Satan se Dertienpuntplan om die Wêreld Oor te Neem

 

Satan is die teëstander en vyand van God sedert hy in prehistoriese tye weens sy rebellie en selfverheffing uit die hemel gewerp is. Hy voer ‘n onafgebroke stryd teen God en sy koninkryk omdat hy daarna streef om in God se plek aanbid te word en alleenheerser oor die heelal te wees. Hy beskik oor ‘n groot gevolg van gevalle engele (demone of bose geeste), asook ongeredde mense wat sy wil op aarde doen. Saam vorm hulle die koninkryk van die duisternis, en hulle beklee só ‘n dominante posisie dat die Bybel na hulle verwys as “die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu” (Ef. 6:12; vgl. 1 Joh. 5:19).
 

Ons is nie aan die beheer van hierdie Sataniese magte uitgelewer nie, want die Here Jesus het gekom, sodat Hy ons geestelik “kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld” (Gal. 1:4) en sy koninkryk in ons harte kan vestig. Ons bevind ons egter nog steeds fisies in ‘n bose en vyandige wêreld waarin ons die volle wapenrusting van God moet opneem sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:11).
 

In die eindtyd, met ‘n tussenpose van slegs sewe jaar, gaan beide hierdie koninkryke en hulle konings, Christus en die Antichris, op aarde geopenbaar word. Eers sal die koninkryk van die duisternis onder die leierskap van die Antichris geopenbaar word om tydens die daaropvolgende verdrukking ‘n sigbare heerskappy op aarde te voer. Wanneer die teëhouer van die Antichris – dit is die ware kerk as die tempel van die Heilige Gees – deur die wegraping uit die weg geruim is (2 Thess. 2:6-8), sal die Antichris geopenbaar word.
 

Tydens die sewe jaar van die Antichris se bewind sal God se oordele oor hierdie bose koninkryk uitgestort word, tot op die oomblik wanneer dit alle beheer op aarde sal verloor. Die hoogtepunt van hierdie oordele sal op die laaste dag van die verdrukking wees wanneer Christus terugkeer na die aarde om die sataniese magte te verdelg en Satan in ‘n put te laat bind. Hierna sal Christus se koninkryk op aarde geopenbaar en gevestig word.
 

Satan is terdeë bewus van die donker toekoms wat vir hom geprofeteer is, maar hy aanvaar dit hoegenaamd nie. Hy voer sedert die ontstaan van die mensdom ‘n stryd om in toenemende mate beheer oor alle mense te kry en uiteindelik ook deur hulle aanbid te word. Hy wil nie as Satan bekend staan nie, maar as Here en God. Dit is die rede waarom hy as ‘n engel van die lig kom en al sy listigheid inspan om mense só te mislei dat hulle ‘n ander God, ‘n ander Jesus en ‘n ander Gees – almal vervalsings van sy koninkryk – sal aanvaar en navolg (2 Kor. 11:3-15).
 

Ons is in die laaste fase van die kerkbedeling, waarin evangeliese Christene alle rede het om die spoedige koms van Christus te verwag. Dit verduidelik die verskerpte pogings van Satan om die mensdom so onder die krag van die dwaling te bring dat hulle eerder die weg vir sy valse koninkryk sal help voorberei as om vir Christus te wag. Die misleides weet nie dat hulle kampvegters vir Satan se koninkryk is nie, omdat hulle weens die verblinding van hulle gemoed die vermoë verloor het om tussen die waarheid en die leuen te onderskei (2 Kor. 4:4).

Hierdie misleiding is so subtiel en oorredend dat selfs baie Christene wat ‘n gebrekkige kennis van die Bybel het, daarvoor swig. Die gevolg is dat hulle “van die geloof afvallig word en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang” (1 Tim. 4:1). Die Here Jesus het ook teen hierdie ernstige misleiding gewaarsku: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei … Daar sal valse christusse en vale profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 14:4-5,24).

Die misleiding is daarop gerig om die beginsels en kenmerke van God se koninkryk te verdraai en te vervals en dit dan op die koninkryk van Satan toe te pas. Die mensdom moet dus nog steeds God se koninkryk verwag en dit aktief bevorder, maar op só ‘n manier dat hulle eintlik die weg vir Satan se koninkryk voorberei. Veranderde denke wat die gevolg van geestelike misleiding is, moet dus daartoe lei dat mense na die alternatiewe koninkryk van Satan soek, eerder as na die ware koninkryk van God.
 

