40 Wonderwerke van Jesus

1. Gebore uit ’n maagd (Matt 1:18-25)

2. Verander water in wyn (Joh 2:1-11)

3. Genesing van die regeringsamptenaar se seun (Joh 4:43-54)

4. Genesing van ’n besetene in Kapernaum (Mark 1:21-27)

5. Genees Petrus se skoonma (Luk 4:38-39)

6. Genees die siekes in die aand (Matt 8:16)

7. Eerste wonderbaarlike visvangs (Luk 5:1-11)

8. Jesus genees ’n melaatse man (Matt 8:1-4, Mark 1:40-45, Luk 5:12-14)

9. Jesus genees ’n offisier se slaaf (Matt 8:5-13, Luk 7:1-10)

10. Jesus genees ’n verlamde man (Matt 9:1-8, Mark 2:1-12)

11. Jesus genees ’n man met ’n verdorde hand
(Matt 12:9-14, Mark 3:1-6, Luk 6:6-11)

12. Jesus wek ‘n weduwee se seun uit die dood uit op (Luk 7:11-17)

13. Jesus maak die storm stil (Matt 8:23-27, Mark 4:35-41)

14. Jesus dryf demone uit ‘n man in ’n varktrop in (Mark 5:1-20)

15. Jesus genees ’n vrou in die skare (Mark 5:25-34)

16. Jesus wek Jaïrus se dogtertjie uit die dood op (Matt 5:25-34)

17. Jesus genees twee blindes (Matt 9:27-31)

18. Jesus genees ’n stom man (Matt 9:32-34)

19. Jesus genees ’n invalide by Betesda (Joh 5:1-15)

20. Jesus voed 5 000 mense (Matt 14:13-21)

21. Jesus loop op die see (Joh 6:16-21)

22. Jesus genees baie mense in Gennesaret (Matt 14:34)

23. Jesus genees ‘n heidense vrou se besete dogter (Mark 7:24-30)

24. Jesus genees ’n doofstom man (Mark 7:31-37)

25. Jesus voed 4 000 mense (Matt 15:32-39) “Toe het Jesus Sy dissipels na Hom geroep en gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie; en Ek wil h ulle nie graag honger wegstuur nie…En Sy dissipels sê vir Hom: Waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry om so ‘n groot skare te versadig? Toe sê Jesus vir hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle antwoord: Sewe, en ’n paar vissies. En Hy het bevel gegee aan die skare om op die grond te gaan sit. Toe neem Hy die sewe brode en die visse, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan Sy dissipels, en die dissipels aan die skare. En hulle het almal geëet en versadig geword; en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, sewe mandjies vol.”

26. Jesus genees ’n blinde man by Betsaida (Mark 8:22-26)

27. Jesus genees ’n man wat blindgebore is (Joh 9)

28. Jesus genees ’n seuntjie wat duiwelbesete is (Matt 17:14-20)

29. Die wonderbaarlike vis met ’n muntstuk in sy bek (Matt 17:24-27)

30. Jesus genees ’n besetene wat blind en stom is (Matt 12:22-23)

31. Jesus genees ’n vrou wat 18 jaar lank kranklik was (Luk 13:10-17)

32. Jesus genees ’n man wat aan edeem ly (Luk 14:1-6)

33. Jesus genees 10 melaatses (Luk 17:11-19)

34. Jesus wek Lasarus uit die dood op (Joh 11:1-45)

35. Genesing van Bartimeus (Markus 10:46-52) “En hulle het in Jerigo gekom. En toe Hy en Sy dissipels en ’n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarener was, begin hy om uit te roep en te sê: Seun van Dawid, Jesus, wees my barm-hartig…Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered.
En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.”
36. Die verdroogde vyeboom sonder vrugte (Matt21:18-22)
37. Die genesing van die soldaat met die afgekapte oor in Getsemane
(Luk 22:50-57)
38. Die opwekking van Christus (Joh 20:1-10)
39. Die vangs van 153 visse (Joh 21)
40. Die Hemelvaart van Jesus Christus (Mark 16:19-20)
Hy het soos ons geword sodat ons soos Hy kon word.
Hy is verwerp sodat ons aanvaar kon word.
Hy is veroordeel sodat ons vergifnis kon ontvang.
Hy is gestraf sodat ons begenadig kon word.
Hy het gely sodat ons versterk kon word.
Hy is gegésel sodat ons genees kon word.
Hy is gehaat sodat ons liefgehê kon word.
Hy is gekruisig sodat ons regverdig gemaak kon word.
Hy is gemartel sodat ons vertroos kon word.
Hy het gesterf, sodat ons mag lewe.
Hy het na die hel afgedaal – sodat ons Hemel toe kan gaan.
Hy het verduur wat ons verdien – sodat ons kan geniet wat slegs Hy verdien.


