Om te gee sonder om te …


Die vooraanstaandes was baie eisend om die heel beste sitplekke in te neem by die samekoms van belangrike mense. Daar was ‘n vasgestelde protokol waarvolgens die kerkleiers en die geleerdes posisie ingeneem het aan tafel en by ander geleenthede, onder andere soos by troues. Nou vertel Jesus hoe ons juis by sulke geleenthede iets kan ervaar van beskeidenheid en gasvryheid. Maar dit gaan oor baie meer as net die beste plekke by ‘n bruilof – dit gaan oor ‘n permanente, totaal ander lewensingesteldheid, teenoor alle ander mense, in alle omstandighede.

Ons redeneer so maklik ons werk hard vir al die voorregte en luukshede wat ons geniet – daarom hoef ons nie daaroor skuldig te voel nie. Of ons redeneer dat, as ons darem net ook uitdeel vir ander wat nie so baie soos ons het nie, dan is ons mos oukei. Moontlik kry meeste van ons dit reg om nie openlik neer te sien op ander nie, solank hulle net nie te veel van ons verwag nie. Dit is darem gerieflik om nie bekommerd te wees oor môre se kos of die volgende vakansie se petrolgeld nie. Meer as 90% ander mense op aarde kan nie dieselfde sê nie.
Te maklik gee ons voorwaardelik. Te maklik gee ons met die bedoeling om iets terug te kry. Ons nooi julle vir ete sodat julle ons kan terug nooi, of ons nooi net mense wat kan terug nooi. Nog erger, ek gee en doen vir die Here, want Hy kan so baie terug doen en Hy kan so baie vir ons gee.

Mag die Gees ons omvorm om te gee sonder om te … só gee Jesus!

bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

‘n Christelike Leefstyl


Duidelike standpunte
’n Christen het ’n duidelike standpunt teen die misbruik van drank, voorhuwelikse seks, pornografie, sekere tydskrifte en Sondagkoerante gehad. Om op die Christelike ‘Sabbat’ so iets te lees, was so verkeerd soos werk op Sondag. 

Sondag is geheilig
Hier in die Vrystaat was daar nie op Sondae klubkrieket gespeel nie. Die stem van die kerk is gehoor én eerbiedig. Die Curriebeker vir krieket is oor die eerste ses dae van die week beslis. Op die sewende dag is daar gerus. Groot rugby was op ’n Saterdag. Die stilte van ’n Sondagoggend was ’n geestelike lafenis.


Voorlesing van die Wet
In ons kerke was dit geensins ’n vraag of die wet van die Here uit Eksodus 20 of Deuteronomium 5 voorgelees moes word nie. Dit is eenvoudig gedoen. Jy kon die woorde later voor die leraar uit sê: “Toe het die Here God al hierdie woorde gespreek en gesê…” Ons was gerat vir ’n mini-moraal van diens aan God. 

Vaste beginsels
Met die verklaring van die Tien Gebooie uit die Heidelbergse Kategismus het ons egter ontdek dat hierdie gebruike op vaste beginsels gegrond is; dat jou onderskeid tussen reg en verkeerd steeds op die toepassing van hierdie beginsels berus het, en in elke nuwe era daarmee rekening gehou het. Vandag se gees van ’n relativerende postmodernisme was nog nie eers op die horison nie.

Gehoorsaamheid, liefde en respek
Ons kon insien dat die eerste vier gebooie daaroor handel dat jy God eer. As jy die Here regtig liefhet en respekteer, sal jy afgode soos geld en genot vermy; gebruik jy Sy Naam nie ydellik nie; eerbiedig jy die Sabbat. 
Uit Romeine 13 het ons ook geleer dat eerbied vir gesag, die huwelik, nie steel of moor nie – nie eers met gedagtes of woorde nie – die gebruik van betroubare, opbouende woorde in jou kommunikasie en die regte begeertes in alles, alles op naasteliefde en respek neerkom.

