Die Tabernakel (10#10)

Heb 9:4  waarin ‘n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aäron wat gebloei het, en die tafels van die verbond;

Die Verbondsark was die enigste ding binne in die Allerheiligste. Ark beteken houer, dit was gemaak van akasiahout wat binne en buite met goud oorgetrek is. Die deksel was gemaak van suiwer goud en is genoem die Genade Troon. Bo-op die deksel was twee gerubs wat na mekaar gekyk het met hulle vlerke uitgesprei. God het dan ook vir Moses gesê dat Hy Sy woning sal maak op die Genade Troon tussen die twee gerubs en van daar met Moses praat.

Dit is baie belangrik om ook kennis te neem dat Noag, sy familie en die diere gered is deur ʼn ark, dat Moses gered is deur ʼn ark (die woord vir ark en die mandjie waarin Moses gered is, is dieselfde woord) en in die Allerheiligste vind ons die Verbondsark wat ʼn tipe is van Christus ons redder/verlosser. Aan die begin nadat die Tabernakel ingestel is, het God van uit die Allerheiligste met Moses gepraat en hom die wette gegee om neer te skryf. (dit is die 603 wette, nie die 10 gebooie nie)

Die Verbondsark is ook verskillende name genoem:

1.            Die Ark van die Getuienis (Ex 25:21-22) – Dit was so genoem as gevolg van die 3 items van getuienis wat daarin geplaas is, naamlik die klip tafels waarop die 10 Gebooie geskryf is, die manna en Aaron se staf met bloeisels.

2.            Die Ark van Jehova of die Ark van die Here (Jos 3:13) – Omdat God homself bekend gemaak het deur middel van die Ark.

3.            Die Ark van God (1Sa 5:1) – Want God is die eienaar daarvan en dit id Hy wat dit vir Homself bewaar het.

4.            Die Verbondsark (Jos 3:11) – Want die Ark verteenwoordig God se verbond met sy volk Israel

5.            Die Ark van Sy Sterkte (Ps. 132:8) – Want God se krag is verskeie kere deur die Ark gedemonstreer.

Soos ons reeds weet, net soos die res van die items in die Tabernakel, is die Verbondsark ook ʼn tipe van Christus. In die Ark word daar skatte bewaar en net so hou Jesus ook skatte, in hom is al die skatte van wysheid en kennis.

Kom ons kyk dan hoe Jesus ook voorgestel word deur elke item in die Ark:

1.            Daar was twee klip tablette of tafels waarop die 10 Gebooie geskryf is en ons weet dat die eerste twee tablette wat vir Moses gegee is, het gebreek. Moses het dit uit woede gebreek toe hy van die berg af gekom het en moes aanskou hoe die Israeliete reeds die eerste gebooie oortree het. Die breek van die twee klip tafels simboliseer dan die breek van die wet. God het dit toe weer geskryf op ʼn nuwe stel klip tafels en dit aan Moses gegee. So die eerste stel gebooie is gebreek en die tweede stel is bewaar. Dit stel Jesus voor in dat almal van ons die wet oortree het, maar Hy het dit bewaar, Hy alleen het die wet in vervulling gebring.

2.            Die pot Manna.

Exo 16:32  Verder het Moses gesê: Dit is die saak wat die HERE beveel het: ‘n Gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat hulle die brood kan sien wat Ek julle in die woestyn laat eet het, toe Ek julle uit Egipteland uitgelei het.

Exo 16:33  Moses sê toe vir Aäron: Neem ‘n kruik en gooi ‘n gomer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die HERE neer, om dit vir julle geslagte te bewaar.

Exo 16:34  Soos die HERE Moses beveel het, so het Aäron dit voor die Getuienis neergesit om bewaar te word.

Weereens verwys die manna na ons Here Jesus Christus:

Joh 6:48  Ek is die brood van die lewe.

Joh 6:49  Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.

Joh 6:50  Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.

Joh 6:51  Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.

 

3.            Aaron se staf:

Num 17:5  En die staf van die man wat Ek uitkies, sal bloei; en Ek sal die murmureringe van die kinders van Israel wat hulle teen julle murmureer, stilmaak teenoor My.

Num 17:6  Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek; en al hulle owerstes het hom ‘n staf gegee, vir elke owerste een volgens hulle stamme, twaalf stawe. Aäron se staf was ook onder hulle stawe.

Num 17:7  En Moses het die stawe voor die aangesig van die HERE in die tent van die Getuienis neergesit.

Num 17:8  En toe Moses die volgende dag in die tent van die Getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aäron, vir die huis van Levi, gebloei: dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word!

Num 17:9  Toe bring Moses al die stawe wat voor die aangesig van die HERE was, na al die kinders van Israel toe uit; en hulle het dit gesien en elkeen sy staf geneem.

Num 17:10  Daarop het die HERE vir Moses gesê: Bring die staf van Aäron terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die wederstrewiges, en bevry My eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie.

 

Hierdie is ʼn beeld van die opstanding van Christus – ʼn dooie stok wat lewend word – i.e. lewe uit die dood. Deur Sy opstanding het Hy ons wat dood was die lewe gegee.

Hierdie getuienisse illustreer ook beide goeie en slegte dinge van die volk Israel:

Die Goeie Dinge Die Slegte Dinge

Die klip tafels (God het die Wet vir hulle gegee)                                Die klip tafels (hulle het die wet oortree)

Manna (God het hulle met hemelse kos gevoed)             Manna (Hulle het daaroor gekla)

Aaron se staf (aan hulle is ʼn priesterskap gegee)               Aaron se staf (hulle het teen God                                                                                                                            gerebelleer)

Wetsoortreding, murmurering en rebellie/ongehoorsaamheid, al hierdie dinge is in die Ark gesit in ander woorde die Here Jesus en toegemaak deur die Genade Troon, so wanneer god na hierdie dinge kyk, sien Hy dit deur die Genade Troon. Al ons sonde word geplaas in die Heer Jesus en toegemaak deur die Genade Troon, want op die dag van versoening gaan Aaron die Allerheiligste binne met die bloed van die offer en sprinkel die bloed op die Genade troon en die volk se sonde word vergewe en daar is versoening tussen God en die volk. Net so word al ons sonde wat in Jesus geplaas is ten volle vergewe en daar kom versoening tussen ons en God.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.