Bron: juig.co.za

God se oop koninkryk


By ons klein kindertjies kan ons baie leer oor hoe hulle onvoorwaardelik maats maak. Hulle speel so maklik met mekaar oor grense heen. Ons sal almal kan vertel van hoe ons tot ‘n sekere ouderdom meer vriende gehad het en sonder enige vooroordele goed met ander oor die weg gekom het. Ja, ons sou wel een dag met mekaar baklei oor onbenullighede en net die volgende dag is ons weer die grootste maatjies.

In die koninkryk van die hemel waar Jesus se reëls geld, kan ons net van dag tot dag groei in die wyse waarop Hy almal as sy vriende sien. Hy kan nie kwaad bly vir sy vriende nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy het nie witbroodjies of swartskape nie. Hy beloon nie sommiges met groter geskenke as vir ander nie. Hy het een prys, sy eie lewe, vir almal betaal. Die resultaat van hierdie liefde van Hom aan sy vriende, is die werk van sy Gees in elkeen van sy vriende.

En waar die Gees werk, word grense afgebreek en vooroordele teenoor ander mense verdwyn. Met ‘n Jesus-hart is almal altyd welkom binne die koninkryk van God. Hoe meer intens ons die Gees toelaat om ons lewens van binne nuut te maak, hoe meer ontdek ons iets van die misterie van die koninkryk van die hemel. En daar geld totaal ander norme en reëls as in ons alledaagse lewe. Hoe langer hoe meer word dit duidelik dat ons nie al die antwoorde het en alles kan verklaar nie.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Wanneer een van Jesus se engele jou wil afneem

Vra toe waarheen hulle stap, sê hy “Oubie ons gaan nou Pabaleleo toe.”
Hoe ver vra ek: “Nee wat Oubie net so 1km.”
Kan ek julle nie maar weg neem nie, sê hy: “Nee wat oubie jy sal (beduie vreeslik) doer moet omry en dit sal jou tyd mors — ons sal stap…”
Het julle al ietsie geëet vandag, vra ek: “Nog nie oubie — Sarah sê toe sy het vanoggend gwarra goedjies uitgehaal en hulle gaan dit netnou kook( vreeslik opgewonde). Ek krap in my beursie en kry ’n paar R10 note en ’n paar R20 note en agter die seat ’n 2l Coke. Gee dit vir die 2 en Andries sê ”Sarah, die Here het ons vandag weer nie vergeet nie…”

As ek R1,000 in my beursie gehad het, sou het ek dit ook vir hulle gegee het…

Vra of ek ’n foto van hulle kan neem, sê Andries: “Hoe kan ons nie vir die engel van die Here ’n foto gee nie. Die Here wil seker sien hoe ons lyk…”

Toe die kamera klik lig hy sy hande en sê ”Dankie Here”.

Dit was een van die amazinginste oomblikke in my lewe. Ek het soveel om voor dankbaar te wees — Dankie Here!”

Geen verdere woorde is nodig nie. Mag die Here ons almal op nuwe maniere in hierdie deurmekaar wêreld gebruik om bekers koue water in Sy Naam uit te deel!

Bron:ekerk.org

Hardloop, Forrest en kie… maar hardloop reg!

a. Hardloop na die Here toe!