Hierdie ander manier van dink en glo is die vrug van misleiding. Sommige mense verwys daarna as ‘n paradigmaverskuiwing; ander sien dit as die opkoms van ‘n nuwe, ekumeniese geloofsvorm, terwyl groot groepe dit regverdig as postmoderne hervormings weens die eise van ‘n nuwe wêreldorde. Wat ook al die verskoning vir hulle nuwe manier van dink mag wees, die feit is dat hulle almal slagoffers van die baasmisleier van die eeue is. Die Bybel noem hom die “duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei” (Op. 12:9). Dit is hy wat besig is om godsdienstige denke so te transformeer dat dit op die beginsels van sý koninkryk berus, en nie meer op die beginsels van God se koninkryk nie.
 

Wanneer Satan se belangrikste strategieë vir die openbaring van sy koninkryk ondersoek word, is dit duidelik dat hy ‘n dertienpuntplan vir die finale misleiding en oorname van die wêreld het. Die toepassing daarvan lei na so ‘n wanvoorstelling en verdraaiing van God se koninkryk, dat die mensdom, insluitend groot dele van die nominaal Christelike kerk, ingetrek word by pogings om die alternatiewe koninkryk van die duiwel te openbaar. Hulle doen dit onder die valse veronderstelling dat hulle steeds met God se koninkryk besig is.

Die groot stryd van Satan is teen die Bybel, want dit bevat feite oor die openbaring van God, sy verlossingsplan vir die mens deur Jesus Christus, asook duidelike profesieë oor wat die toekoms vir die wêreld en sy bewoners inhou. Die ondermynende werk van die koninkryk van die duisternis word ook in die Bybel geopenbaar, asook God se oordele oor Satan en sy ryk. Hierdie goddelike waarhede staan soos ‘n ligbaken uit in ‘n donker wêreld en weerlê alles wat daarmee in stryd is. God is waarheid, sy Woord is die waarheid, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en die Heilige Gees is die Gees van die waarheid wat ons in die hele waarheid lei (Joh. 14:6; 16:13; 17:17).
 

Satan besef dat hy eers met die Bybel as die bron van Christelike leerstellings sal moet probeer wegdoen voordat hy sy planne vir ‘n alternatiewe geloof sal kan instel. Wanneer grondstellings in die Bybel suksesvol bevraagteken, vergeestelik of verdraai is, kan enige valse betekenis daaraan toegeskryf word. Dit lei na ‘n ingrypende transformasie van denke wat gefokus is op ‘n sataniese nuwe wêreldorde. Hierdie nuwe denkpatroon wat deur valse profete gepropageer word, is geestelik van aard en vind op die volgende 13 terreine plaas:
 

1. Die waarheid van God se Woord word as ‘n leuen voorgestel

Satan sal hoegenaamd nie sy koninkryk sonder teëstand aan die wêreld kan openbaar solank daar groot getalle mense is wat die Bybel as geloofwaardig beskou nie. Dit is die rede waarom hy deur die eeue heen ‘n meedoënlose stryd teen die Bybel gevoer het. Hy wil glad nie hê dat mense die Bybel as die foutlose en letterlik geïnspireerde Woord van God moet aanvaar nie, want dan is hulle nie oop vir ander oortuigings nie en sal nie sy navolgers word nie.
 

Daar is geen einde aan die aanvalle wat deur misleide teoloë op die Bybel gemaak word nie. Die aanspraak word gemaak dat die Bybel ’n suiwer menslike geskrif oor godsdienstige en morele sake is, en nie God se woord aan die mens nie. Dit is hoofsaaklik mitologies van aard en is dus nie histories outentiek nie. Die meeste Bybelse verhale word as mitologie afgemaak, insluitend die skeppingsverhaal en die beskrywing van Satan se koninkryk iewers in die lug.
 

