‘Hervorming gaan voort’Hulle oorweeg nie afstigting nie, maar sê hulle “voel in die gees van die Hervorming gedwonge om verskeie teologiese en kerklike sake wat om hervorming roep, aan die orde te stel”.

’n Wes-Kaapse NG groep predikante wat dié beginsels onderskryf, het hulle reeds onder die benaming “Kaapse studiegroep” geressorteer.

Sowel die Hervormde as die NG groep sê hulle maak beswaar daarteen om as “fundamentalisties” of “fanaties” geëtiketteer te word net omdat hulle onder meer Skrifgetrouheid voorstaan.

Otto sê die belangrikste wat die groep Hervormde gemeentes dryf, is “gehoorsaamheid aan die Drie-enige God, getrouheid aan die Skrif en getrouheid aan die Belydenisskrifte”.

Die Hervormde gemeentes wat weggebreek het, is die Nederduitsch Hervormde Kerk Pietersburg, onder leiding van ds. Frans Oosthuizen, asook Pretoria Tuine, Vaalwater, Theresapark, Grootvlei en Premiermyn. 

Volgens Otto kan verwag word dat nog gemeentes hulle in die nabye toekoms onafhanklik gaan verklaar.

Dit sluit in gemeentes in Limpopo, Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat, Gauteng en Mpumalanga.

“In baie gemeentes begin lidmate hulle nou as huisgemeentes organiseer.”

Volgens Otto grief dit hom dat die groep van meer as 1 000 voormalige Hervormde lidmate se beweegrede as polities geëtiketteer word.

“Ons word verguis net omdat ons bepaalde beginsels voorstaan. Ons is nie fundamentaliste, ekstremiste of fanatici nie.” 

Hulle beskou die wegbreekstap van die afgelope week as “’n vurk in die pad”.

Luidens ’n verklaring van die groep NG teoloë handel hul besware oor hul “besorgdheid oor geloofsake”.

“Ons is oortuig daarvan dat daar ’n ontstellende getal lidmate is wat diep ongelukkig is oor die nuwe teologie en tendens in die kerk. 

“Kerkleiers moenie die gevoel van dié lidmate ignoreer nie.” 

Van Rensburg sê die viering van Hervormingsondag vandag “sonder lojaliteit aan die gees en waarde daarvan, maak die viering van die Hervorming ongeloofwaardig”.

Groep teoloë van NGK sê:

* Gebondenheid aan die Heilige Skrif: “Ons verwerp die idee dat verandering aan die kerk, Evangelie of teologie sonder meer as ’n navolging van die reformatoriese beginsel geregverdig kan word. Alle hervorming moet aan Skrifbeginsels getoets word.”
* Misbruik van die term “fundamentalisme”: “Ons verwerp die misbruik van dié term as dit verwys na enigiemand wat ’n teksvers as bewys aanhaal. So ’n benadering ondermyn Skrif-gesag.”
* Die unieke verlossing deur Jesus Christus: “Ons distansieer ons van die beskouing dat Jesus met sy sterwe alle mense op aarde gered het en dat alle mense kinders van God is. Dis teenstrydig met die Skrif en die Heidelbergse Kategismus.”
* “Onnodig” om in Jesus Christus te glo: “Ons is ontsteld oor die groeiende idee dat dit nie nodig is om in Jesus Christus as Verlosser te glo nie en dat alle gelowe ewe aanvaarbaar is.”
* Teoloë se geloof as persoonlik en privaat: “Ons betreur dit dat sommige teoloë eksepsie neem oor vrae oor wat hulle glo omdat hulle dit as ’n persoonlike en private aangeleentheid beskou.”

Wat die Steedshervormers sê

* Ons bely die Godheid van Christus en sy menswording: Sy twee nature (ware mens en God), maagdelike geboorte, versoenende dood aan die kruis en sy liggaamlike opstanding en hemelvaart. 
* Die buitengewone algemene kerkvergadering (BAKV) van die NHKA (Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika) verkondig ’n teologie wat nie in ooreenstemming is met die Bybel en Belydenisskrifte nie, en verloën die Evangelie van Jesus Christus. 
* Die AKV slaan ’n teologiese rigting in waar die heil van die mensdom gesoek word in sosiale geregtigheid – nie in God nie.
* Die ampsdraers van die NHKA moet erken dat ons die Belydenisskrifte onderteken juis omdat dié geskrifte ooreenstem met die Woord van God.
* Daar word, veral in teologiese opleiding, na teologiese antwoorde buite die Bybel gesoek;
* Die AKV moet die Bybel as Woord van God aanvaar en as enigste gesaghebbende bron vir prediking en norm vir teologiese navorsing vir die Kerk erken.
* Die AKV keur die oortreding van die negende gebod goed en tas só die kern van die Evangelie aan.

Bron:  rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.