Atlete hardloop altyd met hulle oog gevestig op die wenpaal. Ons moet dit ook doen in 2016. Saam met Paulus in 1 Korintiërs 9:24–26 hardloop ons nie maar die hele wêreld vol nie. Nee, ons hardloop doelgerig. Ons hardloop in Christus se span. Ons hardloop in sy kleure en met sy klere aan! Ons hardloop na Hom toe in alles wat ons sê en doen.


b. Hardloop na mekaar toe


In 2016 is ons nie in die eerste plek taak–aangedrewe nie; ons is mense–aangedrewe! Ons leef mekaar nie uit die pad nie. Ons rig ons lewens op elkeen wat die Here op ons pad plaas in 2016. Ons leef mekaar raak; sien mekaar raak; ons bid vir mekaar; ons gee om vir mekaar.


c. Hardloop weg van sonde af


Paulus skryf vir Timoteus in 1 Timoteus 6:11 dat hy moet weghardloop. Waarvoor? Nee, die vraag is eerder van wat af? Verkeerde dinge, dis wat! Ons moet van daardie dinge af wegvlug wat teen God se wil is. Ons moet sorg dat ons en daardie dinge wat ons lewens kan verwoes nooit op dieselfde tyd op dieselfde plek is nie. In dié proses moet ons ook na Iemand toe hardloop; na Christus toe. Dan is ons veilig. Dan is verkeerde dinge minstens een tree te stadig vir ons.

Hardloop reg in 2016!

Bron: ekerk.org

Simon Petrus


Ons lees: Joh 21 : 15 – 19 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy Hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. 16 Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: Simon seun van Johannes, het jy My baie lief? Ja, Here, antwoord hy Hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. 17 Jesus vra hom die derde keer: Simon seun van Johannes, het jy My lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: Het jy My lief?, en hy antwoord Hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.

Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei. 18 Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. 19 Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: Volg My! Petrus, oftewel Simon, seun van Johannes. “Het jy My waarlik lief?” Wat ‘n vraag – drie maal vra Jesus vir Petrus: het jy My waarlik lief? “Meer as hulle hier?” Jesus vra hierdie vraag vir Petrus totdat hy eintlik bedroef word. Dit lyk vir my Jesus het ‘n baie besondere bedoeling gehad met hierdie vraag. Petrus, het jy My waarlik lief? Om hierdie gebeurtenis in perspektief te sien, moet ons eers so bietjie teruggaan in tyd. Joh 13 : 37 “Petrus sê vir Hom:- Here, hoekom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê.” Baie dapper woorde. Jesus antwoord hom:- “Sal jy jou lewe vir My aflê? Dit verseker Ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy My drie keer verloën”.

Jesus het geweet wat kom en vir Petrus gewaarsku. Jy gaan My verloën. Nou vra Jesus in Joh 21 “Het jy My waarlik lief?” Ons lees nie dat Jesus na Sy opstanding met Petrus in gesprek was oor hierdie saak nie. Jesus vra hom drie keer dieselfde vraag, en Petrus raak bedroef. “Here, U weet dat ek U liefhet! Miskien het Petrus by homself gedink: “Hoekom vra Hy dit so baie, het Hy my dan nie vergewe nie? Dan sou Jesus seker sê: “Nee Petrus, ek het net die volgende dag gesterf vir daardie oortreding.” Jy sien, Jesus is besig met iets anders hier. Die opskrif van hierdie gedeelte in Johannes is: “Petrus kry opnuut sy opdrag”. Jesus is besig om vir Petrus opnuut in te stel in sy amp as apostel. Jesus maak vir Petrus gereed vir groot dinge, ja, selfs vir sy dood (- vers 19). Met hierdie vraag gee Jesus vir Petrus ‘n baie groot opdrag: “Laat My lammers wei, pas My skape op, laat My skape wei”.Wat is die opdrag wat Petrus verloor het?

Dit wat Jesus vir hom bedoel het. Matt 16 : 17 – 19 Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie ‘n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. 18 En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die rots op wie Ek My kerk sal bou! Verstaan jy nou hoekom Jesus wil weet of Petrus regtig vir Hom lief is? Jesus vra nie vir hom: Petrus, glo jy in My, of Petrus, gaan jy gereeld kerk toe, Petrus, lees jy jou Bybel, hou jy stiltetyd, praat jy met mense oor My?

