Die Tabernakel (#4 v 10)

Die Brons Altaar is gemaak van hout wat geheel en al met brons oorgetrek is. As ons dit toepas op die Here Jesus sien ons dat die hout Sy menslikheid voorstel. Die hout was heeltemal oorgetrek met brons om die hitte van die vuur te kan weerstaan wanneer die offerandes verbrand is. Dit wys vir ons daarop dat alhoewel Jesus ʼn mens was, was Hy nie soos ons nie deurdat Hy die oordeel van God kon weerstaan (onthou brons beteken oordeel) want Hy het menslikheid sonder sonde gehad.In Exodus sien ons die Brons Altaar was 5 El lank en 5 El breed. Die nommer 5 in die Bybel stel God se genade voor. Met 5 brode en 2 vissies het Jesus 5000 gevoed. Daarom die feit dat die Brons Altaar 5 El aan elke kant was, beteken dat God se genade die selfde is aan al vier kante, met ander woorde genade is in gelyke dele gegee aan almal in die kamp soos die kamp reg rondom die Tabernakel gestrek het. As ons dit toepas op Golgota waar Christus gekruisig is, sien ons dat Jerusalem in die middel van die wêreld se land massas geleë is – daarom is verlossing deur Jesus Christus beskikbaar vir die hele wêreld. Ons sien verder dat die Brons Altaar 3 El hoog was. Die nommer drie verwys hier na die drie-enigheid. As ons kyk na die kruis sien ons dat Jesus die tweede persoon van die drie-enigheid geoffer is, maar dat ook God die Vader en die Heilige Gees betrokke was.Act 2:22  Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet— Act 2:23  Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; 
Act 4:27  Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, Act 4:28  om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. 
Vir die wat altyd iemand soek om te blameer vir Jesus se kruisiging sien ons dat die Jode, die Nasies, Herodes en Pilatus sonder om bewus te wees daarvan, maar net gedoen het wat God reeds bepaal het moet gebeur. Ja ons almal het hom gekruisig want ons is almal sondaars en sonder Sy dood en opstanding sou daar nooit verlossing vir ons gewees het nie.Heb 9:14  hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 
En wanneer ons Jesus deur geloof as ons verlosser aanvaar:Joh 14:23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 
Al drie, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees kom woon in ons harte. Maar ons sien ook dat:1Jn 2:23  Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie. 

Maar wat van die Heilige Gees?Rom 8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. 

So almal wat aan Christus behoort, het die Heilige Gees!Rom 8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. 

Die Brons Altaar op sig self verteenwoordig geregtigheid. Dit was nie genoeg om maar net die dier na die altaar te bring nie, die dier moes dood gemaak word en sy bloed moes gestort word. Dit is God se regverdige wet wat së: sonder die stort van bloed is daar nie vergifnis van sonde nie.Dit was dus nie genoeg dat Jesus ʼn sondelose lewe gely het en die wet vervul het nie, Hy moes sterf en Sy bloed moes gestort word sodat ons van ons sondes gereinig kan word. Daarom spreek die Brons Altaar van die geregtigheid van God, maar ter selfder tyd spreek dit ook van die liefde van God.Eze 18:4  Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe. 

Maar deur die liefde van God het Hy die Israeliete toegelaat om diere te offer in hulle plek ter vergifnis van sonde. (Die bloed van diere kon nooit die sonde weg neem nie maar slegs bedek, net die bloed van Christus kan sonde wegneem.)As ons dit op die kruis toepas sien ons dat Jesus vir ons sonde gesterf het vir eens en vir altyd. So geregtigheid het geskied aan die kruis en daarom ontvang ons nou die geregtigheid van Christus.Rom 5:8  maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 
Psa 85:10  (85:11) Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar. 