Tien Gebooie bepaal jou lewe
As jy die Here liefhet én glo dat elke mens na die Beeld van God geskape is, is ’n Godgedrewe naasteliefde en respek ’n uitvloeisel daarvan; bepaal die Tien Gebooie, as vaste vertrekpunte of beginsels, jou lewe. Hierdie gebooie, wat volgens Deuteronomium 6:4 met hart en siel en al jou kragte uitgeleef moet word omdat die Here jou God is, is die Gebooie wat aandui dat jy die Here liefhet omdat Hy jou liefhet. 

Eietydse toepassing van waarhede
Maar, net soos die kerklied of Bybelvertaling eietyds en verstaanbaar moet wees, net so is kleredrag vir kerk toe gaan en houdings van eer-bied vir God, ’n eietydse uitdrukking van respek vir die Here. Preke en openbare gebede wat van respek en dankbaarheid vir die Here getuig, moet ook afgestem wees op die huidige leefwêreld van diegene wat dit aanhoor. Die Woord van die Here met sy ewige waarhede moet in enige situasie of tydperk ontvang kan word.


Gehoorsaam uit dankbaarheid
Die gebooie van die Here is steeds van toepassing, dit is nie gekanselleer nie. Om die belang van hierdie kwessies uit te lig, het dit nodig geword om die beginsels rondom die Tien Gebooie as lering aan te bied. 
In die eerste plek is die bevrydende woorde “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het…” deel van die Tien Gebooie. Die Here kondig eers Sy liefde en bevryding vir Sy kinders aan voordat Hy hulle vra om hulle hele lewe vir Hom te leef. Ons kan Hom en mekaar met dade van gehoorsaamheid liefhê omdat Hy ons eerste liefgehad het. Ons kan Sy gebooie uit dankbaarheid gehoorsaam. Hy sê: “Ek het julle bevry deur my Seun[…]in julle plek met Sy lewe vir julle skuld betaal het en weer opgewek is. Dieselfde krag wat Hom opgewek het, kan julle opwek om ewig gehoorsaam te leef.”

Nie ons wil nie
In die tweede plek bestaan opregte dankbaarheid nie uit wat ons wil nie, maar wat die Here wil. Met ons dank wil ons Hom bly maak. Daarom gaan dit oor gehoorsaamheid aan Sy wil en gebooie, en nie oor ons eie, mensgerigte, verdraaide begeertes nie. Die Here is ons Bevryder en gehoorsaamheid aan Sy gebooie ’n praktiese manier om ons hele lewe bevry te leef. “Ek is die Here jou God wat jou totaal, in alles wat jy doen, wil bevry…” Die Here stop nie by die siel van die mens nie. Sy bevryding sien niks in my lewe oor nie.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Om tot beskikking van God te wees


Kom ons gaan kuier vir ‘n tydjie by die Lukas Evangelie se vertelling rondom die geboorte van Jesus. Die engel Gabriël verskyn aan Maria om haar voor te berei op die geboorte van haar Seuntjie, Jesus. Hy vertel vir haar wie hierdie besondere Kind van haar gaan wees: Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.” Maar dan is sy ‘n maagd, wat nog geen seksuele omgang met haar verloofde, Josef, gehad het nie, sodat sy moet hoor: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God.” Want let op wat sê die engel: “Niks is vir God onmoontlik nie.”

Maar dan antwoord Maria met hierdie besonderse woorde: “Ek is tot beskikking van die Here.”Kersfees in hierdie wêreld het onder andere begin met Maria se gewilligheid om beskikbaar te wees vir die geboorte van die Verlosser van alle tye!

Jou en my beste Kersfees kan begin met ons elkeen se gewilligheid om beskikbaar te wees om die Verlosser van alle tye aan die wêreld bekend te maak en uit te leef. Die beste Kersfees ooit gaan oor ‘n nuwe beskikbaarheid vir Jesus self! Slaan ‘n totaal nuwe blaadjie om vir hierdie Kersfees. Laat die Gees toe om jou nuut te laat dink, oor hoe hierdie Kersfees die beste ooit vir Jesus kan wees!