Nee, Hy vra: “Petrus, het jy My waarlik lief? Jy sien, Petrus, as Ek jou uitstuur om My lammers te laat wei, wil Ek net een ding hê en dit is jou onvoorwaardelike liefde! Dan kan Ek jou gebruik. Dan kan ek jou vertrou om My skape op te pas. Ek hou nie jou foutjie teen jou nie, Petrus, jy is vergewe. Wees net lief vir My, meer as hulle hier. Ek verwag nie ‘n volmaakte wese in jou nie, Petrus, wees lief vir My. Want Ek is lief vir jou, net soos jy is!” Wil jy nie vandag jou naam in die plek van Simon Petrus sit nie? Willem, het jy my waarlik lief? Linda, Sean, Gerhard, Pieter, het jy My waarlik lief? Dan kan Ek jou gebruik! Wat beteken hierdie vraag vir jou en my? 1 Joh 5 : 3 (Boodskap) sê: “Om God lief te hê, beteken om Sy opdragte ernstig op te neem en uit te voer”. Dis wat die Here van ons verwag. As die Here vir Petrus die vraag vra, gee Hy ook ‘n opdrag. “Pas My skape op, laat My lammers wei”.

As ons waarlik kan sê: “Jesus, ek is lief vir U”, dan kry ons hierdie opdrag. Wat beteken dit? Om die opdragte van Jesus uit te voer. Versorg My kudde, vertel hulle van My verlossingswerk. Versorg die armes onder julle. Dien mekaar met liefde. Hierdie liefde wat ons vir Jesus het, moet ons aan ander gaan betoon. My vriend, ons leef in ‘n stukkende wêreld. Miskien is jy die enigste Bybel wat iemand vandag gaan lees. As ander nie vir Jesus in ons lewens raaksien nie, hoe gaan hulle weet van Jesus se liefde? Jesus berei selfs vir Petrus voor vir die dood wat hy sal sterf. Miskien het ek en jy nie so ‘n radikale pad voor ons nie, ons moet net dit wat oor ons pad kom, hanteer. Vandag. Jesus het ‘n plan met ons wat Sy kinders is. Die voorwaarde is egter. “Het jy My waarlik lief, meer as hulle hier?”

Bron:heuning.co.za

‘n Aangrypende gebed vir reen

 

Om die mooi van hierdie boerdery te beleef het u ‘n besonderse liefde vir die diere en die boerdery in my hart gesit en daarvoor is ek U baie dankbaar. Maar liewe Heer dit is as gevolg van hierdie liefde, en my tekort aan insig, wat maak dat ek U weë nie verstaan nie.
…Ek verstaan nie wanneer die lammerooi aan die voet van die duin omval as gevolg van swakheid, en nog steeds net oor haar lam se welstand bekommerd is nie.
…Ek verstaan nie as die koei met ‘n sug  gaan sit en ons altwee weet sy sal nooit weer opstaan nie.
…Ek verstaan nie as ek in die onskuldige bruin oë van die verswakte koedoekoei, wie se voet in die draad gehaak het, kyk en sien sy wag op die verlossing van die dood, wat uiteindelik deur dors en hitte-uitputting onder die skroeiende woestyn son veroorsaak sal word.
…Ek verstaan nie as ek my hart-se-punt koeie by die slagpale moet aflaai, en nog onthou hoe hulle kalwers gelyk het, en selfs hoe ek sommige van hulle as klein kalwertjies onthoring het.
…Ek verstaan nie as jong eerstelam ooitjies net ribbes en gekoekte wol is en ek onthou vaagweg hoe ‘n glad verhaarde ooi lank gelede vir haar vet lammetjie geblêr het terwyl die komkommersap teen haar wang afloop.
…Ek verstaan nie as my ryperd een oggend stok styf is as gevolg van elke aand se kragvoer, omdat daar niks meer hooi in die veld is wat hy bedags kan vreet nie
…Ek verstaan nie as ek die donkie langs die pad sien lê wat in die tuig gesterf het en ek weet sy eienaar het ook maar nie n plan gehad nie.
…Ek verstaan nie as die groot springbokram struikel struikel voort sukkel nie.
Ek verstaan nie as die erdvark, wat ‘n nagdier is, in die middel van die dag, vermaer en verdonker, op die warm rooi sand rond ploeter op soek na iets om te eet.
…Ek verstaan nie dat die graspolle, die bron van kos, in klein swart knoetsies verander het sodat die wind hulle wortels oop kalwe en die woestyn son dit verdroog en verdood.
…Ek verstaan nie as die winpomp net wind blaas omdat die boorgat opgedroog het, terwyl my verstand verdof is deur ‘n wolk stof en ‘n gebulk en geblêr wat deur my bene en murg sny.