Dit het aan die kruis gebeur, maar hoe?As God met ons in geregtigheid moes handel, sou ons geen vrede met God hê nie, ons sou verdoem wees tot in alle ewigheid. God se geregtigheid is deur Christus vervul, en ons as sondaars deur ons geloof in Jesus Christus, kan vrede hê in God.As ons kyk na die posisie van die Brons Altaar sien ons dat dit binne die Voorhof was en natuurlik was dit beskikbaar vir almal, maar net die wat besluit het om deur die hek te kom (net die wat tot geloof gekom het) kon van die voordele wat die altaar gebied het gebruik maak. (In ʼn latere reeks gaan ons kyk na die 7 stappe van verlossing)Joh 1:12  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; 
Christus vir almal gesterf, maar net die wat kies om in Hom te glo sal gered word. Ons het reeds gesien dat die eerste ding wat jy vind as jy die Voorhof binne kom, is die altaar. Dit leer ons dat wanneer ʼn sondaar na Hom toe kom moet hy kom deur die weg van die kruis. Die enigste weg na God is die weg van die kruis, sonder die kruis kan niemand God nader nie. Dit is die eerste ding wat moet gebeur, maar wag ʼn bietjie ons het nou net gesê die eerste ding is om deur die hek te kom en nou sê ons, ons moet na die altaar kom. Beteken dit daar is twee vereistes tot verlossing – nee glad nie, verlossing is een aksie/konsep wat bestaan uit 7 stappe of aspekte!

Om gered te word moet ons deur die hek in gaan i.e. om te glo (geloof) in Jesus, ons sondes te bely en Hom te aanvaar as ons verlosser. Om na die altaar te kom, is wat God met ons doen wanneer ons Jesus aanvaar, sodra ons Jesus as ons verlosser aanvaar, reinig God ons met die bloed van Jesus. Dit is daarom slegs een aksie wat opgedeel is in 7 fasette, wanneer ons Jesus aanvaar, reageer God dadelik deur ons te reinig met die bloed van die kruis. (Hierdie een aksie en sy 7 fasette is deurlopend in elke gelowige se lewe van die dag dat hy wedergebore word tot die dood of wanneer Christus ons kom haal, wat ook al eerste kom.)Voor ons verder gaan net in kort die 7 stappe (Hierdie stappe word dan ook so deur die Tabernakel uitgespel)1. God Roep die sondaar.2. Die sondaar reageer deur Geloof of ongeloof. Indien die sondaar glo en sy sonde bely:3. Word die sondaar Vrygespreek i.e. die sondaar word beklee met die geregtigheid van Christus.4. Die sondaar is nou Wedergebore en dus ʼn gelowige, ʼn kind van God en 5. Begin stap op die pad van Heiligmaking (Christelike groei, om in ons self minder te word sodat Christus meer kan word)6. Hierdie proses duur vir so lank as wat ons lewe en verg Volharding7. En wanneer Christus ons kom haal sal ons Verheerlik word.Van al die voorwerpe in die Tabernakel is dit net die Brons Altaar wat daar is vir die vergifnis van sonde – net soos daar net een Christus is – dit is Sy dood en opstanding en die bloed aan die kruis wat ons verlos, niks of niemand anders nie. Baie roep na die Heilige Gees vir herlewing (byvoorbeeld die Alpha Course), maar die Heilige Gees sal nie kom as ons nie Christus het nie.Kom ons kyk nou na die vuur wat in die Brons Altaar gebrand het. Wie het die vuur begin, was dit Moses of Aaron?Lev 9:23  Daarop het Moses en Aäron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn Lev 9:24  vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. 
As ʼn Nuwe Testament tipe is Christus nie verbrand deur ʼn letterlike vuur nie, maar het aan die kruis gesterf as gevolg van die oordeelsvuur van God.Lev 10:1  En die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie. Lev 10:2  Daarop het daar vuur van die aangesig van die HERE uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die HERE. 

