Wat is die Illuminati-sameswering?


DIE TEORIE OPGESOM
Dié samesweringsteorie kan kortliks só opgesom word: Die Illuminati het as ’n geheime vereniging onder leiding van die Jesuïtiese priesterorde ontstaan. Later is ’n  raad van vyf mans, een vir elke punt van die pentagram, gevorm en het bekend gestaan as ‘The Ancient and Illuminated Seers of Bavaria’.  Hulle was Luciferiaanse Vrymesselaars met hoë rang-orde wat diep in mistisisme en Oosterse geestesdissiplines betrokke was en daarop uit was om die superkrag van die menslike verstand te ontwikkel. Hulle sogenaamde plan en doel is wêreldoorheersing vir hulle meester (en wie presies hierdie meester is, varieer grootliks). 
Die Illuminati is die sogenaamde primêre motiveringskrag wat wêreldsisteme voorstaan: ’n een-wêreld-godsdiensetiek en gesentraliseerde beheer oor die wêreldekonomie. Organisasies soos die Verenigde Nasies, die Internasionale Monetêre Fonds, die Wêreldbank  en  die Internasionale Kriminele Hof word almal as tentakels van die Illuminati beskou. Volgens die Illuminati-sameswering is die Illuminati die dryfkrag agter die pogings om die liggelowige massas deur gedagtebeheer en manipulering van geloofs-oortuigings deur die pers, die onderwyskurrikulum en die politieke leierskap van die nasies te breinspoel.

DIE AFGEVAARDIGDES
Die Illuminati het ’n  sogenaamde private elite-raad waarop afgevaardigdes onderling verbind is en die wêreld se grootste banke beheer. Hulle skep inflasie, resessies en depressies en manipuleer die wêreldmarkte. Hulle steun ook sekere leiers en magsgrepe en ondermyn aan die anderkant ander mense om hulle  doelstelling te bereik. Die sogenaamde doel van die Illuminati-sameswering is om krisisse te skep en te bestuur om die massas sodoende te laat glo dat globalisasie met die sogenaamde gesentraliseerde ekonomiese beheer en een-wêreld-etiek , die noodsaaklike oplossing vir die wêreld se probleme is. Die struktuur, gewoonlik bekend as die ‘Nuwe Wêreldorde’, sal uit die aard van die saak deur die Illuminati beheer word. 

DIE CHRISTEN-PERSPEKTIEF
Het hierdie samesweringsteorie enige basis vanuit ’n Christelike/Bybelse perspektief? Moontlik. Daar is verskeie eindtyd-profesieë in die Bybel wat daarop dui dat die eindtyd op ’n een-wêreld-regering dui  asook ’n enkele wêreldgeldstelsel en ’n  algemene wêreldgodsdiens. Baie Bybelse profesie-verklaarders sien hierdie Nuwe Wêreldorde as die beheer deur die Antichris – die vals messias van die eindtyd. Indien die Illuminati-sameswe-ringsteorie en die Nuwe Wêreldorde  enigsins geldig is, en wel sal voorkom, is daar vir die Christen één belang-rike ding om te onthou: God het in Sy Soewereiniteit toegelaat dat hierdie dinge ontwikkel en dit lê dus nie buite Sy raadsplan nie. God is in beheer, nie die Illuminati nie. Geen plan of skema wat deur die Illuminati ontwikkel word, kan enigsins verhoed, of verhinder, dat God se soewereine plan vir hierdie wêreld sal geskied nie.

PIONNE IN DIE STRYD
Indien daar wel waarheid in hierdie samesweringsteorie is, is die Illuminati niks anders as pionne in die hande van satan en dus gereedskapstukke wat deur hom in sy stryd teen God gebruik word nie. Die lot van die Illuminati sal presies dieselfde wees as die van hulle meester, Lucifer (satan) wat uiteindelik in die brandende vuurpoel gegooi sal word om dag en nag daar gefolter te word (Op 20:10). In Joh 16:33 het Jesus verklaar: “In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin.” Dit is vir Christene net nodig om die volgende oor die Illuminati-sameswering te verstaan en dit word baie goed in 1 Joh 4:4 opgesom: “Julle is egter van God afkomstig: daarom luister dié wat God persoonlik ken, na ons. Elkeen wat nie van God afkomstig is nie, luister nie na ons nie. Dit is hoe ons weet wie die Gees van die waarheid het, en wie die gees van misleiding het.”