Here ek verstaan nie hoekom U dit oor hierdie onskuldige diere laat kom, terwyl U vir my, sondaar, net goedheid en guns gee nie. Here ek verstaan dit nie, maar ek weet wel dat ek nooit die straf wat ek verdien, sal kan dra nie. Daarom, voor ek vir reën vra, smeek ek om U genade en vergifnis. Ek bid ook vir wysheid om tussen goed en sleg te kan onderskei. Ek bid veral Here dat ek nooit arrogant sal word nie, want alle eer kom U toe. Ek bid ook vir wysheid en krag vir die hele gemeenskap om op die regte manier deur hierdie droogte te kom. Ek verstaan nog steeds nie hoe die gemsbok in hierdie tyd so sterk kan bly nie, maar ek bid dat u ons almal die gemsbokke van hierdie droogte sal maak.

Here nou dat U my hart ken, smeek ek by U:  “GEE ASSEBLIEF VIR ONS ALMAL REËN EN GEE ASB VIR ONS ALMAL GENOEG REEN!!”

Amen

Volkome bevryding deur God se hand


Ook op individuele vlak, is die Psalm-skrywer net so dankbaar oor alles wat die Here vir hom in tye van nood beteken. Hy wil graag vertel en selfs uitroep, oor hoe die Here na hom geluister het toe daar sonde in sy hart was. Dieselfde Here gee steeds rede dat elkeen van ons rus kan vind in daardie dinge wat Hy in ons lewe laat gebeur.

Volkome bevryding het dus te doen met alles wat ons kan waarneem wat God doen. Soos reeds lank gelede in die geskiedenis van Israel, is Hy steeds besig in en rondom die lewens van sy kinders vandag. Tussen die gebeure van lank gelede in die Ou Testament en vandag, weet en glo ons van Jesus. Die te-goed-om-waar-te-wees-liefde-van-God, soos wat Hy vir ons kom wys het met Jesus, is die heel belangrikste bousteen vir volkome bevryding.

Hierdie God-se-liefde-in-Jesus-daad, gee direk geleentheid vir elkeen van ons om waarlik rus in Hom te vind. Niemand kan en sal of wil iets groter vir ander ooit doen nie. Hierdie liefdesdaad van God aan ons, saamgevat in die woord “Jesus”, gee geleentheid dat elkeen van ons ook kan uitroep:
“Hoe ontsagwekkend is u werk!”

Die woord “ontsagwekkend” is so ‘n akkurate beskrywing van God se werk in en rondom elkeen van ons. In daardie dinge wat ons wel agterkom dat dit net Hy was wat iets spesifiek kon laat gebeur, en selfs dan soms ons asem wegslaan in verwondering daaroor, ontwikkel elke Jesus-mens respek en ontsag vir Hom. Innerlike bevryding het te make met die bewustelike gewaarwording van God-aan-die-werk.

Innerlike vryheid en rus kom deur jou oë oop te maak vir God se hand aan die werk, en dan met jou hart teenoor Hom te reageer.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Hoe lyk jy?

Dalk is jy die vreugde wat soos ’n vaas ongekunstelde papawers ’n vaal vertrek opvrolik. Miskien is jou wese dié van ’n houtseilboot wat rustig oor die lewenswaters seil en vrede aan ander bring. Dit mag wees dat jy ’n antieke stukkie oudheid is wat ander met jou wyshede verryk. Of miskien is jy eerder ’n kontemporêre kunswerk met ’n interessante moderne streep wat altyd gereed is vir nuwe dinge.