Ons sien hier dat God nie vreemde vuur toelaat nie, met ander woorde as ons God dien of loof moet ons dit deur die kruis doen. God laat ons nie toe om hom op ʼn onbybelse manier te dien nie, i.e. op maniere wat Hy nie vir ons voorgeskryf het nie. Hierdie is vir God ʼn baie ernstige saak. Jesus ons verlosser moet altyd die fokus punt wees. Die Christelike geloof mag nie vermeng word met enige iets anders nie, ons lofprysing en diens aan God moet altyd rein wees. Ons moet Hom altyd met ʼn rein hart en eerlike bedoelinge in ooreenstemming met God se woord dien. Wat is vreemde vuur? Vreemde vuur is ook die sonde van Jerobeam. Jerobeam het nie afstand gedoen van Judaïsme nie, hy het dit net vermeng met heidense gelowe. Hoe lyk dit vandag – (1) Purpose Driven – in plaas van om God se woord te versprei deur die liefde van Christus te verkondig en deur evangelisasie, doen ons dit deur sekulêre bemarking en die uiteinde daarvan is nie die wil van God nie. (Gaan kyk maar waarmee Rick Warren homself deesdae besig hou). (2) Die Emerging Church – Om nader te kom aan God, in plaas daarvan om rein te lewe, Sy wil te doen en Sy woord te bestudeer, probeer ons nader aan Hom kom deur dinge soos Lectio Devina, ʼn oosterse en katolieke mistiese metode van meditasie wat verseker vir jou ʼn geestelike ondervinding gaan bring, maar beslis nie met die Gees van God nie. In plaas daarvan om na God te kom deur Jesus, kom ons na Hom deur wierook en ikone soos voorgeskryf deur Henri Nowen. En so word Christus, die enigste Christus, later die kosmiese christus van Brian McClaren, Tony Campola, Rob Bell en vele ander. Waarom luister ons na hierdie mense, want:Mat 22:29  Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. 
Waarom verkondig die mense wat hulle verkondig?
1Co 1:18  Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God; 
1Co 2:4  en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, 1Co 2:5  sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. 
Want hierdie mense glo nie werklik aan die kruis en die opstanding nie, gaan kyk maar noukeurig na wat hulle self te sê het.
2Ti 3:5  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. 

Kom laat ons verder gaan.Lev 6:12  En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie; maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reglê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Lev 6:13  Vuur moet gedurigdeur op die altaar aan die brand gehou word; dit mag nie doodgaan nie. 
Hierdie vuur mag nooit geblus word nie, selfs wanneer hulle getrek het tussen twee plekke, het hulle spesiale potte saamgeneem waarin hulle die vuur aan die gang gehou het, so dat hulle op nuut die vuur op die altaar daarmee kon aansteek wanneer hulle weer kamp opgeslaan het. Dit beteken dat die vuur van God se oordeel nooit verminder nie en die enigste manier om Sy oordeel vry te spring is deur Sy Seun Jesus Christus en God se bevel dat siel wat sondig sal sterf staan verewig.Dit dui ook op God se brandende liefde om die sonde te verteer en die sondaar te red sal nooit verminder nie, so wanneer ʼn sondaar na die Tabernakel gekom het om ʼn offer te bring, kon die priester nooit vir hom sê kom later nie, want ek moet eers ʼn vuur aan steek nie, nee die vuur was altyd daar – God is altyd gereed om die sondaar wat sy sondes bely te aanvaar.Net so vir ons self, die vuur wat vir God binne ons brand mag nooit uitgeblus word nie. Ons moet altyd vurig vir God lewe. Paulus sê vir ons in Romeine ons moet lewende offerandes wees en ons liefde en diens aan God moet brand soos ʼn vuur wat nooit geblus word nie. As ons nou verder na die Brons Altaar kyk sien ons dat dit hol was aan die binne kant, dit het net ʼn brons rooster gehad.Exo 27:4  Jy moet daar ‘n traliewerk aan maak, ‘n netwerk van koper, en aan die net vier koperringe maak, aan die vier hoeke. Exo 27:5  En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig, onderaan, sodat die net tot by die helfte van die altaar kom. 
Om te verhoed dat die offerande nie deur die altaar val nie, was die rooster daar om dit te ondersteun. Die rooster was dus in die middel van die altaar en dit is waar die offerande verbrand is. Dit spreek van die oordeelsvuur wat oor die Here Jesus gekom het en verwys spesifiek na Sy hart.Psa 22:14  (22:15) Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande. 
Dit wys natuurlik ook vir ons na die buitengewone lyding wat Jesus moes deurmaak. Kom ons kyk nou na die as.Lev 6:10  En die priester moet sy linnekleed aantrek, en die linnebroek moet hy oor sy vlees aantrek; dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het, en dit langs die altaar uitgooi. Lev 6:11  Daarna moet hy sy klere uittrek en ander klere aantrek, en die as buitekant die laer op ‘n rein plek uitbring. 
Die as dui vir ons op ʼn volkome offer – toegepas op Christus weet ons dat Hy nie as offer verbrand is nie, maar dat Hy deur die oordeelsvuur van God aan die kruis verteer is tot die dood toe – so in plaas van die as sien ons Jesus se dooie liggaam en weet dat die offer volkome was. In Jesus se eie woorde net voor Hy gesterf het sê Hy: “dit is volbring”.Mar 15:43  kom daar ʼn vername raadslid, Josef van Arimathéa, wat self ook die koninkryk van God verwag het; en hy waag dit om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra. Mar 15:44  En Pilatus was verwonderd dat Hy al dood was, en hy het die hoofman oor honderd geroep en hom gevra of Hy al lank dood was. Mar 15:45  En toe hy dit van die hoofman oor honderd verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk. 