Wat is die nuwe wêreldorde?
Die ‘Nuwe Wêreldorde’ is ’n sameswe-ringsteorie wat  ’n nuwe tydperk in die geskiedenis poneer waarin daar grootskaalse veranderinge in die wêreld  ten opsigte van die balans van wêreldmag gaan plaasvind. Hierdie ‘Nuwe Wêreldorde’ word deur sommige geteoretiseer as  ’n elite groep mense wat daarop ingestel is om die wêreld deur middel van een wêreldregering te beheer. Die doel hieragter sou wees om die wêreld van wêreldoorloë en politieke tweedrag te bevry en om in die proses van armoede, siekte en hongersnood ontslae te raak. Hulle hoofsaaklike doel is om in die behoeftes van die ganse mensdom deur wêreldwye vrede te voorsien.

Globaliseringsera aan die kom
Dit word ook die ‘Globaliseringsera’ genoem en hierdie ‘Nuwe Wêreldorde’ sal in die proses wegdoen met die behoefte aan diverse regerings deur die installering van een politieke wêreldsisteem of -liggaam. Een manier om dit te bewerkstellig, is om weg te doen met alle grenslyne wat die verskillende lande en nasionaliteite aandui. Om al hierdie veranderinge teweeg te bring, sal die verdraagsaamheid teenoor alle ander kulture, waardes en ideologieë aangemoedig word. Die uiteindelike doel is eenheid onder alle mense en waar daar dieselfde taal gepraat word. Ander doelstellings sluit in: een wêreldwye geldeenheid, een politieke bestel, godsdiens en stel morele waardes. Sameswe-ringsteoretici glo dat die wêreld onder een regstelsel en regering wêreldwye vrede, die totale afwesigheid van oorlog en die eliminasie van politieke onrus sal inhou.

Wêreldse regerings kan nie vrede bring nie
Hoewel ons mag saamstem dat enige mens hoop nodig het om in hierdie lewe te oorleef en gemoedsrus te hê, lê die probleem in die plék waar daar na hierdie vrede en gemoedsrus gesoek word, opgesluit. Die Skrif is baie duidelik oor al hierdie dinge. Ons, as Christene, word beveel om almal wat gesagsposisies beklee te respekteer en te gehoorsaam. Ons kan egter sien dat hierdie Nuwe Wêreldorde sommige ernstige gevolge, beide ekonomies en godsdienstig, inhou (Rom 13:1-7; Hand 5:29).
Die probleem met die aanvaar-ding en goedkeuring van die ‘Nuwe Wêreldorde’ is dat geen regering nog ooit aangebied het en ook nooit in die toekoms werklik enige hoop en vrede vir die mensdom sal kan aanbied nie. Wanneer die mens na regerings draai om vrede en hoop te bring, raak jy baie gou ontnugter en vasgevang in vals beloftes. Die geskiedenis het telkens bewys dat geen kwasi-wêreld-regering nog ooit oorleef het nie om die eenvoudige rede dat daar altyd gebreke soos hebsug, korrupsie en magsug betrokke was of is.

Ontnugtering wag…
Diegene wat graag die ‘Nuwe Wêreldorde’ in beheer wil sien, of dit nou sekulêr of godsdienstig is, kan ’n groot ontnugtering te wagte wees. Die waarheid is dat vals godsdienstige leringe nie hiedie utopia tot stand kan laat kom nie, ten spyte van die mens se kreatiwiteit en vernuf. Slegs die Hemel kan standhoudende vrede en geluk bied. Die Bybel maak dit baie duidelik dat alle dinge wat met hierdie wêreld geassosieer word, met lyding, ongemak en dood gepaard gaan (2 Kor 4:16; Heb 9:27). Dit is egter net so duidelik dat hierdie dinge heeltmal onbekend in die Hemel is (Op 21:3-7; Op 22). Hoop is inderdaad nodig, maar dit is die Hemelse hoop wat die mens nodig het, nie die valse hoop van ’n ‘Nuwe Wêreldorde’ nie. Die een hoop vir alle gelowiges is slegs in die Hemele (Joh 14:1-4). Dit is beslis nie hier op aarde nie.