Wanneer die lig van Christus se liefde in ons harte is, maak dit nie saak van watter stoffasie ons gemaak is, hoe ons aanmekaar geweef is waar ons is nie, ons maak ’n verskil. Want ons is anders. Ja, ’n geesvervulde vrou straal skoonheid uit:

 

  • Mense geniet die skoonheid van haar hart omdat daar iets van die liefde van God in haar menswees gestalte kry.

  • Jy hou van haar omdat sy in vrede met haarself, ander en haar God leef.

  • Sy straal — ongeag die omstandighede — kalmte en rustigheid uit omdat sy weet wie haar Redder en Leidsman is.


Hoe lyk jy? Dink jy ander sien iets van die groot liefde van God in jou lewe? Beleef mense sy vergifnis, deernis en toegeneentheid deur jou? Is jou voorbeeld so aantreklik dat ander jou God wil ontmoet?

Bid elke dag dat die Gees jou so sal vul dat sy liefde jou lewe onderskryf sodat ander Christus deur jou sal sien leef. En deur jou sal leer ken.

Skepper-Vader, U wat elke deel van my gevorm het, U weet ook van al die verbleikte kolle in my lewe en die beskadigde dele van my hart. Maak my elke dag oor. Nuut! Sodat ek u beeld — u groot liefde — aan hierdie wêreld sal vertoon.


Uit: Siel van ’n Vrou, CUM

Bron:ekerk.org

Kyk op na die berge

 

Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom?

Dit is einde van die jaar – hoe voel jy? As ek vir jou sou vra: “is jy moeg”?, is ek amper doodseker jy sal ja sê. Ek praat nie van bergklim-moeg, of marathon-moeg nie, ek praat van “op”. Is jy “op”? Jy weet nie meer waarheen nie?

Die Psalmskrywer begin hierdie Psalm met: “ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom?” Ons ken die res van die Psalm, ons ken die einde wat sê dat die Here jou sal beskerm waar jy ookal gaan. Ons ken ook Job se einde. Terwyl ons lees van al sy swaarkry en ellende, verlies en pyn, verwerping en alleenheid weet ons alreeds wat die uiteinde gaan wees: daar wag herstel en voorspoed vir hom. As ek vandag vir jou sou vra of Ps 121:1 op jou van toepassing is, steek jy dalk net by vers 1 vas.

Voel jy dalk vandag moedeloos, hopeloos, hooploos, toekomsloos, visieloos, leweloos? As jy so voel, is jy een van biljoene in die wêreld. Onthou egter dat as jy die res van Psalm 121 lees en glo, dan het jy ‘n groot voorsprong bo baie… want daar is ‘n goeie einde.

Vers 1 maak voorsiening vir die feit dat daar slegte tye in ons lewens sál wees. Punt. Die hele Psalm 121 maak voorsiening vir die feit dat kinders van die Here een of ander tyd hooploos of hopeloos sal voel, en Hom sal gaan soek in die berge; dat hulle een of ander tyd moedeloos sal voel, en selfs sal begin twyfel of God ooit hulle uitroep hoor. Daar staan glad nie in hierdie Psalm dat jy ongelowig is as jy swaarkry en soekend is nie. Inteendeel, hierdie is ‘n belofte Psalm: wanneer daar dae kom dat jy opkyk na die berge en uitroep vir hulp, is Hy daar. Daar kán gevare wees, maar die Psalm belowe dat Hy jou lewe sal beskerm (vers 7). Wow!

Dit sê nie:

–          jou finansies sal eensklaps regkom nie

–          jou motor gaan homself regmaak nie

–          jy sal more dadelik by ‘n nuwe werk instap nie

–          jou kinders sal nie jou hart breek nie

–          jou huwelik gaan sommer dadelik regkom nie

Dit sê wel dat wanneer hierdie goed gebeur, jy seker kan wees daarvan dat die Here dáár sal wees.

Ons woon in ‘n gebroke wêreld, weet jy? Onvolmaak, vol slaggate, vol moeilikheid en teleurstellings – en kinders van die Here is nie uitgesluit hiervan nie. Ons is deel van ‘n onvolmaakte bestel. Ons neem deel aan ‘n on-lekker lewe. Maar wat is ons voordeel dan? Hét ons ‘n voordeel?