Baie van die stellings oor die persoon en attribute van Jesus Christus word as spekulasie of subjektiewe wensdenkery beskryf, bv. Nuwe Testamentiese skrywers se ‘onwetenskaplike’ aanname dat Jesus maagdelik gebore is, dat Hy God is, dat Hy uit die dood opgestaan het, na die hemel opgevaar het en weer liggaamlik na die aarde sal terugkeer. Bybelse profesieë oor die eindtyd en die wederkoms van Christus word nie letterlik en futuristies vertolk nie, maar as historiese, simboliese en allegoriese beskrywings beskou wat min waarde het.
 

Die implikasie van hierdie volgehoue veldtog van ondermyning teen die Bybel, is dat dit wat fundamentele Christene as die letterlike en onveranderlike waarhede aanvaar, eintlik alles leuens is. Wat Satan se handlangers betref, is daar nie ‘n Drie-enige God nie omdat Jesus net ‘n gewone profeet was en dus nie God nie; die kruisiging van Christus was ‘n politieke daad sonder enige geestelike betekenis; daar is nie ‘n hemel, ‘n hel of ‘n duiwel nie; daar sal nie ‘n Antichris, ‘n groot verdrukking of ‘n letterlike slag van Armageddon wees nie; die Here sal nie fisies ingryp om gelowiges voor die tyd van oordele weg te neem nie; en daar sal nie ‘n duisendjarige vrederyk en eindoordeel wees nie.
 

Noudat daar deur misleide teoloë se toedoen op groot skaal met hierdie Bybelse waarhede weggedoen is, is die pad oop vir die propagering van ‘n onbybelse wêreldbeeld waarin Satan se valse koninkryk volle geloofwaardigheid verkry. Die waarheid van goddelike openbarings is deur die leuens van Satan se naboots-koninkryk vervang. Nog veel meer as in Jesaja se tyd, leef ons in ‘n godsdienstige omgewing waarin mense van die Here afvallig raak, Hom verloën, en ook afwyk van die waarheid van sy Woord:
 

“Ons sondes getuig teen ons… die afval en verloëning van die Here… die opneem en uitstoot van leuentaal uit die hart. So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie” (Jes. 59:12-14).

Die leuen is egter nie altyd maklik identifiseerbaar nie, omdat Satan sy alternatiewe koninkryk in die naam van God en ook in die naam van Christus aan mense bied (vgl. Matt. 24:4-5). Sy ryk sal egter multigodsdienstig wees omdat aanhangers van alle gelowe die Christus van die nuwe wêreldorde sal aanbid (Op. 13:3-4) en hom as hulle vredevors en oorwinnaar sal navolg (Op. 6:2). Hierdie leuens is reeds só goed gevestig, ook in die tradisionele Christenwêreld, dat die tyd vir die beplande openbaring van Satan se koninkryk baie naby moet wees.
 

2. Die leuens van die nie-Christelike gelowe word die waarheid

Soos wat die Bybel sy geloofwaardigheid onder afvalliges verloor, verkry die opvattings en heilige boeke van die nie-Christelikle gelowe al hoe meer erkenning en aanhang. In verskeie multigodsdienstige handboeke wat in Suid-Afrika gepubliseer is en ook vir die opleiding van onderwysers gebruik word, word die positiewe waarde van die nie-Christelike gelowe aangeprys.
 

Die bewering word gemaak dat Westerlinge hulle spiritualiteit verloor het as gevolg van die  groot impak van materialisme. As ‘n oplossing vir hierdie probleem word Christene aangeraai om mistiese tegnieke soos transendentale meditasie van Oosterse gelowe soos Boeddhisme en Hindoeïsme oor te neem en hulleself daardeur te verryk. Daar word ook gesê dat ons baie by die natuurgodsdienste kan leer – die Boesmans se kollektiewe ingesteldheid, asook hulle sterk ekologiese verbintenis met die natuur, kan bv. met groot vrug deur ons oorgeneem word.
 

In die lig van hierdie postmoderne hervormings word die tradisionele Christendom as eng, veroordelend en uit pas met die werklikheid bestempel. Die gevolg is dat dit nou as leuens en halwe waarhede beskou word. Maar dit wat in die Bybel as leuens en gekamoefleerde satanisme beskryf word, naamlik afgodediens (vgl. 1 Kor. 10:19-20; 2 Kor. 6:14-18), word skielik aanvaarbare gebruike en die ontdekking van nuwe waarhede.
 

