PASTORALE BRIEF VAN DIE KERKRAAD VAN NG VISHOEK

Na aanleiding van die besluit van die Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk op 10 November 2016 rakende Selfdegeslagverhoudings:

NG Vishoek is ʼn geloofsgemeenskap van liefde, genade en hoop. Ons leef in ʼn noue verbondenheid met ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons glo dat Jesus Christus, die enigste Seun van God gekruisig, gesterf en begrawe is en weer opgewek is. Hy het opgevaar na die hemel om vir ons ʼn plek voor te berei.

Hier, in die nou, leef ons, loof ons en verkondig ons die liefde van die Drie-enige God, soos ons slagspreuk getuig. In die gemeente maak ons erns met die Skrif en het ʼn hartsbegeerte om na die wil van God te soek. Hier poog ons ook om ʼn veilige ruimte te skep waar mense kan groei en toegerus word in hul verhouding met die Here asook om die gebod van naasteliefde aktief uit te leef.

By Vishoek gemeente voel mense hul tuis en welkom al kom hul van verskillende kerklike tradisies.

Ons verbintenis aan Christus en ook aan mekaar is die samebindende faktor. Hier in die gemeente is dit die plek waar almal omarm word en die genade van Christus ontdek. Dit gaan dus vir ons primêr oor God se eer en Sy Koninkryk.

Vanuit ons belydenis in die drie-enige God as ons anker leef ons in onverdeelde, liefdevolle toewyding omdat God ons eerste liefgehad het. Ons glo dat God elke mens na Sy beeld geskape het en dat God alle mense liefhet (Johannes 3:16). As gevolg van die sondige natuur van die mens benodig alle mense versoening maar nie uit onsself nie. Die dood en opstanding van Jesus is die enigste wyse vir vergewing van sondes. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig en vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Joh. 1:8,9). Ons glo dat alle mense met respek, genade, begrip en liefde behandel moet word.

Elkeen wat glo in die verlossing van Jesus Christus is ʼn gestuurde (Hand 1:8; Matt 28:18) deur die Heilige Gees en is sodoende medewerkers van God hier op aarde. Ons is gestuur om die boodskap van verlossing, heling (Matteus 5:7) en versoening te bring vir ʼn stukkende wêreld (Deut. 10:18).

 

Groete in Christus

DIE KERKRAAD: NG VISHOEK

DIE ALGEMENE SINODE SE BESLUIT OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS 2016

1. Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.
2. Die Algemene Sinode
2.1 Herbevestig haar verbintenis aan die besluite van die Algemene Sinode van 2011 oor Skrifbeskouing, Skrifgesag, Hermeneutiek en Skrifuitleg.
2.2. Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring “Skrifgebruik en Skrifgesag”, soos aanvaar by die Sinode van 2004, as ’n eenvoudige en prinsipiële samevatting van die NG Kerk se Skrifbeskouing.
2.3. Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ’n meer volledige uiteensetting van die saak, die verslae soos goedgekeur in 1986 (getiteld “Skrifgebruik en Skrifgesag”), 1990 (“Skrifberoep in Etiese Sake”) en 2002 (“Gesag van die Skrif”) hiermee saam gelees behoort te word.” (Vgl Notule Algemene Sinode 2011, bladsy 91)
2.4 Die Algemene Sinode wys daarop dat die amptelike besluite van die Algemene Sinode oor Skrifgebruik en Skrifgesag nie gewysig is nie en steeds die geldende standpunt van die Algemene Sinode is.
3. Die Algemene Sinode bely
3.1. dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld.
3.2. dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige Gees.
3.3. dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by almal ‘n opregte begeerte is om God se wil te soek.
3.4. dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word.
4. Die Algemene Sinode
4.1. beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word nie, maar inteendeel dat met respek en liefde teenoor alle mense as beelddraers van God opgetree moet word. Ons erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind onsself opnuut tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense.
4.2. roep alle lidmate op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus te aanvaar.
4.3. vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ’n homoseksuele oriëntasie nie soos hierbo behandel is nie
4.4. herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ‘n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ‘n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie, maar erken die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou.
4.5. bevestig dat die gesin as hoeksteen in ’n Christelike gemeenskap beskou word.
4.6. is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus Christus as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ‘n volwaardige lidmaat van die kerk is en as sodanig as ongesensuurde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die kerk.
4.7 bevestig dat kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in die gemeentes mag dien, en kan nie verplig word om enige persoon wat in ‘n selfdegeslag burgerlike verbintenis is, in diens te neem nie.
4.8 besluit dat dieselfde Christelik-etiese standaarde met betrekking tot leer en lewe geld vir die legitimasie en ordening van alle persone, ongeag seksuele oriëntasie.
Ons maak hierdie besluit beskikbaar omdat dit vir baie lidmate belangrik is. Die notule waarin hierdie besluit bevat word moet egter nog goedgekeur word. Ons sal duidelik aandui wanneer die finale redigering op hierdie besluit gedoen is.