanneer n mens vir hulle daarop attent maak dat die Onfeilbare Woord van God net een waarheid bevat kry jy gewoonlik een van drie reaksies, naamlik:

Wie is jy om te se jy het die enigste waarheid

Wie gee vir jou die reg om te oordeel en

Jy handel nie in liefde nie.

En dan is daar die wat al reeds opregte en getroue kinders van die Here is (“dood gewone eenvoudige Christene”), soos byvoorbeeld Simeon.

Luk 2:25  En daar was ‘n man in Jerusalem met die naam van Símeon; en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom.

Luk 2:26  En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie.

Luk 2:27  En hy het deur die Gees in die tempel gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus inbring om met Hom te handel volgens die gebruik van die wet,

Luk 2:28  het hy Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê:

Luk 2:29  Nou laat U, Here, u dienskneg gaan in vrede volgens u woord,

Luk 2:30  omdat my oë u heil gesien het,

Luk 2:31  wat U berei het voor die oë van al die volke—

Luk 2:32  ‘n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel.

 

Moet ook nie vir een oomblik dink dat ons sondes te groot en te veel is om gered te word nie, want “die bloed van Christus reinig alle sonde”. Ons sien dat die hek die selfde hoogte is as die behangsels van die Voorhof, want God kan ons nie aanvaar soos ons is nie, iemand moet ons skuld betaal en dit is natuurlik Jesus en dit is waarom die hek die selfde hoogte is as die behangsels. Jesus het vir ons sondes betaal en daarom kan ons die Tabernakel binne gaan. Dit is hoe God ons aanvaar.

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Rom 3:24  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Rom 3:25  Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God

Rom 3:26  om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.

 

Wanneer ons gered word neem ons die regverdigheid van Christus op ons want Hy het die prys ten volle betaal en sodoende kan God ons aanvaar/aanneem en Self voortgaan om regverdig te wees.

 

Ons sien dat dit maklik was om deur die hek in te gaan, daar was geen struikel blokke nie, jy het nie n spesiale sleutel nodig gehad om dit oop te sluit nie. Enige een wat daardeur wou gaan kon dit doen. As ons kyk na  die Here Jesus en die weg van verlossing sien ons dat God dit vir ons maklik gemaak het om verlossing te bekom – al wat ons moet doen is om te glo en te aanvaar in ons verlosser Jesus Christus.

 

Soos voorheen genoem die hek was 20 El wyd en die totale wydte van die Voorhof was 50 El, so ons sien dat die hek baie wyd was, weereens dui dit daarop dat dit maklik is om in te gaan en dit is daar vir almal wat wil in gaan. Die hek was ook so dat dit geen tyd geneem het om in te gaan nie, jy hoef nie n klokkie te lui en te wag vir iemand om oop te sluit nie, nee jy hoef net een tree te gee en jy is binne. Die enigste tyd wat dit geneem het was om te kom vanaf jou tent tot by die hek en dit is die selfde met ons. Party mense vat lank en ander weer baie gou om oortuig te word van hulle sonde en dan na Jesus te kom, maar wanneer jy voor die hek/Jesus staan is dit net een tree – die oomblik wanneer jy Jesus aanvaar en in Hom glo, is jy binne/gered. Om gered te word moet jy binne gaan, u sal verbaas wees hoeveel mense daar is wat glo wat in die Bybel maar nog nooit persoonlik vir Jesus aanvaar het as hul verlosser nie. Geen hoeveelheid geloof in die Bybel sal jou ooit eendag in die hemel kry as jy nog nie by die punt gekom het  waar jy besef, ek is n sondige mens, en op jou kniee gaan en Jesus vra om jou sondes te vergewe en Hom dan aanvaar as jou Heer en jou verlosser. Die Israeliete gereeld by die Tabernakel in en uit gegaan om offerandes te bring, ons hoef net een maal in te gaan.

Kom ons kyk nou na die 4 kleure van die hek behangsels. Ons sal onthou dat die behangsels van die Voorhof wit was.

Ons sien hier dat die klere blou, pers, rooi en wit was.

Blou – Die kleur van die lug wat wys na Jesus se hemelsheid.

Pers – N adellike kleur wat wys na Jesus se Koningskap.

Rooi – Die kleur van bloed en dus die bloed wat vir ons aan die kruis gestort is.

Wit – Dit wys vir ons op Jesus se heiligheid, regverdigheid en reinheid.

Hierdie was die kleure van die hek behangsels en hulle is was opgehou deur 4 pilare. Die 4 pilare is die 4 evangelies, Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en die 4 evangelies verkondig Jesus. Elke evangelie op sy beurt stel Jesus voor in die rolle waarna die 4 kleure verwys naamlik:

Johannes stel Jesus voor in Sy hemelsheid/Goddelikheid

Joh 1:14  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

 

Mattheus het oor Jesus geskryf met die Jode in gedagte en daarom stel hy Jesus voor as hulle Messias, die Koning van die Jode en van daar die kleur pers.

Markus stel Jesus voor in Sy rol as dienskneg “gehoorsaam tot die dood” soos skryf deur Jesaja en die ander profete en van daar die kleur rooi.

Lukas het oor Jesus geskryf met die Grieke in gedagte. Die Grieke het deur hulle filosofie altyd gesoek na die perfekte mens en daarom skryf Lukas oor Jesus se reinheid en heiligheid, van daar die kleur wit.

Die finale punt omtrent die hek, lees ons die hek was aan die ooste kant van die Tabernakel. As ons nou terug gaan na Adam en Eva in die tuin van Eden na die sondeval, sal ons agter kom dat toe Adam en Eva uit die tuin verban is, God n hek geplaas het by die ingang van die tuin aan die ooste kant wat deur twee engele bewaak is met swaarde van vuur sodat Adam en Eva nie kon terug gaan nie.

Die Hek van die Tabernakel sien ons stel Jesus voor – hier sien ons dan dat Jesus terug gekom het na die plek waar die swaard van oordeel vir ons gewag het en die oordeel op Homself geneem.

Zec 13:7  Ontwaak, o swaard, teen my herder, en teen die man wat my metgesel is! spreek die HERE van die leërskare. Slaan die herder, sodat die skape verstrooi word; en Ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes.

 

Deur die hek aan in die ooste het ons die paradys verlaat en deur die hek in die ooste deur Christus oopgemaak, keur ons terug na die paradys.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.