Kan die mens sonder God lewe?


As die Onderhouer, sien God gedurig na ons lewens om (Ps 104:10-32). Hy is lewe (Joh 14:6) en die hele skepping word deur die krag van Christus bymekaar gehou (Kol 1:17). Selfs diegene wat God verwerp, ontvang hul onderhoud van Hom: “Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen” (Matt 5:45). Om te dink dat so ‘n mens sonder God kan lewe, is om te veronderstel dat ‘n sonneblom kan aanhou lewe sonder lig of ‘n roos sonder water.

As die Verlosser, gee God die ewige lewe aan diegene wat glo. In Christus is die lewe, wat die lig vir die mense is (Joh 1:4). Jesus het gekom, sodat ons lewe kan hê “en dit in oorvloed” (Joh 10:10). Almal wat hul vertroue in Hom plaas, sal die ewigheid saam met Hom as belofte ontvang (Joh 3:15-16). Vir die mens om waarlik te lewe, moet hy vir Christus ken (Joh 17:3).

Sonder God het die mens net fisiese lewe. God het Adam en Eva gewaarsku dat op die dag as hul Hom verwerp, hulle sekerlik sou sterf (Gen 2:17). Soos ons weet, was hulle ongehoorsaam, maar hul het nie fisies daardie dag gesterf nie, maar geestelik. Iets binne-in hulle het gesterf – die geestelike lewe wat hul geken het, die omgang met God, die vryheid om Hom te geniet, die onskuld en reinheid van hul siel – dit was alles weg.

Adam wat geskape is om saam met God in vriendskap met Hom te leef, is vervloek met ‘n totale vleeslike bestaan. Wat God bedoel het om te groei van stof tot glorie, was nou verdoem van stof tot stof. Netsoos Adam, funksioneer die mens vandag soms ook sonder God in ‘n totale aardse bestaan. So ‘n persoon mag gelukkig lyk, want daar is tog vreugde en plesier vir hierdie lewe uitgesit, maar selfs dit kan nie ten volle ontvang word, sonder ‘n verhouding met God nie.

Sommige wat God verwerp, leef lewens van ontspanning en plesier. Hul vleeslike navolging lyk na ‘n kommervrye en bevredigende bestaan. Volgens die Bybel is daar ‘n sekere plesier in sonde (Hebr 11:25). Die probleem is dat dit tydelik van aard is; die lewe in hierdie wêreld is kort (Ps 90:3-12). Een of ander tyd ondervind die hedonis (plesiersoeker), soos die verlore seun, dat wêreldse plesier nie standhoudend is nie (Luk 15:13-15).

Nie almal wat God verwerp is ‘n leë plesiersoeker nie. Daar is baie ongeredde mense wat gedissiplineerd en sober lewens lei – gelukkig en vervuld. Die Bybel gee sekere morele beginsels wat almal sal baat – eerlikheid, getrouheid, selfbeheersing, ens. Tog is dit so dat die mens sonder God maar nét hierdie wêreld het. Om gemaklik deur hierdie lewe te gaan beteken nie dat ons vir die lewe na die dood gereed is nie. Kyk na die gelykenis van die ryk boer in Luk 12:16-21 en na die ryk (maar baie morele) jongman in Matt 19:16-23.

Sonder God is die mens onvervuld, selfs in sy morele lewe. Die mens het nie vrede met sy medemens nie, omdat hy nie met homself vrede gemaak het nie. Die mens is rusteloos in homself, omdat hy nie vrede met God het nie. Die najaag van plesier, net om plesier te hê, is ‘n teken van innerlike onrus. Plesiersoekers regdeur die geskiedenis het oor en oor gevind dat die tydelike vermaak in die lewe net tot groter teleurstelling lei. Die aanhoudende gevoel van “iets is verkeerd” is moeilik om af te skud. Koning Salomo het alles wat die wêreld bied, nagejaag en hy het sy bevindinge in die boek Prediker opgeteken.

Salomo het ontdek dat kennis self en die soeke daarna, vrugteloos is (Pred 1:12-18). Hy het gevind dat plesier en rykdom vrugteloos is (2:1-11). Materialisme is dwaasheid (2:12-23) en rykdom is vinnig verby (Pred 6).

Salomo kom tot die gevolgtrekking dat lewe ‘n geskenk van God is (3:12-13) en die enigste wyse manier om te lewe is om God te dien: “Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam Sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad” (12:13-14).