Een wêreldregering: Wat sê die Bybel hieroor?
Die Bybel gebruik nêrens die frase ‘een-wêreldregering’ of ‘een-wêreldgeldeenheid’ wanneer daar na die eindtyd verwys word nie. Dit bied egter voldoende bewys dat ons die gevolgtrekking kan maak dat beide onder die heerskappy van die Antichris in die laaste dae te voorskyn sal kom.

Johannes se beskrywing van ‘die dier’
Die profeet Johannes beskryf in sy apokaliptiese visie in die boek Openbaring die ‘dier’, ook bekend as die Antichris, wat uit die see uit oprys  en sewe koppe met tien horings (Op 13:1) het. As ons Daniël se visie hiermee saam lees (Dan 7:16-24), kan ons die gevolgtrekking maak dat die wêreldstelsel, die kragtigste ‘horing’,  deur die dier opgeneem sal word, die ander nege sal oorwin en dan teen die Christene oorlog sal begin voer. Die tien-nasiekonfederasie word ook in Daniël se beeld (Dan 2:41-41) gesien, waar hy die finale wêreldregering – tien entiteite – verteenwoordig deur die tien tone, uitbeeld. Wie ook al die tien is, en op watter manier hulle ook al in beheer gekom het, die Woord is baie duidelik dat die dier hulle óf sal vernietig óf hulle mag sal verminder sodat hulle niks minder as blote skynhoofde sal wees nie. Aan die einde sal hulle ook sy bevele namens hom gee.

Sy heerskappy hier op aarde
Johannes gaan verder en beskryf die regeerder van hierdie reuse ryk as iemand met ontsettende mag en groot gesag wat deur satan self aan hom gegee is (Op 13:2), gevolg deur  die hele wêreld wat hom aanbid (Op 13:3-4) en hy het gesag oor elke nasie, volk en taal (Op 13:7). Hieruit is dit net logies om te aanvaar dat die persoon die leier van die een-wêreldregering is en as oppermagtig oor al die regerings beskou word. Dit is baie moeilik om jou in te dink hoe sulke diverse regeringsisteme wat vandag heers, hulleself sommer gewilliglik aan een enkele heerser sal oorgee en daar is baie teorieë oor hierdie onderwerp. ’n Logiese gevolg-trekking is dat hierdie rampe en plae oor al die mense van die aarde sal kom om die ware doel te bereik – die verheerliking waarna satan gesmag het sedert hy uit die Hemel verdryf is (Jes 14:12-14). Een manier waarop dit reggekry kan word, is deur die handelswêreld te beheer, en dit is presies waar die hele idee van een geldeenheid vandaan kom. Op 13:16-17 beskryf voorts ’n  sataniese merk wat benodig sal word ten einde te koop en te verkoop. Dit beteken dus dat enigeen wat die merk weier, nie in staat sal wees om kos, klere of enige ander benodigdhede te koop nie. Dit lei geen twyfel dat ’n hele aantal mense in die wêreld hierdie merk sal aanvaar bloot net om te oorleef nie. Vers 16 maak dit net weereens baie duidelik dat dit ’n universele stelsel sal wees wat almal gaan beheer, ryk en arm, groot en klein en dat die merk op die hand of voorkop gedra sal word. Daar heers heelwat spekulasie oor hoe die merk aangebring gaan word, maar tegnologie, wat tans wêreldwyd beskikbaar is, sal dit in die toekoms baie makliker moontlik maak.

Oorleef so…
Diegene wat na die Wegraping van die Kerk agtergelaat gaan word, sal uiterste keuses in die gesig moet staar – om die merk van die dier te aanvaar en te oorleef of om hongersnood en die allerverskriklikste vervolging deur die Antichris en sy volgelinge in die gesig te staar. Maar die wat hulle gedurende dié tyd tot Christus bekeer, diegene wie se name in die Boek van die Lewe geskryf is (Op 13:8), sal kies om staande te bly, selfs al word hulle gemartel.

Gotquestion.org is ‘n webwerf wat die Liggaam van Christus bedien deur interessante artikels en Bybelse antwoorde op uitdagende vrae te verskaf. Vir meer inligting, besoek www.gotquestions.org

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.