3. Die ware Christus word die Antichris, of kosmiese Christus

‘n Baie belangrike mikpunt in Satan se strategie vir ‘n oorname, is die dekonstruksie van die Bybelse beeld van Jesus Christus. In die proses word daar van Jesus ‘n ander Jesus gemaak sodat die Antichris in sy naam kan kom. Hieruit is dit baie duidelik dat die duiwel nie godsdiens wil vernietig nie, maar dit só wil verander dat hy en die Antichris deur alle mense aanbid kan word. Dit gaan inderdaad gebeur: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier [die Antichris] aan gegaan. En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4).
 

Evangeliese Christene neem nie aan die dekonstruksie van die beeld van Jesus deel nie, omdat dit op die verwerping van die Bybel en ‘n wanvoorstelling van Christus neerkom. Hulle is bewus van die gevare wat daaraan verbonde is om God se Woord te verloën of te verander. Nominale, ekumeniesgesinde Christene wat deur die duiwel mislei is, gee egter hulle steun vir die transformasie van die Bybelse Jesus na die nuwe wêreldorde se multigodsdienstige Jesus, wat deur die aanhangers van alle gelowe aanvaar en aanbid sal word.
 

Teoloë wat hierdie siening huldig, beweer dat die Bybelse weergawe van Jesus as God en Seun van God wat die enigste Verlosser van die wêreld is, vals is. Hulle verwys na Hom as  die kultiese Jesus of die Jesus van geloof. Omdat dit vir hulle onaanvaarbaar is, vervang hulle Hom deur die sogenaamde “historiese Jesus” wat volgens hulle net ‘n gewone profeet was. Dit stel hulle in staat om Jesus af te bring na dieselfde vlak as die profete van ander gelowe, bv. Boeddha, Krisjna en Mohammed.
 

Godsdiensleiers in die nie-Christelike gelowe het ook nie op hulle laat wag nie, en met teorieë vorendag gekom dat die historiese Jesus óf in assosiasie met hulle eie gelowe aanvaar kan word, óf selfs inherent deel daarvan is. Daar is van hierdie leiers wat openlik beweer dat die wêreldmessias wat binnekort verwag word, terselfdertyd die Christus vir die Christene, Krisjna vir die Hindoes, die vyfde Boeddha vir die Boeddhiste en die Imam Mahdi vir Islam sal wees. Hy sal dus die kosmiese Messias, of die Messias vir alle gelowe wees. Volgens die Bybel sal hy die Antichris wees.
 

Die belangrike vraag is dus nie soseer of Christene in die tradisioneel Christenwêreld vir Jesus aanvaar of verwerp nie, maar eerder watter Jesus hulle aanvaar en navolg. Dit is óf die Seun van God wat die enigste Verlosser van die wêreld is (Hand. 4:12), óf dit is die intergeloofsmessias wat alle gelowe sal mislei om sy valse evangelie te aanvaar en te verkondig (Op. 17:3-6). Die ware Christus sal die Koning in God se geopenbaarde koninkryk wees (Op. 19:11-16), terwyl die valse Christus (die Antichris) koning oor Satan se koninkryk van die duisternis sal wees (Op. 13:2).
 

Dit is duidelik dat die leuens van Satan besig is om in groot dele van die Christelike kerk die oorhand te kry en van hulle wegbereiders vir sy valse Christus te maak.
 

4. Die Drie-enige God word die universele God van alle gelowe

Satan is nie net daarop uit om die Antichris as Christus en uiteindelik ook as God deur die wêreld aanvaar te kry nie (2 Thess. 2:4), maar hy wil self ook as God aanbid en vereer word. Dit bring mee dat hy in sy strategie vir die oorname van die wêreld nie net ‘n veldtog teen die Bybelse Jesus voer nie, maar ook teen die idee van ‘n Drie-enige God. ‘n God wat Homself net deur sy Seun, en dus met die uitsluiting van alle ander gelowe, aan die wêreld openbaar, is vir die duiwel onaanvaarbaar. Dit is die rede waarom hy nie slegs vir Jesus die kosmiese Christus van alle gelowe maak nie, maar ook vir God die universele God van alle gelowe. Satan vervul dan hierdie rol, want hy is die God van hierdie wêreld (2 Kor. 4:4).
 