Daar is dus meer aan die lewe as net die fisiese bestaan. Jesus het dit benadruk toe Hy gesê het, “’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom” (Matt 4:4). Nie brood (die fisiese) nie, maar God se Woord (die geestelike) hou ons lewend. Om binne onsself te soek vir ‘n genesing vir ons ellendes, is nutteloos. Slegs wanneer die mens God erken, kan hy lewe en vervulling vind.

Sonder God, is die mens se bestemming die hel. Die mens sonder God is geestelik dood; wanneer sy fisiese lewe verby is, staar hy ewige skeiding van God in die gesig. In Luk 16:19-31 leef die ryk man ‘n lekker, gemaklike lewe sonder om aan God te dink, terwyl Lasarus ‘n swaar lewe lei, maar hy ken God. Dit is ná beide se dood, dat hulle die erns van hul lewenskeuses begryp. Die ryk man het te laat besef dat daar meer in die lewe is, as om rykdom na te jaag. Intussen is Lasarus rustig in die Paradys. Vir beide het die korte duur van hul aardse bestaan kleurloos vertoon, in vergelyking met die permanente toestand van hul siele na die dood.

Die mens is ‘n unieke skepsel. God het ‘n gevoel van ewigheid in ons harte geplaas (Pred 3:11) en hierdie gevoel van vervulling na ‘n tydlose bestemming, kan ons net in God self vind.

Bron:  http://www.gotquestions.org/Afrikaans/die-mens-lewe-sonder-God.html

‘n Nuwe lewe in Christus

Is daar ‘n verandering in jou lewe?

Romeine 8 is ’n opsomming van die Apostel Paulus se lering tot op daardie tydstip en beklemtoon dat daar verandering in jou lewe sigbaar moet wees. Die Skrif lê ’n fondasie van waarheid en ons moet ons lewens op daardie fondasie baseer. Ons lewe nie altyd volmaak nie en ons mag dalk nie die waarheid wat in die Bybel bekend gemaak word, ten volle verstaan of toepas nie, maar dit maak dit nie minder waar nie. Een van die geheime om ’n oorwinnende Christelike lewe te leef, is dat jy daardie waarheid begin begryp, neem en bely en sê:   Die Skrif sê dat ons gered is, besig is om gered te word en dat ons uiteindelik gered sal wees wanneer ons die volheid van daardie ervaring ken. Dit is ’n huidige, nog nie, en toekomstige proses. Ons moet Romeine 8 en 6 ons eie maak en dit gedurig bepeins…