Weet jy watse woorde maak my vies? “Christene het my seergemaak”. Ek wil sê: siestog, shame, kom oor dit, get a life. Weet jy hoekom gebeur dit? Dit gebeur omdat mense opkyk na ander mense, na sisteme en mensgemaakte stelsels. Weet jy wat sê die Bybel daaroor? Jes 2:22 “Moenie op mense staatmaak nie, hulle blaas so maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd”. Dis hoekom hulle jou seermaak, en dis ook hoekom jy een of ander tyd iemand seergemaak het, of nog sal seermaak.

Hier is, na my mening, die gemiddelde volgorde van die lewe:

–          dit gaan goed met jou

–          dan vlieg die volstruis in die windpomp in (dit is mos die Afrikaanse uitdrukking vir die pawpaw strike die fan)

–          dan begin jy skarrel, jy maak planne, jy probeer dinge regkry, jy sukkel

–          dan gaan soek jy hulp by mense – en word dikwels teleurgestel

–          dan gaan jy na God toe en probeer met hom ‘n “deal” aangaan (jy weet, Here as U my help dan sal ek dit of dat doen, of prysgee, ens)

–          dan gee jy Hom ‘n bietjie raad en ‘n paar voorstelle en tydskedules van hoe Hy jou probleem kan oplos

–          dan eers begin jy opkyk na die berge – oorgegee aan Iemand groter as jy

–          dan, uiteindelik, iewers, vertrou jy net op Hom

…eers as niks anders werk nie, soek ons na Hom. Hoekom begin ons nie by die laaste punt nie?

“Ek kyk op na die berge” spreek vir my van vertroue, en van aanvaarding en van oorgee.

‘n Paar jaar gelede het dit sleg gegaan in my besigheid. Ek gaan toe bank toe vir ‘n leninkie, maar hulle sê toe nee. Ek was eers lekker vies vir hulle, maar toe sê ek vir die Here dat ek al my eie planne sal los, en Hom vertrou as die bank dan nie wil help nie. Binne ‘n maand was my probleme opgelos, sonder die bank! In dieselfde tydperk sit ek een aand in my motor buite die gym en vra die Here vir uitkoms – en dit hét gekom. Nie deurdat geld net in my skoot geval het, of iemand ‘n erfporsie aan my bemaak het nie, maar deurdat ek buitengewone goeie bestellings van kliënte af gekry het …. ek moes wérk! My probleem was dat ek gedink het dinge gaan nooit weer verander nie; ek was verkeerd, want ek het vasgehaak by vers 1 van Ps 121. Kan jy die Here genoeg vertrou dat die uitkoms wat Hy gaan bring die beste is, al sal dit dalk nie pynloos wees nie, of nie volgens jou tydskale wees nie?

Hoe moet ons dan optree in moeilike tye?

–          aanvaar dat slegte tye so normaal is soos ontbyt eet

–          aanvaar dat dit menslik is om bekommerd te wees

–          weet dat God nêrens heen is nie, Hy IS daar

–          glo dat Hy ook jou slegte omstandighede kan gebruik

–          aanvaar dat jou eie planne kan misluk

–          aanvaar dat Hy vir jou “nee” kan sê vir dit waarvoor jy bid – Hy weet beter

–          aanvaar dat dit dalk nóg slegter kan gaan

–          glo dat dit weer beter sal gaan

–          moenie jou toevlug by mense gaan soek nie

–          wag op die Here! Wag en vertrou.

Bron:  heuning.co.za

Jy kan Jesus nooit anoniem navolg nie

Dikwels is ek ook agter die skerms ingelig oor mense wat huweliksprobleme het, of wat in sonde geval het, maar dan met die woorde: “Ons wil assebief nie persoonlik betrokke raak nie.” En tog sê die Here dat onsself altyd die eerste linie van hulp is as Hy iemand oor ons pad stuur. Ons word dan daardie naaste van wie Jesus in Lukas 10 vertel wat moet help. Ja, ons mag wel vir ander mense vra om ons hierin by te staan, maar om die bal net aan te gee en onbetrokke aan te gaan met ons eie lewe, is om die evangelie volspoed te systap.

Dit is om God se wil en sy seën mis te loop.

Bron:  ekerk.org