Enige persoon wat die stelling maak dat alle gelowe dieselfde God aanbid, het reeds ‘n slagoffer van Satan se misleiding geword en dus ook ‘n volgeling van hierdie valse god. Die wêreld is grotendeels reeds mislei om in die plek van die Drie-enige God van die Bybel, die knie te buig voor ‘n Sataniese driemanskap: die God van hierdie wêreld, die kosmiese Christus, en die valse profeet.
 

5. Geestelike wedergeboorte word ‘n mistiese geestelike ervaring

Die Here Jesus sê: “As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh. 3:3). Weens hierdie duidelike stelling is Satan spesifiek ook daarop ingestel om mense daarvan te weerhou om ‘n geestelike wedergeboorte te ondergaan en sodoende lede van God se koninkryk te word. Indien hy dit kan voorkom deur bv. valse fondamente soos doopsaligheid en goeie werke aan mense voor te hou, dan verseker hy sy voortgesette invloed oor hulle in die koninkryk van die duisternis. Satan benader hulle in die gedaante van ‘n engel van die lig om hulle geestelik te verblind en hulle in hul ongeredde toestand salig te spreek.
 

Baie mense is op ‘n ekstatiese geestelike ervaring ingestel, sodat hulle hulself as weergebore kan beskou. Satan voorsien graag in hierdie behoefte deur mense bv. te laat val in die gees en in ‘n transtoestand te laat ingaan waarin hulle snaakse dinge doen en ook aanhoudend lag of vreemde dieregeluide maak. Hierdie ervaring gaan egter nie met sonde-oortuiging en ‘n ware bekering gepaard nie. Wanneer hulle van die vloer af opstaan, beskou dié mense nietemin hulleself as weergebore omdat die Gees na bewering op hulle geval het.
 

Mistiese ervarings, of transtoestande, kan ook op ander maniere verkry word, deur bv. na sekere soorte musiek te luister, hard, aanhoudend en herhalend te sing, transendentale meditasie te beoefen waarin sekere sleutelwoorde (mantras) oor en oor herhaal word, en ook deur sekere dwelmmiddels te gebruik. Sulke mense kom onder die invloed en beheer van Satan se verleidende geeste (1 Tim. 4:1) en word dus vir sy koninkryk voorberei.
 

6. Die smal pad hemel toe word die verkeerde pad van konflik

Satan werp ‘n donker wolk van verdenking oor die smal pad wat hemel toe lei (vgl. Matt. 7:14). Hy wil nie hê mense moet hierdie pad bewandel nie, want dan behoort hulle aan die Here. Dit is vir hom moeiliker om sulke mense te mislei omdat baie van hulle weens hulle goeie kennis van die Skrif en die leiding van die Heilige Gees uitgesproke teëstanders van die koninkryk van die duisternis is.
 

Ware gelowiges het hard gestry om deur die nou poort van wedergeboorte toegang tot die smal pad te kry wat hemel toe lei (Luk. 13:24). Hulle glo in die Bybelse Jesus (nie die historiese Jesus wat net ‘n profeet was nie) en hulle bely die heilswaarde van sy kruisdood. Hulle glo ook dat Hy die enigste pad hemel toe is en dat almal buite Hom verlore is (Joh. 14:6; 1 Joh. 5:12). Hulle is dus fundamentele gelowiges.
 

Deur die duiwel se toedoen het die smal pad van die ware geloofslewe toenemend ‘n slegte naam gekry. Daar word beweer dat hierdie gelowiges ‘n negatiewe en veroordelende houding het omdat hulle dink dat net hulle reg is en al die ander verkeerd. Hulle is liefdelose mense en aanbid ‘n liefdelose God wat die meerderheid mense tot die ewige hel verdoem omdat hulle nie Christene is nie.
 

Daar is verskeie bekende Christelike predikers wat beweer dat fundamentele Christene die grootste bedreiging vir die opkomende kerk van die 21ste eeu inhou, omdat hulle té streng op die behoud van Bybelse beginsels aandring. Sulke Christene staan die ekumeniese beweging teë en belemmer die skep van ‘n eenheidsband tussen die verskillende Christelike kerke, insluitend die Rooms-Katolieke Kerk, terwyl hulle ook geensins vir bande met die nie-Christelike gelowe te vinde is nie.
 

