NG ring vaar uit oor kerk se Belhar-besluit

In die besprekingsdokument, gerig aan “alle leraars van die vier gereformeerde Afrikaanse susterskerke”, skryf Louis Trichardt hulle het dit vernaam daarteen dat die algemene sinode gesê het Belhar moet deel van ’n toekomstige verenigde NG Kerk se belydenisgrondslag wees, maar dat geen lidmate verplig sal word om dit te onderskryf nie. 

Volgens Louis Trichardt is dit kerkregtelik onmoontlik dat ’n volwaardige belydenisskrif opsioneel kan wees. 

As die sinode dus sê geen lidmaat sal verplig word om Belhar te onderskryf nie, is hulle in werklikheid oneerlik en word lidmate in ’n “regskorrupte lokval” gelei.

Louis Trichardt vermoed die kerkleiding het ’n sinistere plan om alle lidmate uiteindelik te probeer begelei om Belhar te onderskryf.

Verder is hulle oor ’n paar ander sinodebesluite ontevrede, onder meer dat sommige predikante nou amptelik toegelaat word om “duiwels” uit te dryf, terwyl ander toegelaat word om nie in die “duiwel” te glo nie.

“Die absurditeit van hierdie innerlik teenstrydige besluit is nou werklik so dat NG predikante duiwels kan uitdryf wat nie werklik bestaan nie,” skryf die ring.

Hulle is ook ontevrede oor die sinode se besluite oor saamwoon en doop.

Op die webwerf van Kerkbode, lyfblad van die NG Kerk, het dr. Christo de Klerk, ’n predikant, reeds ’n brief geskryf om die Louis Trichardters daarvan te beskuldig dat die fel bewoording van hul skrywe van “liefdeloosheid” en “verdagmakery” getuig. 

“Indien voortgegaan word om die gesprek op die manier voort te sit, sal daar beslis baie negatiewe gevolge vir die NG Kerk wees.”

Voorts het dr. Johann Ernst, aktuarius (kerkregskenner) van die NG Kerk, ’n reaksie geskryf wat op Kerkbode se Facebook-blad geplaas is. Hy skryf onder meer “die Ringskommissie tree totaal buite sy bevoegdheid op” deur die wyse waarop hulle die skrywe aan ander kerke en gemeentes gerig het.

Ernst skryf ook dit is onwaar dat lidmate skelm begelei word om almal ­Belhar te aanvaar. “’n Nuwe belydenis kan nie aan die bestaande lidmate van ’n kerk afgedwing word nie. Alle huidige lidmate het tot die NG Kerk toegetree (by doop en belydenisaflegging) deur ’n verbintenis waarin die drie Formuliere van Eenheid onderskryf word. Hierdie verbintenis kan nie ongedaan gemaak word deur latere kerklike besluite nie; dit kan ook nie uitgebrei word sonder ’n nuwe verbintenis nie. Indien lidmate by wyse van ’n herverbintenis ’n bykomende belydenisskrif wil onderskryf, sal dit hulle vrystaan; indien hulle wil volstaan met hul aanvanklike verbintenis, sal dit steeds geldig bly…”

Die ring van Louis Trichardt is volgens Ernst besig om verwarring te saai en het ’n protesdokument onder die dekmantel van ’n gespreksdokument uitgestuur. 

Bron:  www.rapport.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.