Geen veroordeling meer nie
“Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.” Rom 8:1-2. Die wonderlike waarheid is dat, wanneer ons ons vertroue in Jesus Christus stel, veroordeling wegval en ons vry is om in ’n wonderlike werklikheid te leef sonder die oordeel van God. Die enigste voorwaarde is dat ons in Jesus moet bly. Ons leef in ’n wêreld waar daar twee tipes mense is – diegene onder veroordeling, en diegene wat nie is nie. Die enigste rede waarom sommige nie veroordeel is nie, is omdat hulle op Jesus Christus vertrou en aan hulle aan Hom onderwerp. Geen hoeveelheid liefdadigheid, goeie dade en ’n edele lewe sal ooit enige guns by God wen nie; dit is slegs moontlik deur Jesus.
Die belangrike transaksie
God het nie ons sonde en skuld bloot opsy gestoot nie. Hy sê nie dat jou sonde nie meer saak maak en dat die verlede van geen belang is nie. Hy sê dat daar met sonde en die straf daarvoor afgereken is, soos geprofeteer is in Jesaja 53:6: “maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” Ons word nie meer veroordeel nie omdat ’n belangrike transaksie plaasgevind het – in plaas daarvan om ons te straf en te oordeel, het God Sy eie Seun gestraf. “Want God het…deur Sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.” Rom 8:3-4.
Reaksie op jou nuwe vryheid
God het aan almal wat in Christus glo,
geregtigheid as ’n gawe geskenk. Ons het regverdigmaking deur die geloof ontvang, wat die hoeksteen van die Christelike geloof is. Paulus sê in Romeine 8 dat ons lewe moet weerspieël dat ons deur die geloof geregverdig is en nie meer veroordeel is nie. Sonde sal nie meer oor ons heers nie, ons dien ’n nuwe Meester; ons is dood vir die sonde en moet in die werklikheid daarvan leef. Paulus sê dat ons op twee maniere hierop reageer:
Ons volhard in sonde omdat ons genade ontvang: “Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir sonde, nog daarin voortlewe?” Rom 6:1-2. Paulus spreek die mense in sy samelewing aan; dieselfde tipe mense wat ons steeds in ons eie samelewing aantref – diegene wat dink dat sake goed sal afloop vir hulle omdat hulle genade ontvang het en daar met sonde afgereken is. Dit word ‘antinomianisme’ genoem, ’n oordrywing van regverdigmaking deur die geloof, wat ’n dwaallering is. In Paulus se tyd was daar mense wat in sonde volhard het omdat hulle “onder genade leef”. Sommige mense sal selfs sê dat hoe meer hulle sondig, hoe meer genade is daar tot verheerliking van God. Paulus bevraagteken dit en sê, as jy van iets verlos word, hoe kan jy terugkeer en weer ’n slaaf daarvan word?
Toe ek ’n seuntjie was, het ek amper verdrink toe ek by Port Alfred in ’n seestroom beland het en weggesleur is. Skielik het ek sterk arms om my gevoel toe ’n lewensredder my gryp en met my na die strand toe swem. Tot my eie en my ouers se verligting is ek na veiligheid gebring. Ek sou gek wees om weer reguit in die sterk seestroom in te gaan, maar dit is presies wat die doktrine en ingesteldheid van antinomianisme is – die oortuiging dat ongeag hoe ek lewe, genade my herhaaldelik sal red.
Jy gaan voort om veroordeel te voel
Aan die ander kant lees sommige mense Romeine 8 en 6 en sê dat hulle “dood is vir sonde”, maar hulle weet dat hulle met sekere sondes worstel en daarom dink hulle dat hulle steeds veroordeel is en leef hulle onder die las van veroordeling. Dit is die ander
uiterste. Daardie mense glo nie dat hulle waarlik dood is vir sonde nie. Sommige worstel hiermee en moet hoor wat die Woord van die Here hieromtrent sê.
Wat sê die Bybel?
Daar is drie eenvoudige en diepgaande ge-loofsverklarings wat ek met julle wil deel. Die Skrif sê dat gelowiges nie meer onder veroordeling hoef te leef nie, maar ons moet
hierdie waarhede vir onsself toe-eien en ons lewe daarop baseer. Wat is die waarheid wat ons in hierdie gedeelte van die Skrif aantref en moet toe-eien?
Die Bybel verklaar dat ons in Jesus Christus ’n nuwe posisie beklee
Martin Lloyd-Jones, die vername prediker en apologeet, sê in sy kommentaar op Romeine dat “God ons uit die een veld geneem  en  in ’n ander een geplaas het.” Ons kan ook sê dat God ons uit een koninkryk geneem en in ’n ander koninkryk geplaas het. Die Here verklaar dit as die waarheid en dit is die werklikheid wat plaasvind, ongeag of ons dit verstaan of nie. Die Bybel sê dat ons “nuwe skepsels” in Christus is en as jy op Hom vertrou, moet jy daardie belofte vir jouself toe-eien. Jy is ’n nuwe mens en behoort nou aan Iemand anders. Jy het nou nuwe regte en kan jouself ’n kind van God noem
(1 Johannes 3:1). Jy is verlos. Dit is die werklikheid. Volgens die Skrif is dit die waarheid oor jou as jy jouself aan Jesus Christus verbind het en Hom as jou Heer en Verlosser bely.
Dit laat my dink aan Kate Middleton, die hertogin van Cambridge. Sy was net ’n dood-gewone burger…en toe ontmoet sy vir prins William en haar lewe het verander. Nadat sy met hom getroud is, het haar wettige status verander; ook haar titel het verander en sy het ’n koninklike geword. Ek is seker daarvan sy word per geleentheid in die oggend wakker