As gevolg van hierdie faktore word die smal pad van Christelike fundamentalisme verwerp. Weens voortgesette misleiding is al hoe minder mense evangelies gesind, en dit verklaar hulle toenemende openheid teenoor die valse evangelie van Satan se koninkryk in baie wêrelddele.
 

7. Die breë pad hel toe word die regte pad na harmonie en vrede

Die diskreditering van die smal pad hemel toe open die weg vir die aanvaarding van die meerderheid se breë pad waarin alles en almal toelaatbaar is. Dit is die multigodsdienstige pad waarin mense deur verskillende middelaars tot die universele God van alle gelowe kan nader. As gevolg hiervan is daar reeds verskeie multigodsdienstige bewegings in die wêreld waarin lede van alle gelowe hande vat en hartlik met mekaar saamwerk.
 

Dit is die pad van harmonie en wêreldvrede, waarop alle mense deur kompromie en aanpassing by hulle nuwe geestelike omgewing een kan word. Die duiwel is die enigste wenner in hierdie situasie, want al die verlorenes word nou salig gespreek en geprys. Hulle is medebouers aan ‘n moderne toring van Babel en sal almal saam Satan se koninkryk beërf wanneer die Antichris ná die wegraping geopenbaar word (Op. 17:3-6).

Die misleides se uur van glorie sal egter kortstondig wees, want wanneer die Antichris homself in die herboude tempel in
Jerusalem tot God verklaar, sal al sy volgelinge gedwing word om hom onvoorwaardelik as God te aanbid. Alle godsdienste sal dan oorbodig verklaar en afgeskaf word. Diegene wat weier om aan die Antichris se eise te voldoen, sal tereggestel word (Op. 13:15; 17:16).
 

8. Gebede aan God word meditasie en ‘n oproep aan geestelike magte

Verskerpte pogings word deur Satan se koninkryk aangewend om alle kontak tussen mense en die ware God te verbreek. Nie net word Christene so besig gehou dat hulle nie tyd het om te bid nie, maar die wese van gebed word ook aangetas. Dit word gedoen deur aan mense te leer hoe om gebed met transendentale meditasie te vervang. Dit is ‘n oefening in mistiese kontemplasie deur selfinkering na die sogenaamde kreatiewe vlakke van die regterbrein. ‘n Woord of kort sinsnede word oor en oor herhaal totdat die mediteerder in ‘n hipnotiese of transtoestand kom wat as ‘n alternatiewe bewussynstoestand beskryf word.
 

In hierdie toestand word hy van die god binne-in hom bewus, hy sien die wêreld in ‘n nuwe lig waarin alles een word en in harmonie saam bestaan, hy ervaar vrede in sy hart terwyl hy ten volle ontspan, en vind ook oplossings vir al sy probleme. In werklikheid is dit Oosterse meditasie waarin ‘n persoon aan niks dink nie en sy gemoed oopstel vir die inwerking van  okkultiese geestelike magte. Dit is die soort kanaal wat die duiwel nodig het om met mense te kommunikeer en ‘n bewussyn van sy nuwe wêreldorde by hulle te skep.
 

9. Die Christelike geloof word ‘n ekumeniese alliansie van alle gelowe

Die verskillende godsdienstige invloede wat Satan na die moderne mensdom laat uitgaan, lei daartoe dat die Christendom sy unieke karakter verloor en homself mettertyd sien as net een van verskeie kommunikasiekanale met God. Ekumeniese Christene vat dan hande met die ander gelowe op grond van die misleidende aanname dat God Homself deur alle gelowe en  kulture aan die mensdom geopenbaar het.
 

Wanneer dit gebeur, is geloof in die Drie-enige God nie meer die samebindende faktor tussen mense nie, maar wel geloof in die universele God van alle gelowe. Dit is nie die God van die Bybel nie, maar die valse god van hierdie wêreld wat die sinne van mense verblind sodat hulle nie die God van die Bybel moet ken, aanbid en navolg nie (2 Kor. 4:4). Wanneer dit gebeur, het die tyd vir die openbaring van Satan se koninkryk naby gekom.
 