Hoe gaan jy Kersfees deurbring? Waarop gaan jou hooffokus wees? Hoe en waar en vir wie gaan jy jouself beskikbaar stel?

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Om vrugte te dra


In die gelykenis van onvrugbare vyeboom leer ons egter iets totaal anders. Hierdie vyeboom staan in die eienaar se wingerd geplant. Vir drie jaar soek hy elke jaar in vyetyd vrugte aan die boom en dan is daar niks. Nou gee die eienaar opdrag aan die tuinier om die vyeboom sonder vrugte uit te kap, want dit put net die grond uit. Die tuinier vra grasie, ja, nog ‘n kans om iets aan die vrugtelose boom te doen. Die tuinier neem verantwoordelikheid, vra nog ‘n jaar kans om, om te spit en te bemes.

Ons enigste God is die eienaar van die wingerd en die vyeboom daarin. Die vyeboom is simbool vir ons as Jesus-mense. Ons staan in God se wingerd geplant. Jesus is die tuinier wat deur die Gees van God verantwoordelikheid neem vir die wingerd met die vyeboom in. Die Tuinier met ‘n hoofletter werk in die wingerd van God. Hy sorg dat dit omgespit en bemes word, sodat die vrugtebome vrugte kan dra. Geen vrugteboom is in staat om sonder die Tuinier se ingryping vrugte te dra nie.

Wat beteken dit vir ons? Ons kan net seker maak ons staan geplant in God se wingerd, daar wil ons wees met alles in ons. En binne die kragveld van die Gees se werk, sal daar vrug wees! Soms gaan die “omspit en bemes” met pyn en seerkry gepaard. Ander kere is dit pure plesier om te ervaar dat daar net die wonderlikste dinge deur ons gebeur, sonder enige inspanning deur ons.

Die verrassing is dus, dat vrug dra in God se koninkryk ‘n Gees-werking is, solank ons net in die wingerd is. 

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die impak van elke Jesus-mens


  1. Ons leef tussen ander mense wat bang, onseker en/of verlore is of voel – self kan ons ook so voel. Ons leef agter geslote deure en hekke, misdaad bedreig ons almal op een of ander wyse. Daar is so baie wat ons leefwêreld deurmekaar maak, dinge verander soms baie vinnig en die toekoms lyk baie onseker. Te veel beleef ons die agteruitgang op so baie fronte  in die samelewing en dit maak ons moedeloos. Op te veel terreine is dit sigbaar dat mense sonder Jesus leef en nie eers skaam is daaroor nie. Hiermee word ons daagliks gekonfronteer.
  2. MAAR ons het Jesus, ons volmaakte Verlosser, wat volledig vergifnis van sonde vir alle mense is – hierdie waarheid staan op ons enigste Rots! Ons elkeen se persoonlike redding is slegs en alleen gebou op hierdie onverdiende guns van ons Here. Hierdie guns is vir alle mense beskikbaar, ongeag wie of wat die omstandighede is. En die enigste wyse waarop verlore en onseker en bang mense met die liefde van ons God in aanraking kan kom, is deur ons lewe en deur ons woorde. Geen ander waarheid, as die waarheid van God se liefde vir alle mense, kan groter impak hê op die omstandighede waarmee ons elke dag gekonfronteer word nie.
  3. Daarom kan elke Jesus-mens vrymoedig, met liefde en met die gawes wat elkeen het, soos dit op ons pad kom, vrede en vergifnis leef en vertel. Ons het die geleenthede om die allerbeste nuus van Jesus se liefdevolle opoffering vir almal, nie net te leef nie, maar ook verder uit te dra. Waar ek en jy elke dag besig is met ons dagtaak tussen ander mense, is elkeen van ons die kanaal van Jesus-liefde na verwarde en verlore mense.