Die as spreek ook van ʼn offer wat aanvaar is. As God die offer nie aanvaar het nie sou Sy heilige vuur dit nie verteer nie. Natuurlik weet ons nie of dit ooit gebeur het nie, maar uit die lering van God se Woord verstaan ons dat dit so is. Ons sien verder dat die priester in sy priesterlike gewaad neem die as en sit dit voor die altaar neer. Hy verklee dan in ander klere en neem dan die as na ʼn skoon/reine plek buite die kamp soos deur God beveel. Wanneer hy terugkom, trek hy weer sy priesterlike gewaad aan vir die volgende offer. Toe Jesus gesterf het, was daar geen nodigheid vir ʼn verdere offer nie, so was daar ook nie ʼn nodigheid om weer die priesterlike gewaad aan te trek nie, duiende op die einde van die aardse priesterlike orde soos beoefen deur die Jode.Dit beteken nie dat daar nie meer ʼn priesterlike orde bestaan nie, in die Nuwe Testament is elke gelowige ʼn priester met Jesus as ons Hoë Priester. Nou kan elke gelowige offerande aan God bring, lofprysing, dankoffer en aanbidding want ons is almal priesters van God.Exo 29:38  En dit is wat jy op die altaar moet berei: twee jaaroud lammers gereeld elke dag. Exo 29:39  Die een lam moet jy in die môre berei, en die ander lam moet jy teen die aand berei, Exo 29:40  met ‘n tiende van ‘n efa fynmeel, gemeng met ‘n kwart-hin uitgestampte olie, en as drankoffer ‘n kwart-hin wyn vir die een lam. Exo 29:41  En die ander lam moet jy teen die aand berei. Jy moet dit klaarmaak volgens die môrespysoffer en volgens die drankoffer wat daarby behoort, tot ‘n lieflike geur. Dit is ‘n vuuroffer aan die HERE. Exo 29:42  Dit moet ‘n voortdurende brandoffer vir julle geslagte wees, by die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die HERE, waar Ek met julle sal saamkom om daar met jou te spreek. 

Hier sien ons dat twee offers op die altaar gebring is elke dag. Hierdie twee offers was anders as die ander. Daar was byvoorbeeld individuele offerandes wat die Israeliete elke dag gebring het, party dae baie en party dae min, maar hierdie twee offerandes, twee lammers is sonder uitsondering elke dag geoffer, een in die oggend en een in die aand. Die oggend offer was om 09:00 en die middag offer om 15:00 gebring. Hierdie offerande is genoem die aanhoudende brand offer. Dit is dan interessant om te sien hoe hierdie offerande deur die Here Jesus vervul is, naamlik Hy is om 09:00 in die oggend gekruisig en het om 15:00 in die middag gesterwe.Dit was alles net vir ons!Baruch Abba Bashem Addonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.