10. Die tempel van God in Jerusalem word Satan se tempel vir alle gelowe

Die duiwel het ook ‘n spesifieke strategie vir die geestelike misleiding van Israel as God se volk. Hy weet dat die geredde Israel bestem is om tydens die millennium ‘n belangrike rol in die koninkryk van God te speel. Dit is gevolglik vir die duiwel ‘n hoë prioriteitstrategie om die hele Israel aan die gesag van die valse Messias uit te lewer, sodat hulle daardeur ook in sy eie mag kan kom. Die ware Messias het Israel 2000 jaar gelede al gewaarsku dat hulle ‘n verbond met die valse Messias sal sluit (Joh. 5:43).
 

Die profeet Daniël het ook aangedui dat Israel vir een jaarweek van sewe jaar ‘n verbond met die Antichris sal sluit (Dan. 9:27). As deel van hierdie verbond sal hulle die reg kry om die tempel in Jerusalem te herbou. Dit sal egter spesifiek ‘n tempel vir die wêreldmessias moet wees, naamlik die gemeenskaplike Messias van alle gelowe.
 

Tot baie mense se verbystering het hierdie antichristelike, intergeloofsbenadering reeds in Israel inslag gevind. ‘n Moderne Sanhedrin is in Oktober 2004 in die land gestig, en hulle volg ‘n multigodsdienstige benadering op grond van tekste soos Jesaja 56:7: “…want my huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.” Hierdie stelling word verkeerdelik op ‘n multigodsdienstige manier vertolk om ook erkenning aan die nie-Bybelse gelowe te gee. Daar is ‘n Joodse webtuiste wat die idee van “God se heilige berg” vir alle gelowe aktief bevorder, naamlik www.godsholymountain.org

 

Uit die Bybel weet ons dat die Derde Tempel wat in Jerusalem gebou gaan word, die tempel van die valse Messias sal wees. Hierdeur sal hy probeer verseker dat die Jode nie die eenmalige offer van die ware Messias aan die kruis aanvaar nie, en verder sal hy dié tempel gebruik om homself in die Allerheiligste tot God te verklaar (2 Thess. 2:4; Dan. 11:31; Matt. 24:15-21). Dan het die tempel van God die tempel van Satan geword.
 

Uit al hierdie verwikkelinge weet ons dat die koms van die valse Messias op hande is. Dit kan enige oomblik gebeur.
 

11. Goddelike openbarings in die Bybel word buite-Bybelse openbarings

Inligting oor die toekomstige openbaring van Satan se koninkryk op aarde word deur valse profete deurgegee. Hulle stel dit as God se koninkryk voor, waarin alle mense van alle gelowe in vrede en voorspoed naas mekaar sal leef. Hulle verwerp alle Bybelse waarskuwings oor ‘n eindtydse groot verdrukking onder die diktatuur van die Antichris; daarom word Bybelse profesieë verdraai, vergeestelik, geïgnoreer of bloot as irrelevant bestempel. Die enigste aanvaarde inligting oor wat die toekoms volgens hulle inhou, kom van bekende hedendaagse profete wat die indruk probeer skep dat hulle namens God praat. Hulle voorspel net groot herlewings, goeie tye en ‘n vreedsame wêreldryk – geen verdrukking, oordele of lyding nie.
 

12. Die futuristiese koninkryk van God word ‘n humanistiese koninkryk-nou

Satan weet dat Christus volgens die Bybel sal terugkom aarde toe om sy vyande te verdelg, die oorblyfsel van Israel te red, en dan sy koninkryk op aarde sal vestig met Jerusalem as hoofstad. In ‘n vasberade poging om dit te voorkom, gaan hy voor die wederkoms van Christus sy eie regering onder die leiding van die Antichris op aarde vestig. Die duiwel se idee van ‘n koninkryk hier en nou, voor die koms van Christus as Koning, het al in so ‘n mate deel van teologiese denke dwarsoor die wêreld geword, dat die meeste van die leidende Christelike kerke hulle ook hiervoor beywer. Die sterk humanistiese en multigodsdienstige aard van hierdie koninkryk sal ‘n duidelike bewys wees van die onbybelse en sataniese karakter daarvan.
 