Ons Here wil jou baie graag gebruik om ‘n impak te maak ter wille van sy koninkryk – jy is reeds aan diens!

Bron: http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Verwoestende woorde vloei soms vanuit goeie intensiesDie prentjie wat by ’n mens opkom wanneer mens hiervan in die Bybel lees is gewoonlik ’n dié van ’n persoon met ’n kwaadwillige doel voor oë.

Die prentjie van die persoon met die goeie intensies en ondeurdagte woorde kom nie so gereedelik by ’n mens op nie.

“Hoekom het jy dit gedoen? Jy is mos ’n kind van die Here en kinders van die Here doen mos nie sulke goed nie,” het ’n vriend uit haar gemeente vir my geliefde familielid gevra. Die vraag het gekom nadat sy haar lewe probeer neem het omdat sy worstel met depressie.

’n Nuwe kennis vertel met seerkry en teleurstelling van woorde wat haar geoffer is nadat sy erken het dat sy bang en vol vrees is nadat haar huis beroof was terwyl sy alleen tuis was: “As Christen behoort ons nooit vrees in ons hart te dra nie, vrees kom nie van die Here af nie en ons weet mos dat Hy ons oppas.”

Hierdie woorde het in beide gevalle gelei tot ’n gevoel van veroordeling, wanhoop en selfverwyt.

Ons staan dikwels gereed met raad en “oplossings” om die splinters uit mekaar se oё te probeer uithaal. Dit is dan wanneer ons met ons goeie intensies die risiko loop om te breek eerder as te bou met ons “wyse raad”. Ons verruil die stilswye en verstaan van ’n liefdevolle oor wat hoor en luister en woordeloos ondersteun vir kritiek en veroordeling.

In Kolossense 3:13 lees ons die volgende: “Gee mekaar ’n kans sonder om mekaar met kritiek uitmekaar te skeur. Kyk ook by mekaar se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verby gekyk. Daarom word niks minder van julle verwag nie.”

Bron:ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Jy kan ’n verskil maak deur Stephan Joubert [resensie]


Die geheim is om op te hou om ’n “groot storie” vir die Here te leef, om “iets beters” vir Hom te doen. Jy moet eerder jou gewone lewe voluit vir Hom lewe. Gewone verhoudings en onbelangrike dade op aarde vind weerklank in die hemel. Doodgewone mense op soek na ’n opregte, eenvoudige roete saam met Jesus maak AL die verskil in die wêreld!

Dié boek wil die las van ons skouers aflig en ons toestemming gee om ons gewone lewens tot eer van die Here te leef. Omdat dít buitengewoon is.

Die agt hoofstukke kyk elk na ’n bepaalde faset van dissipelskap, elke keer vanuit ’n nuwe hoek. En die impak daarvan word vergroot deur die tweets van gewone mense, mense wat hulle insigte in een lyn met jou deel oor wat dit in hulle lewe en wêreld beteken om ’n dissipel van Jesus te wees. Daarmee saam kry jy die verhale van “geloofshelde,” gewone mense wat die geheim ontdek het om kerk verby Sondag se diens te neem na waar hulle lewe en werk en speel.

Van die insigte oor dissipelskap wat jy hier kry, sluit in: Ek het gehoor jy moet iets vir die Here doen maar nou het ek geleer die belangrikste is om aan Jesus se voete tot rus te kom. Frustration equals a busy life headed in the wrong direction. Of: ek het gehoor jy moet jou lewe uitsorteer maar nou ervaar ek: Gód maak my nuut. En: ek het gehoor jy moet mense bekeer maar nou besef ek dat ek net oor die straat moet stap en Jesus moet toelaat om mense aan te raak. En elke beginsel word toegelig met dissipelskap-stories.

Ek koop uit beginsel enige boek wat Stephan Joubert publiseer en het nog nie een keer my geld gemors nie. En jy gaan ook nie met dié boek nie.

