UIT CHAOS SKEP GOD ORDE

3. DIE TYD VAN NOAG (God herstel orde deur die vloed) Gen 6:13  En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. 

4. DIE TORING VAN BABEL (God herstel orde deur die tale te verwar – onthou God se opdrag was vermeerder en vul die aarde) Gen 11:4  En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ‘n stad bou en ‘n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ‘n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Gen 11:5  Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. Gen 11:6  En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Gen 11:7  Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. 

5. ISRAEL IN BALLINGSKAP (God hervestig Israel in die beloofde land deur Nehemia en Serubabel)En ek het baie bevrees geword (Neh 2:3) en aan die koning gesê: Mag die koning ewig lewe! Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is? Neh 2:4  Daarop vra die koning my: Wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid (Neh 2:8)  en ‘n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort, met balke uit te lê, en vir die muur van die stad en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. 

6. DIE TYD VOOR JESUS (Jesus bring verlossing aan die wêreld deur sy kruisdood en opstanding)7. DIE WEDERKOMS (Die wêreld gaan weereens in chaos verval tot Jesus weer kom om vir ewig orde te skep)
Baruch Abba Bashem Adonai.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.