Die klimaatskepping vir só ‘n koninkryk het reeds ver gevorder, daarom het ‘n intergeloofsmessias in hierdie stadium van die wêreldgeskiedenis ‘n goeie kans om universeel aanvaar, nagevolg en selfs aanbid te word (Op. 13:3-4). Wanneer hierdie koninkryk goed gevestig is, sal die Antichris sy volgelinge aanhits om op die dag van die ware Christus se wederkoms teen Hom te veg en Hom te probeer doodmaak. Hulle sal weet dat Christus aan die einde van die betrokke jaarweek na die aarde sal terugkeer om die Antichris en sy wêreldryk te vernietig, daarom sal hulle ‘n internasionale mag op die been bring om teen Hom te veg (Op. 16:13-16).
 

Dit sal egter vir die antichristelike magte op ‘n groot tragedie uitloop wanneer hulle teen dié Een probeer veg wat alle mag in die hemel en op aarde het (Op. 19:19-21; Sag. 14:12-13; Joël 3:2; Jes. 13:9-13).
 

13. Die wegraping van gelowiges word die verwydering van die rebelle

Die Here Jesus het beloof om sy bruidsgemeente voor die aanbreek van die komende tyd van oordele te kom haal (Luk. 21:36; Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-17). Die ware gelowiges is ‘n tempel van die Heilige Gees, en hulle teenwoordigheid op aarde verhinder die openbaring van die Antichris en die instelling van sy sataniese wêreldryk (2 Thess. 2:6-8).
 

Wanneer die evangeliese Christene skielik weg is, sal die Antichris as ‘n valse vredevors in die naam van Christus geopenbaar word, en ook in die name van al die ander messiasse van die wêreldgodsdienste. Hy sal aan die evangeliese Christene wat verdwyn het, ‘n slegte naam gee as diegene wat haat en konflik veroorsaak het omdat hulle nie broederlike verhoudings met die lede van ander gelowe wou aanknoop nie. Hulle sal as hardnekkige rebelle gebrandmerk word, en teorieë sal bedink word om hulle verdwyning te beskryf as ‘n goddelike daad wat nodig was om eenheid en vrede op aarde te laat seëvier.
 

Die belofte van die wegraping sal dus so verander word deur die vyande van God, dat dit nie meer as die wegvoering van die ware gelowiges gesien sal word nie, maar as die bonatuurlike verwydering van die fundamentalistiese moeilikheidmakers. Hulle sal as die struikelblokke vir die oorgang na ‘n nuwe dispensasie gesien word, en dit sal die regverdiging vir hulle verwydering wees.
 

Slot

Satan se dertienpuntplan bestaan uit godsdienstige leuens wat as propaganda vir die openbaring van sy koninkryk gebruik word. Hierdie leuens word baie suksesvol deur sy groot hoeveelheid medewerkers verkondig, omdat openbare steun noodsaaklik is vir die implementering van sy plan vir ‘n oorname van die wêreld.
 

Die eerste helfte van die Antichris se regering sal hoofsaaklik uit misleiding bestaan, wanneer hy vrywillig deur omtrent alle mense erken en aanbid sal word. Dit sal eers in die middel van die verdrukking wees wanneer teëstand teen hom sal begin oplaai, en dit sal daartoe lei dat hy die ergste militêre diktatuur in die geskiedenis van die mensdom sal instel. Die Here Jesus beskryf dit as ‘n groot verdrukking soos daar nog nooit op aarde was nie, en dat dit die mensdom tot op die rand van totale uitwissing sal bring (Matt. 24:21-22). Dan sal Christus deur sy wederkoms ingryp en die oorblyfsel van Israel en die nasies red (Matt. 24:29-30).
 

Die Here Jesus het goeie raad vir ‘n tyd soos hierdie: “Pas op dat niemand julle mislei nie…” (Matt. 24:4). Bly by Christus, bly by sy Woord, wandel deur die Gees, weerstaan die huidige goddelose wêreld en trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die Verlosser het belowe om met ons te wees tot aan die voleinding van die wêreld (Matt. 28:20).

Bron:  http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Oorname.htm 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.