Weet egter net: die boek gaan met jou kop smokkel. Jy gaan anders begin dink terwyl jy dit lees. En jy gaan anders lyk wanneer jy klaar is. Jou lewe gaan ’n verskil maak!

bron:ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Moenie net jou hart weggee nie


By God kry ons nuwe gedagtes en nuwe denke, mits ons meer as net ons harte vir Hom gee. Te veel gelowiges gee slegs hulle harte Hom, maar hou hulle koppe vir hulleself. Hulle denke bly steeds onder privaatbestuur. Dit is ’n fout. Nuwe koppe word dringend gevra, anders gaan ons lewenslank doen wat ons tans doen.

Terloops, mens noem dit stagnasie! Romeine 12:2 roep ons op tot aanhoudende, oor en oor weggee van ons denke aan God. Dan eers sal ons God se goeie en volmaakte wil ken. Dan sal ons leer om God-verheerlikende gedagtes te dink.

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Geloof maak nie van jou ’n beter mens nie

Geloof in die lewende God gebeur anders. Dit gebeur verhoudingsmatig. Geloof laat jou inderdaad anders leef, maar dit gebeur altyd vanuit jou verhouding met Christus. Geloof in Hom maak jou nooit werklikheidsvreemd of veroordelend nie. Geloof in Hom laat jou afstand doen van jou selfsugtige manier van leef. Jesus se roete is immers dié van nederigheid, opoffering en diens.

Geloof help jou niks as jy bloot net wil beter voel oor jouself nie. Of as jy net so nou en dan kits-hemelse hulp benodig terwyl jy voortgaan met die najaag van jou eie begeertes nie. As jy nie leer om afstand te doen van jou selfsug en jou tydelike behoeftes aan sekuriteit en mag nie, gaan jy teleurgesteld wees met Christus. Geloof wat nie lei tot onselfsugtige navolging van Hom nie, is godsdienstige oëverblindery. Hy het gekom om jou lewe ryk te maak met sy nabyheid en sy vreugde. Moenie Jesus dus verwar met selfverbeteringsprogramme, blink kersgeskenke, en ’n voorspelbare lewe nie. Die doel van jou geloof in Hom is nie om van jou ’n beter mens te maak nie maar om jou tot eer van God en tot seën vir ander te laat leef. Volg Christus op sy terme, dan is die hemele bokant jou oop.

Bron:ekerk.org

’n Les van Indiana Jones


 

Een van die mees verlamende vrae in my lewe was nog altyd, ‘wat moet ek volgende doen?’ of, ‘wat wil God hê moet ek volgende doen?’ wat amper altyd net stilte as ’n antwoord gee. So het hierdie vraag my lam gelê, jaar na jaar.

Totdat ek een maal besef het dat God lankal geantwoord het. God se antwoord is, wat wil jy doen, of wat wil jy hê, soos Jesus die blinde man geantwoord het in Lukas 18? Wat bring vrede, wat bring hoop, wat bring liefde, wat bring versoening, wat bring geluk? Dit is God se antwoord in die vorm van ’n vraag.

Wanneer ek hierdie teëls kies, en op hierdie teëls trap, bokspring ek deur die lewe. Paulus skryf dit so mooi in Fil 4:8, ek hou van die NIV vertaling,

“Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable — if anything is excellent or praiseworthy — think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me — put it into practice. And the God of peace will be with you.”

God gee ons ’n strategie, nie stap vir stap instruksies nie, so as, nee wanneer jy voor ’n vloer te staan kom met so ’n klomp teels, sommige met lokvalle, en jy wag vir stap vir stap instruksies gaan jy lank wag. Tog as jy kies om op God se naam te trap, te vertrou, God te ken en weet Sy naam, Sy karakter, en Sy wil is vir liefde, vrede, genade, vreugde, en hoop dan trap jy jou pad vinnig oop, whatever dit is wat jy kies.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.