en wonder hoe dit gebeur het. Wetlik het haar hele lewe verander. Dit is ’n objektiewe waarheid, selfs al sou sy soms sukkel om dit te glo. Die Skrif sê dat toe ons Christus aangeneem het, ons posisie verander het. Ons moet deur die geloof glo  omdat dit die waarheid is. Jy is nie meer wie jy voorheen was nie.
Ons is dood vir sonde
“Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar dié wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie.” Romeine 8:5-8.
Soms kyk ons na die Skrif en verstaan nie waaroor Paulus praat nie omdat ons steeds met sondes worstel. Objektief en volgens God se beskikking, is dié van ons wat op die Here
Jesus vertrou, dood vir sonde, ongeag of ons dit begryp of nie. Dit is die “nou”. Paulus praat nie hier van die heiligmakingsproses nie, hy skryf in die “aorist”-tyd (Griekse woord vir verlede tyd) en verklaar dat dit reeds plaasgevind het. Dit is die objektiewe waarheid.
Galasiërs 2:20: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” Die dag toe jy Christus aangeneem het, is jy ook eens en vir altyd vir die sonde dood.
’n Nuwe Meester heers nou oor ons
“Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” Rom 6:14. Ek glo dat ons nie meer skuld of ’n verpligting teenoor die ou slawemeester het nie, maar dat ’n nuwe Meester nou oor ons heers. Daar is ’n nuwe Here aan wie ons onderdanig moet wees; ons is vrygemaak.
Wanneer ons tot die geloof kom en verklaar dat ons verlos is en nie meer onder veroordeling leef nie, staan ons op die grondslag van daardie drie waarhede.
Waarom worstel ons dan steeds met sonde?
Waarom voel ons dan soms nog dat ons die Here in die steek gelaat het?
Ons leef in ’n sondige wêreld
Ons word elke dag in hierdie sondige wêreld met wêreldse waardes oorval en vergeet wie ons is. Ons leef in ’n wêreld wat nog altyd sondig was, maar dit wil voorkom asof dit tog vererger. Deesdae doen en sê selfs Christene dinge wat hulle nooit jare gelede sou doen of gesê het nie en dit is omdat ons ongevoelig vir sonde geword het. Dit is hoekom Paulus in Romeine 12:2 sê dat ons moet verander deur ons “denke te vernuwe”. Die werklikheid is dat selfs al is dit die objektiewe waarheid oor ons, leef ons subjektief steeds onder die meedoënlose druk van die wêreld.
Daar is steeds ’n stryd teen die vlees
Paulus praat van die ”sondige natuur” en hoewel ons objektief dood is vir sonde, is daar steeds die stryd teen die vlees. Daar is steeds ’n stryd wat ons moet voer en oorkom. Ons het gewoontes en verslawings waarvan ons bevry moet word.
Daar is ’n vyand wat nie die stryd gewonne gee nie
Dit is een aspek wat ons dikwels vergeet. “Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.” Ef 6:12. Elke oomblik van die dag voer die vyand en sy bose hordes ’n stryd teen ons en wil hê dat ons moet struikel en vergeet wie ons is.
Wat staan ons dus te doen?
In 1867 het Abraham Lincoln die wet deurgevoer vir die bevryding van slawe en dit was ’n heuglike dag vir duisende mense wie se lewe verander het. Baie slawe het egter geworstel om hulle nuutgevonde vryheid uit te leef, want hoewel hulle wetlik vry was, was hulle so gewoond daaraan om slaaf te wees dat  hulle nie die feit kon verwerk dat hulle nie meer ’n slawemeester hoef te dien nie. Dít het nie die werklikheid verander dat hulle vry was nie, hulle kon dit bloot net nie ervaar nie. Hulle moes hulleself daagliks aan hulle nuwe stand herinner.
In die werklikheid van ons daaglikse stryd met die wêreld, ons vlees en die duiwel, moet ons onsself gereeld daaraan herinner wie ons is. Nie een van ons spring versoeking vry nie; ons voer almal daardie stryd. Een manier waarop ons as Christene in oorwinning kan leef, is om onsself daaraan te herinner dat ons kinders van God is. Ons moet daarna streef om so te leef, praat en op te tree dat dit Hom verheerlik en weerspieël. Dit is Christus in my wat die hoop van die heerlikheid is.
Ons moet sonde nie vastrapplek gee nie
“As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid  nie in ons nie.”
1 Joh 1:8. Johannes gaan voort in die volgende vers: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” Ons moet daarom sonde nie vastrapplek gee nie, dit bely en by die altaar neerlê, dan word ons bevry.
Ons moet ons daagliks aan Christus toewy en Hom vra om ons deur Sy Gees te herinner dat ons deel van Sy koninkryk is. Ons is gered en staar geen veroordeling deur die Here in die gesig nie. Ons is ook terselfdertyd besig om gered te word en daar sal ’n wonderlike dag aanbreek wanneer ons Jesus sal ontmoet en Hy sal sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg…Gaan in in die vreugde van jou Heer.”
Spreek hierdie geloofsverklaring uit: ““Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” Gal 2:20.

Bron:juig.co.za